Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
• ALTo vykdomasis komitetas, kurį sudaro Leonardas šimutis, dr. Pijus Grigaitis, Antanas Olis ir Mykolas Vaidyla, kartu su Informacijos Centro direktore M. Kižyte Lietuvos vadavimo reikalais lankėsi Valstybės Departamente. Sausio 18 d. turėjo pasikalbėjimą su H. Vedeler, Pabaltijo kraštų, Lenkijos ir Čekoslovakijos skyriaus viršininku. Tą pačią dieną ALTo delegaciją priėmė ir senatorius P. Douglas, kuris buvo supažindintas su kai kuriais planais ir įprašytas juos paremti. Sausio 19 d. mūsiškiai lankėsi pas Valst. Dep. pasekretorių Loy Henderson, kuris Pabaltijo valstybių reikalais domisi jau nuo 1919 m. ir juos gerai pažįsta. Delegacija iš jo gavo pažadą, kad visomis galimomis priemonėmis rems Lietuvos reikalus. Vizitas buvo padarytas ir kongresmanui Ray Madden iš Indianos, kuris vadovauja buvusiam Kersteno komitetui. Su juo buvo tartasi apie tolimesnius tyrinėjimus, liečiančius Lietuvos ir kitų kraštų pavergimą. Tuo pačiu reikalu delegacija kalbėjosi ir su kongresmanais Bentley iš Michigano bei Dood iš Connecticut. Jie visi pasisakė už tyrinėjimų tęsimą. Pagaliau buvo susitikta ir su pačiu Charles Kerstenu, kuris padarė pranešimą apie save atliktą darbą. Viso veikimo apžvalga būsianti greit atspausdinta ir išsiuntinėta Kongreso atstovams bei atitinkamoms valdžios įstaigoms. Pabaigoje delegacija aplankė dar Atstovų Rūmų daugumos vadą J. McCormack, labai nuoširdų lietuvių bičiulį. Jisai pažadėjo Vasario 16 proga visą valandą skirti Atstovų Rūmuose Lietuvos nepriklausomybės paminėjimui.

•    Italijoje į Liet. Bendruomenės Tarybą išrinkti: kun. dr. V. Balčiūnas, dr. Z. Ivinskis, kun. V. Mincevičius, kun. dr. J. Zeliauskas, dr. J. Gailius, kun. dr. J. Sakevičius, E. Bergaitė, Tėv. dr. K. žalalis, OFM, kun. P. Ribikauskas. Į kontrolės komisiją įeina: kun. dr. V. Kazlauskas, kun. dr. J. Vaišnora, MIC ir kun. dr. J. Naujokas.

•    Sausio 16 d. Brooklyne įvyko Liet. Rom. Katalikų Federacijos seimelis. Katalikiškos veiklos ir jaunimo klausimais kalbėjo Feder. pirm. dr. A. Darnusis, apie bendrąją veiklą — dr. A. Juška ir kat. šeimos reikalais — prel. J. Balkūnas.

•    Sausio 4 d. Brooklyne paminėta Klaipėdos atvadavimo sukaktis. Kalbėjo Gen. kens. J. Budrys, V. Sidzikauskas ir M. Brakas. Meninę programą išpildė op. sol. Vincė Jo-nuškaitė, padainuodama Klaipėdos krašto liet. dainų. Paminėjimą rengė Maž. Liet. Bičiulių Draugija New Yorke.

•    Lietuvių ir esčių grupė prie tarpt, tremtinių moterų komiteto vasario 15 d. Baltų namuose New Yorke surengė knygų, muzikos ir paveikslų parodą. Lietuvių grupei pirmininkavo R. Sidzikauskienė.

•    Kovo 20 d. Rochesteryje koncertuos Čiurlionio ansamblis.

•    Iš Lietuvos gautomis žiniomis kun. A. Šmulkštys, aktyviai dalyvavęs politiniame bei visuomeniniame gyvenime, esąs miręs 1950 m.

•    Sausio 16 d. J. Budrys, Liet. gen. kens. New Yorke, Rochesteryje surengto Klaipėdos atvadavimo 32 metų minėjime laikė paskaitą. Surengė liet. karių Ramovės skyrius.

•    Pranciškonai ir šiemet Kennebunk Port, Maine, rengia berniukams vasaros stovyklą, kuri numatoma atidaryti liepos 3 d. Stovykla tęsis iki rugpjūčio 14 d. Jau dabar pertvarkoma programa ir numatomi prityrę vadovai. Stovyklos reikalais rašoma šiuo adresu: Franciscan Monastery, Kennebunk Port, Maine.

•    Čikagos liet. gydytojai Rašyt. Draugijos pakviesti literatūros premijos mecenatais už geriausią 1954 m. knygą. Knygą vertins patys draugijos nariai slaptu balsavimu.

•    Montrealyje, kooperatiniais pagrindais, įkurtas liet. bankas "Litas". Į kūrimo iškilmes atsilankė 80 naujai įstojusių pajininkų.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai