Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
METAI: PAVASARIS, VASARA, RUDUO, ŽIEMA, IR VĖL PAVASARIS PDF Spausdinti El. paštas
PAVASARIS
Tarytum rubinais, rėdos rožių krūmai,
Ir toly skeldėja srovių suaižyti ledai —
Ak, išsidraikė debesėliai — erdvių dūmai,
Ar tai ne sapnas, kad į saulę tu skridai?...

Bet grįžteli atgal — tik dykuma, tik pelkė
Ir kryžiai, kryžiai — brolių kankinių kapai —
Ir nesavy tu nori šaukt: Griaustini, skelki! —
Tegu žmogaus prisikėlimą rykauja varpai!.. .

VASARA
Lyg mergina, keliavo vasara pro langus,
Laukuos, kaip auksas, grikiai ir kviečiai —
Tai tavo žemė ir beribiai dangūs —
Prie pabaigtuvių skobnio renkasi svečiai. . .

Bet žvilgteri atgal — lemtis tave išvijo gatvėn,
O tavo žemėj — svetima, raji banda...
Ir tu, kaip mariosna, pasineri skaudžion vienatven,
Širdies tikrai dar taip negėlė niekada...

RUDUO
Lyg pykstantis dievaitis, rūsčiu balsu ruduo raudojo,
O sodo topoliai, kaip tremtiniai, apskarę ir nuogi —
Esi tu atskala poeto ir artojo —
Ir vis dar laimės ilgesio ugnim degi ...

Bet grįžtelki atgal — ar pats nesi, kaip medis
Ne savo dirvoje, be lapų, be žiedų? —
Klajoji patvoriu, lyg būtum aklas ir bežadis,
O kur sustot? Kur dėt vargi našta skriaudų? ...

ŽIEMA
Daug sykių jau žiema veidan tau drėbė sniegą,
Daug sykių jau namo tu kelio neradai —
Rūta ir tulpė po pusnim taip saldžiai miega,
O tu kančia ir sielvartu ledus tirpdai . . .

Bet žvilgteri atgal—tokia bekraštė sniego drobė,
Ar neužmigt po ja, kaip miega tulpės ir rūta? —
Grobikai tėviškę ir motiną pagrobė —
Ar gali dar sušilt širdis—našlaitė sutrempta?...

IR VĖL PAVASARIS
Tokia liūdna, tokia niauri naktis be galo!
Ar niekad jau nekrykštaus erdvėj vyturiai? —
Ak, saulė skrenda! Ir tavo siela pūgoj nesušalo —
Ir Kalvio didžiojo kalvėj dar dega žiburiai!

Neverk, žmogau! — Jisai grandis sudaužo,
Jis greitai jau drugelių sparnelius praskleis! —
Širdžių ledai sudegs ant saulės laužo —
Pavasaris ateis! Pavasaris ir vėl ateis!...
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai