Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
• Lietuvos laisvinimo reikalams 1954 m. per Alto vajų suaukota 42,193.60 dolerių. Atskirose valstybėse suaukota: Illinois — 11,856.26, Massachusetts — 5,210.95, Connecticut — 4,312.34, Michigan — 3,790.-00, Pennsylvania — 3,553.78, New York — 3,328.65, Ohio — 3,257.00, New Jersey — 1,536.21, Wisconsin— 1,182.60, Indiana — 1,074.81, Maryland — 988.10, Florida — 935.50, California — 42.00, New Hampshire — 132.00, Rhode Island (Providence) — 103.00, Maine — 100.00, No. Dakota (Jamestown) — 100.00, Missouri (St. Louis) — 100.00, Iowa (Sioux City) — 75.00, Texas (Cleburne) — 40.00, Canada (Windsor) —    96.90. Ketvirtadalis visos sumos gauta iš Chicagos — 10,535.00, toliau stambesnes sumas sudėjo: Ds-troitas — 3,337.00, Waterbury — 2,800.00, Cleveland — 2,500.00, Philadelphia — 2,298.68, Boston — 2,-005.00, Rochester — 1,500.00, Worcester — 1,325.00, Brockton — 1,-235.00, Gary — East Chicago — 1,074.81, Baltimore — 968.10, New York — 961.75, Pittsburgh — 900.-00, Paterson — 704.46, Rockford — 650.00, Miami — 635 00, Racine — 600.00, Hartford — 505.00.

•    Sausio men. Bonnoje įsteigta Baltų Draugija Vokietijoje, kuri apima vokiečių-estų, vokiečių-latvių ir vokiečių-lietuvių sekcijas. Pirm. išrinktas dr. H. A. Kehren. Draugijos centras bus Dusseldorfas.

•   
Čikagos lietuvių evangelikų reformatų parapija įsigijo nedidelę bažnyčią, ir susirinkimams salę.

•    Prof. Adomas Galdikas šiuo metu piešia šv. Kazimiero paveikslą lietuvių pranciškonų koplyčios dididžiajam altoriui Brooklyne.

•    Balandžio 23 d. Čikagoje Marijos Augšt. Mokykloje atidaroma dail. K. žoromskio tapybos darbų paroda.

•    Kolumbijoje Bogotos miesto lietuviai iš valdžios gavo žemes sklypą bažnyčiai ir namams statyti. Tarpininkavo inž. Tylius.

•    Ateitininkų sendraugių centro valdyba, sudaryta Čikagoje: prof, dr. Pr. Jucaitis — pirm., kun. dr. A. Juška — vicepirm., I. Kazlauskas — ižd., dr. P. Kisielius — valdybos narys ir E. Daugirdiene — sekretorė.

o Vasario 12 d. Vliką sudarančių grupių posėdis New Yorke išrinko komisiją Vliko perkėlimui į kitą vietą svarstyti. Į komisiją numatyta po vieną atstovą iš kiekvienos partijos. Pirmininku išrinkta A. Devenienė. sekretoriumi — V. Viliamas. Bet vėliau tautininkai, soc. demokratai, laisvės kovotojai ir ūkininkų partija pranešė, kad Vliko perkėlimo klausimo svarstyme nedalyvaus.

•    Kersteno komiteto išleistoje brošiūroje apie Gudiją reiškiama pretenzijų į Lietuvos teritoriją. Tai iššaukė lietuvių protestą. Brošiūra patikslinta ir perspausdinama.

o Vasario 5 d. estų namuose New Yorke įvyko Baltų Studentų Federacijos konferencija, kuricn suvažiavo 120 visų trijų tautų studentų. Pagrindinę konferencijos kalbą pasakė dr. Levering Tyson, Laisvosios Europos universiteto Strasbourge kancleris ir Laisvosios Europos komiteto vicepirm., nušviesdamas išbėgusios iš savo pavergtų kraštų studentijos sunkumus bei jos uždavinius dabar ir ateity. Diskusijose pasigesta akademinio ir socialinio bendradarbiavimo tarp šių tautų studentų. Siūlyta steigti BS Federacijos skyrius tose vietose, kur gyvena bent dviejų Pabaltijo valstybių studentai. Pasiryžta šių tautų reikalus kelti savo akademinėje aplinkoje. Federacijos valdyboje dabar lietuvius atstovauja M. Ingelevičiūtė, R. Kantrimas ir V. Banelis.

•    Ateitininkų šalpos Fondas per paskutinius trejus metus sušelpė 22 studentus, išmokėdamas 5,335 dol. Fondas kreipiasi į ateitininkus sendraugius JAV ir Kanadoje būti fondo nariais. Metinis mokestis 5 dol.

•    Lietuviai pranciškonai nutarė išleisti Lietuvoje plačiai pasklidusią maldaknygę "Dievo malonių šaltinis", kurią buvo suredagavęs Tėv. Pranciškus Bizauskas, O. F. M. Maldaknygė turėjo beveik 1000 psl. Dabar ji perredaguojama ir papildoma.

•    Australijos Liet. Bendruomenės suvažiavime keltas būtinas reikalas nedelsiant šaukti pasaulio lietuvių seimą. Krašto tarybon pirm. išrinktas L. Karvelis.

•    Madrido lietuviška radijo valandėlė, ypač gerai girdima Vokietijoje. Madrido stoties vadovybė pareikalavo, kad sekmadienio programa būtų grynai religinė.

•    Sausio mėn. konservatorijos salėje Toronte V. Verikaitis davė pirmąjį savo koncertą, kuris vadinamas "diplominiu". Vasario mėn. jis dalyvavo Handelio Samsono oratorijoje, išpildydamas Haraphos partiją. Toronto angliškoji spauda lietuvį dainininką įvertino palankiai. Jis šį pavasarį baigia konservatoriją ir turi nemaža įsipareigojimų operinėse gastrolėse ir televizijos bei radijo programose.

o Vasario mėn. Toronte įsteigtas Krikščionių Demokratų klubas, kurio tikslas paskaitose gvildenti ekonominius, politinius bei socialinius klausimus. Į klubo valdybą išrinkta: Matulionis, Užupis, Pabedinskas ir Pusvaškis.

•    Sausio pabaigoje Amerikos Balso Europoje programa iš 15 min. prailginta iki pusvalandžio.

•    Poeto Vytauto Mačernio 10 metų mirties paminėjimą rengia Ateitininkų Šatrijos korporacija Čikagoje.

•    Kalbininko Jono Jablonskio 25 m. mirties sukaktis paminėta Čikagoje vasario 6 d. Kalbėjo prof. Viktoras Biržiška, P. Gaučys, dr. P. Jonikas. Buvo ir meninė programa.

•    Vasario pradžioje Shenandoah, Pa., šv. Jurgio l:etuvių parapijos bažnyčioje įvyko gaisras. Padaryta stambiu nuostoliu bažnyčiai, vaiku darželiui ir apylinkės lietuvių, namams.

•    Vasario 5 d. New Yorke Vliko sudarančių politiniu partijų pasitarime buvo svarstytas tautininkų paskelbto "Lietuvos Nepriklausomybės Fondo" klausimas. Po diskusijų, susilaikant tautininkams ir laisvės ko-votoiams, 8 balsais priimta ši rezoliucija :

"Dvi Vlikan ieinančios grupės — Lietuviu Tautinis Sąjūdis ir L. Laisvės Kovotoju Sąjunga su dviem savo kitom organizacijom — L. Atgimimo Saiūdžiu ir L. Rezistencine Sąjunga paskelbė sudariusios fondą ir jį pavadinusios "Lietuvos Nepriklausomybės Fondu". Vliką sudarančių Lietuvos politinių partijų ir kovos organizacijų atstovai savo pasitarime 1955 m. vasario 5 d. New Yorke Free Baltic House nutarė:

1. Apgailestauti LTS ir LLKS žygį, kuriuo jie savo reikalams organizuojamam fondui naudoja Lietuvos Nepriklausomybės Fondo vardą. 2. Kviesti lietuvius visame pasaulyje gausiau aukoti bendrajam Lietuvos laisvinimo reikalui JAV per Altą, o kituose kraštuose per tautos Fondo organus; 3. Šį nutarimą pranešti Altui, Vlikui ir paskelbti spaudoje".

•    Dail. Adomo Varno apžvalginė paroda atidaryta kovo 19 Chicagoje, Marijos aukšt. mokyklos patalpose. Kovo 20 įvyko dail. Varno 75 metų sukakties akademija su koncertine dalimi. Paskaitą skaitė dail. V. K. Jonynas.

•    Lietuvių Dailės Instituto nariais pakviesti: Juozas Akstinas, Jurgis Daugvila ir Algirdas Kurauskas.

•    Telesforas Valius išrinktas Kanados Grafikų Sąjungos centro valdybon.

•    Praėjusį metą Kunigų Vienybės seime kilo sumanymas steigti kunigams šelpti draugiją. Tam reikalui išrinkta komisija, kuri kovo 15 d. New Yorke sukvietė steigiamąjį susirinkimą.

•    Lietuvių Enciklopedijos V tomas jau spausdinamas ir kovo mėn. bus išsiuntinėtas prenumeratoriams, šis tomas apima raidės D pabaigą, kurią redagavo dr. J. Girnius ir raidę E, kurią redagavo prof. J. Puzinas. Šiuo metu kalbininkai rengia Lietuvos žemėlapio vietovardžių terminologiją, žemėlapį yra pasiryžusi išleisti Enciklopediios leidykla. Liet. Encikl. ėmėjams, iš anksto užsisakiusiems, žemėlapis duodams papiginta kaina.

•    Mergaičių vasaros stovykla Nekalto Pr. Seserų vienuolvno patalpose šiemet prasideda birželio 26 d. Stovyklos reikalais kreipiamasi šiuo adresu; Immaculate Conception Convent, RFD 2, Putnam, Conn.

•    LB apylinkių dėmesiui. JAV Liet. Bendruomenės apylinkės ir seniūnijos, pagal LAV LB statutą, kas pusmetis įpareigojamos atsiskaityti už surinktus narių mokesčius — tautinio solidarumo įnašus. Kurios apylinkės ir seniūnijos dar nėra atsiskaičiusios už 1954 m., maloniai prašome kuo greičiau (prieš Taryhos rinkimus) prisiųsti pinigus su atsiskaitymo dokumentais (paruošta apyskaita). Pinigus ir atsakomybės dokumentus siųsti Loko iždininkui: M. M. Chase, 275 Farmington Ave.. Hartford, Conn.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai