Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"DARBININKAS" SKELBIA KONKURSĄ PDF Spausdinti El. paštas
Rugsėjo 19 sueina keturios dešimtys metų, kai Bostone išėjo pirmasis Darbininko numeris.
Jo leidėjai ir redakcija šią sukaktį nori paminėti žygiu, kuris prisidėtų prie lietuviškos dvasios ir kūrybos tolimesnio palaikymo.

Matydamas, kaip lietuvius suburia vaidinimas, kaip per vaidinimą juos prieina lietuviška mintis, bet ir kaip lietuviškų scenos veikalų trūksta, Darbininkas skelbia dramos veikalo konkursą, skirdamas 500 dolerių premiją.

Sąlygos

1.    Veikalas turi būti iš lietuviško gyvenimo, dabarties ar praeities, drama ar komedija; prieinamas šių dienų žiūrovų daugumai ir, neprasilenkdamas su krikščioniška bei tautine dvasia, veikti žiūrovą pozityviai; įmanomas lietuviškai scenos technikai; pavaidinamas per 2-3 valandų spektaklį.

2.    Veikalai, siunčiami dramos konkursui, pasirašomi slapyvardžiu; atskirame uždarame voke autorius turi pažymėti savo tikrąją pavardę, adresą, savo veikalo pavadinimą ir slapyvardį.

3.    Geriausią dramos veikalą atrinks New Yorke sudaryta jury komisija. Jos sudėtis bus paskelbta vėliau.

4.    Teisė premijuotą veikalą vaidinti ir išleisti tenka Darbininkui.

5.    Paskutinė data dramos rankraščiui įteikti š. m. gruodžio 1 d.

6.    Konkursui veikalai siunčiami šiuo adresu: Darbininkas, Dramos Konkursui, 680 Bushwick Avenue.. Brooklyn 21, N. Y.

Premija bus įteikta gruodžio mėn. per iškilmingą Darbininko 40 metų minėjimo aktą.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai