Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"DRAUGO" PREMIJA PDF Spausdinti El. paštas
Jau ketvirti metai iš eilės, kai mūsų gyvenime pasklysta žinia — apie dienraščio "Draugo" suteiktą premiją už komisijos atrinktą geriausią romaną. Visiems įdomu patirti, kas yra tasai išrinktasis, kuris ne tiktai iškeliamas žodžiu, bet ir apdovanojamas 1000 dolerių.

Pirmaisiais dviem atvejais šios garbės susilaukė Jurgis Gliaudą už romanus "Namai ant smėlio" ir "Ora pro nobis". Praėjusiais metais "Draugo" premija teko jaunesnės kartos rašytojui Algirdui Landsbergiui už romaną "Kelionė", šiemet gi vertinimo komisija, susidedanti iš Bernardo Brazdžionio, Juozo Girniaus, Antano Gustaičio, Juozo Leimono ir Kazio Mockaus iš 11 prisiųstų veikalų išrinko romaną "Trumpa diena", kurio autorė pasirodė esanti Alė Rūta — Elena Nakaitė-Arbačiauskienė.

Naujoji dienraščio "Draugo" laureatė yra pažįstama lietuviškų raštų pasaulyje. Gimusi 1915 m, rašyti pradėjo anksti — jau prieš 20 metų. Bendradarbiavo jaunųjų spaudoje "šaltinėlyje", "Ateities spinduliuose". 1942 m. laimėjo "žiburėlio" premiją už scenos vaizdelį "žiogas ir skruzdė". Tremtyje pasirodė jos eilėraščių rinkinys "Be Tavęs", o pernai išėjo jos apysaka "Duktė". Naujasis romanas "Trumpa diena", vaizduoja Lietuvos kaimo gyvenimą. Pagal "Draugo" konkurso taisykles, romanas dalinai leidžiamas per dienraštį, o paskui atspausdinamas knyga.

Premijos įteikimas įvyko Čikagoje sausio 9 d., sujungiant jį su atitinkamomis iškilmėmis ir koncertu, kurio programą išpildė op. solistė Juzė Augaitytė ir A. Steponavičienės choro kvintetas. Pati laureatė šioje šventėje dalyvauti negalėjo.

"Draugo" kasmet teikiama premija už romaną tuo tarpu yra didžiausias ramstis mūsų rašytojams. Kaip patirtis parodė, jiems šiuo metu veiksmingiausia pagalba atėjo premijų pavidalu. Mažėjant knygų tiražui, ir ateityje premijos, atrodo, bus didžiausios skatintojos kurti, o taip pat ir kuriančiųjų sunkiose tremties dienose palaikytojos.

Užtai ir norėtųsi linkėti, kad premijų atsirastų daugiau, šiuo laiku nebūtų galima pasigirti jų gausumu. Dabar jų yra pastovios tik 3: "Aidų" premija už literatūrą ir mokslą, Rašytojų Draugijos už literatūrą ir "Draugo" taip pat už literatūrą, apsiribojanti romanu. Tiesa, buvo kalbėta apie "Literatūros lankų" pasiryžimą duoti premiją už literatūrą, tačiau iki šiol dar ji nepaskelbta, šiaip apie naujas premijas nieko negirdėti. Liūdna, kad premija už dramos veikalą, vieną sykį suteikta Liet. Kultūros Fondo Clevelande, negali kasmet pasikartoti, kai šiandien toks trūkumas jaučiamas veikalų vaidinimui. Be to, neatsirado, kas pasektų pavyzdį anų trijų Venezuelos lietuvių, kurie sujungtomis jėgomis Rašytojų Draugijai paklojo 1500 dol. 1951 metų literatūros premijai, tekusiai Pulgiui Andriušiui.

Apskritai ir premijų srityje tenka pastebėti tą patį nemalonų reiškinį, kaip ir visame spaudos gyvenime — geresnis įsikūrimas nepadėjo suklestėti knygai. Didėjąs abejingumas spaudai paskutiniu laiku itin neigiamai atsiliepė į knygų itražą ir tuo pačiu pasunkino rašytojams kurti, o leidėjams jų kūrinius paskelbti. Užtai dienraščio "Draugo" 1000 dcl. premija yra tikrai graži prošvaistė mūsų tremties gyvenime.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai