Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Andrius Baltinis — Tautiškumo problema tremtyje    ........................................................................... 43
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Ištikimybės elegija, Himnas mistiškajai rožei, Medis iš Green Point, Rugsėjo vynas (eil.) ................................................................................................................................. 60
J. Budzeika — Amerikos ūkio problema ................................................................................................ 61
M. Vaitkus — Nepaleisiu  (eil.) .............................................................................................................. 67
Jurgis Jankus — Duobės ........................................................................................................................ 63
Antanas Musteikis — Bendruomenes brandos atestatas ..................................................................... 74
Kęstutis Kasperavičius — Veterinarijos srities sutvarkymas nepriklausomoje Lietuvoje ................. 80

KŪRYBOS PASAULYJE LITERATŪRA
Aug. Raginis — Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis .............................................................................. 85
A. T. — Jurgis Gliauda — Gęstanti saulė ............................................................................................ 86
Aug. Rag. — Aloyzas Baronas: Antrasis krantas ................................................................................ 86

RELIGIJA
Kun. Vald. Cukuras — žmonijos likimo apmąstymas .......................................................................... 87

MOKSLAS
Sesuo M. Eucharista — Apie lietuvių kalbos dėstymą ....................................................................... 92
Paulius Jurkus — Vytauto Augustino foto menas ............................................................................... 93

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
Vaclovas Sidzikauskas — Pavergtosios Jungtinės Tautos ................................................................. 91
L. Andriekus — "Draugo" premija ...................................................................................................... 93

ĮVYKIAI ................................................................................................................................................. 96

ILIUSTRACIJOS
Šis numeris iliustruotas Vytauto Augustino foto nuotraukomis iš Lietuvos gyvenimo:

V. Grybas — Pabaltijys ........... viršelių 1 psl.
Rūpintojėlis .......... 51
Kapinių  koplytėlė ............ 54
Pundzius — Vandentekio fasadas ........... 57
Klaipėda ............. 62
Augštaitijos  gamtovaizdis ........... 63
Lietuvos naujakurio sodyba ............ 65
Į gegužinę ........... 71
Gedimino pilis Vilniuje ......... 76
Kaime .......... 77
Neries pakrantėse ............ 82
Kauno apylinkės ............ 84

FEBRUARY, 19C5
AIDAI - ECHOES,  cultural  magazine  published monthly,  except  July and  August,  by Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine.   Subscription $6.00, single copy 60c.   Entered second class matter at the post office at Kennebunk Port, Maine, February 7, 1950, under act of March 3, 1879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai