Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KRONIKA PDF Spausdinti El. paštas
• Mirė garsus prancūzų orientalistas René Grousset, Prancūzų Akademijos narys. Jo veikalai: "Tolimųjų Rytų istorija", "Indų filosofijes", "Kinija ir jos menas", "Mongolų imperija", "Pasaulio nukariautojas" (Džen-giskanas), "Kryžiaus karų istorija", "Kinijos isterija". Renė Grousset buvo gimęs 1885 metais.

•    Kun. dr. Juozas Prunskis, plačiai žinomas žurnalistas ir vienas iš dienraščio "Draugo" redaktorių, pakviestas nariu į tarptautinį rašto žmonių sanbūrį, vadinamą "The Gal-lery of Living Catholic Authors", Tai septintas lietuvis, susilaukęs tokio pagerbimo pas amerikiečius. Jau 23 metai, kai kun. J. mrunskis smarkiai reiškiasi lietuvių žurnalistikoje. Jis yra redagavęs daug periodinių leidinių, tarp kurių žymiausias dienraštis "XX Amžius", kurio buvo vyriausiu redaktorium, ir "Draugas", kuriame su trumpomis pertraukomis dirba nuo antrojo pasaulinio karo pradžios, kai atvyko į Ameriką. Be straipsnių bei reportažų perijodinėj spaudoje, kun. J. Prunskis yra parašęs populiarių veikalėlių ir mokslišką knygą anglų kalboj apie Lietuvos konkordatą. Dabar jam suėjo 45 metai amžiaus.
o Varpininkų — liaudininkų sąjūdžio 50 metų sukakčiai paminėti leidžiamas jubilėjinis "Varpas". Redaguoja J. Pajaujis, H. Blazas ir B. Dundulis.

•    Lietuvių žurnalistų Sąjunga susirašinėjimo keliu renka vadovytę. Nutarta valdybą rinkti iš Chicagos, o revizijos komisiją iš Les Angeles.
• Laisvosios Europos Kolegijoje Strasbourge mokosi 7 lietuviai studentai. Kolegijos vedėju yra dr. Jonas Grinius.
• Dr. Juozas Girnius sutiko įeiti į Lietuvių Enciklopedijos redakciją. Dabar jis gyvena Bostone.
•    Liuveno Katalikų universitete šiemet studijuoja 4 lietuviai: kun. J. Lukošiūnas, J. Dėdinas, P. Povilaitis ir J. Navickas.
•    Motenvideo mieste Uragvajuje pašventintas sklypas, kur bus siato-ma nauja bažnyčia. Bažnyčiai kertinis akmuo padėtas per Kalėdas. Šioje lietuvių kolonijoje darbuojasi jėzuitai, vadovaujant kun. J. Bružikui, S. J. Lietuviams padeda palankus vietos arkivysk. A. M. Barbieri. Prie naudos bažnyčios manoma statyti ir mokyklą bei salę. Šis kilnus sumanymas rado pritarimo ir Jungtinėse Valstybėse. Jis pavienių asmenų remiamas aukomis.

• Melburne Australijoje kiekvieną sekmadienį daromi lietuvių kaltos kursai suaugusiems, o vaikams veikia trys vadinamos "Sekmadienio Mokyklos".
• Albany vyskupijoje gyveną lietuviai kunigai įsteigė naują Liet. Kunigų Vienybės skyrių. Pirmininku išrinktas kun.   A. Orvidas, sekr. kun.
dr. M. Čyvas. Albany vyskupijoje dabar yra 14 kunigų.
•    Lietuvių Darbininkų Sąjungom centro dvasios vadu paskirtas Bostono klebonas kun. Pranciškus Vir-mauskis.
•    New Yorko ateitininkai gruodžio 13 d. paminėjo savo buvusio vado prof. St. Šalkauskio 10 metų mirties sukaktį. Paskaitą turėjo prof. Juozas Brazaitis.
•    Buvusieji Balfo stipendininkai, kurie jau baigė mokslą ir dirba savo specialybėje, suaukojo 200 dol. neturtingiems studentams šelpti Europoje.
•    Kun. dr. K. Rėklaičio pareiškimu dabar lietuvių marijonų provincijai Amerikoje priklauso 60 narių. Lenkai marijonai čia turi atskirą provinciją. Kun. K. Rėklaitis praėjusią vasarą vizitavo lietuvius marijonus.
•    ALTo metiniame suvažiavime prel. Jonas Balkūnas kreipėsi į atstovus, prašydamas pritarimo organizuojant Liet. Bendruomenę. Jo gana ilgos kalbos tekstas buvo paskelbtas spaudoje. Dėmesio verti šie prelato žodžiai, pasakyti minėtame suvažiavime: "Mes tūpčiojame apie ALTą ir nežinome, kaip jam įsiteikti. O AL-Tas? Kada ateina, pavyzdžiui, Chicagos bendruomenės organizavimas, jokiu būdu Chicaga negali sudaryti apylinkės dėl to, kad ALTas yra priešingas bendruomenei. Kam čia pris-šintis ir painioti ALTą su Bendruomene ! Šiandien ALTas gyvuoja ir gyvuos, iki Lietuva bus išlaisvinta, o Bendruomenė liks amžina. Bendruomenė ALTą pergyvens. Todėl, gerbiamieji, aš čia neatsistoju prašyti ALTo palaimos. Visiškai ne. Jeigu kas mums norėtų pasakyti: jūs negalite gyvuot, — gerai, mes eisimo ir be ALTo, taip sakant, prielankaus pasisakymo, kadangi Bendruomenei duos pinigų ALTui, o ne ALTas Bendruomenei; Bendruomenė dirbs ALTui, ne ALTas Bendruomenei; Bendruomenė suorganizuos mūsų visuomenę — net ir tose vietose, kur ALTas negirdimas ir nežinomas; Bendruomenė dirbs ALTui, gelbės ALTą".
e Vakarų Vokietijoje, Anglų Zonoje vargo mokyklos veikia šiuo e miestuose: Augustdorf bei Detmold, Geesthacht (Elbe, Neustadt) Salzgit-ter — Lebenstedt, Luebeck, Marlistr., Luebeck Worwerker Str., Diepholz.
• Lietuvos kariuomenės paminėjimai įvyko beveik visuose didesniuose Amerikos miestuose. Visur buvo iškelta kariuomenės reikšmė Lietuvai atsikuriant ir laisvės metais.
•    Pasaulio Liet. Bendruomenes Chicagos apygarda sušaukė susirinkimą. Susirinkusiems buvo pristatyta valdyba, kuri sudaryta anksčiau visuomenes veikėjų susitarimu. Šis susirinkimas, kaip rašo "Draugas", reiškia veiklos pradžią. Po jo buvo Iz. Motekaitienės koncertas.
•    Eltos pranešimu Vlikas su Diplomatijos šefu susitarė. Kai kuriais klausimais St. Lozoraitis dar atsi-klausiąs Lietuvos pasiuntinių nuomonės.
•    Gruodžio 3 d. Mokslo ir Pramonės Muziejuje Chicagoje lietuviai išpildė programą, apimančią lietuvių kalėdinius papročius. Vadovavo J. Daužvardienė.
o Diepholzo lietuviškai gimnazijai remti Brocktoniečiai suorganizavo 4 būrelius.
•    Chicagos Lietuvių Literatūros Draugijos antrojo novelės konkurso komisija iš prisiųstų 24 rašinių nerado tokio, kuris pilnai atiktų novelės savybes ir premijos neskyrė. Tačiau už patį geriausią rašinį iš premijų fondo davė 50 dol. Atsiųstas noveles vertino S. Pipiraitė, dr. P. Jonikas, M. Krikščiūnas, D. Velička, A. Rūkas, A. Tulys ir M. Biržiška.
•    Prancūzijoje "Lietuvių šalpos" draugija išsirinko naują valdybą. P. Bačkienei teko pirmininkės pareigos.
•    Gruodžio 14 d. Brooklyne įvyko Lietuvių katalikų seimelis. Buvo sprendžiami svarbūs veikimo klausimai. Paskaitą apie Katalikų Akciją laikė Prof. Juozas Brazaitis.
•    Prof. V. P. Raulinaitis, gyvenąs Australijoje, baigia rašyti veikalą "Lietuves Valstybės suverenumo raida".
•    Visuomenės veikėjui kun. J. Švagždžiui suėjo 70 metų amžiaus. Jubiliatas Amerikoje daug yra dirbęs Bažnyčiai ir lietuvybei. Dabar jis gyvena Brocktone, Nukryžiuoto Išga-nytojaus seselių vienuolyne eidamas kapeliono pareigas.
•    Gruodžio 7 d. Brooklyne Gabijos surengtame dailiojo žodžio vakare dalyvavo Bern. Brazdžionis, A. Gustaitis, Henrikas Kačinskas. Publikos atsilankė gausiai.
•    Venecueloj Maracay mieste įvyko Liet. Bendruomenės atstovų suvažiavimas. Dalyvavo 48 atstovai. Pirmininku išrinktas inž. VI. Venckus.

•    Sausio 4 d. buvo įteikta "Draugo" romano konkurse premija. Komisijai atsiųsta 8 romanai. Meninę programos dalį atliko Br. Budriūno kvartetas iš Detroito. Premiją laimėjo Jurgis Gliaudą už romano rankraštį "Ora pro nobiš".
•    Kun. St. Yla paruošė spaudai naują maldaknygę. Iliustracijas darė dail. T. Valius.

•    Dr. A. Šešplaukis — Tyruolis šį rudenį pradėjo dėstyti Columbijos Universitete New Yorke. Iki šiol jis dirbo Brcoklyne šv. Jono Universitete, dėstydamas psichologiją.
•    A. Tarulis, penkerius metus dėstęs Technikos Institute Pittsburghe, perėjo dirbti į Kongreso Biblioteką Washingtone.
•    Chicagos Vaikų teatras jau pastatė tris premjeras ir 13 spektaklių. Pradedant naują sezoną, kreipiamasi į visuomenę paramos, nes teatras iš savęs negali išsilaikyti, šiuo reikalu iniciatyves ėmėsi Mokytojų Sąjunga.
•    Per "Margučio" radiją Chicagoje Dr. p. Jonikas pradėję lietuvių kalbos paskaitų ciklą. Paskaitęs bus kiekvieną mėnesį. Jas laikys Lietuvių Kalbos Draugijos nariai, kurių pastangomis imtasi šio darbo.
•    Tėvų Marijonų išlaikoma akademija Marianopoly šiemet turi 42 mokinius.
•    Dail. Teisutis Zikaras Australijoje surengė savo kūrinių parodą, kuria didžiai domėjosi visuomenė.
•    develando apylinkės naujai susiorganizavusios Lietuvių Bendruomenės pirmininku išrinktas St. Barzdu-kas.
•    Šv. Kazimiero Seserys Chicago-jo pastatytoj savo akademijoj davė patalpas Pasaulio Lietuvių Archyvui. Dabar arvhyvinė, bibliografinė ir muziejinė medžiaga siunčiama šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių Archyvas, 2601 W. Marquette Road, Chicago 29, 111.
•    Lietuvių Bendruomenė Šveicarijoje deda pastangų toje šaly įsteigti Lietuvos bičiulių draugiją ir kaip galima aktyviau reikštis vietos spaudoj.
•    "Lietuvių Sąjungos" skyrių atstovų suvažiavime Londone pirmininku perrinktas M. Bajorinas.
•    Australijoje gyvenąs poetas Vincas Kazokas išleidžia savo poezijos rinkinį "Atspindžiai".
•    Laikraštis "Laisvoji Lietuva" iš Toronto persikėlė j Worcesterį, Mass. Jį leidžia "Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio" vyriausia valdyba. Leidėjas ir administratorius M. Luneckas, redaktorius — J. Vizbaras.
•    Miami mieste Floridoje Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas pasiryžo pasistatyti namą. Jau atliktos kertinio akmens įkasimo apeigos. Naujajame pastate manoma koncentruoti šio miesto lietuvių veikimą.
•    Lapkričio 22 d. suėjo treji mitai, kai Kanadoje pasirodė savaitraštis "Tėviškės žiburiai". Jį redaguoja žinomas istorikas dr. A. Šapoka.
•    Lapkričio mėnesį kun. Ig. Va-lančiūnas, šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas Philadelphijoje, pakeltas prelatu.

•    Argentinoje gyvenąs pianistas Andrius Kuprevičius gruodžio mėnesį Chicagoje, dalyvavo "Margučio" surengtame koncerte.
•    Mažosios Lietuvos laikraštis "Keleivis" po ilgos petraukos vėl leidžiamas Vokietijoje.
•    L'Osservatore Romano administratorius kun. S. Petraitis, salezietis, už nuopelnus savo srity popiežiaus apdovanotas medaliu ir pagyrimo raštu.
•    Profesorius Zenonas Ivinskis dirba Vatikano ir Romos archyvuose, rinkdamas medžiagą iš Lietuvos istorijos.
•    Chicagoje, Lojolos universiteto globoje, veikia lietuvių žurnalistikos institutas. Paskaitos ir diskusijos eina lietuvių kalba.
•    Profesorius Vaclovas Biržiška paskirtas Kongreso bibliotekos Vašingtone garbės patarėju.
•    Atėjus rudeniui, Amerikoj atgijo lietuvių teatro veikla. Statomi ne tik lengvesni veikalai, bet ir toki sunkūs dalykai, kaip Balio Sruogos ar Nobelio laureato amerikiečio Eugene O'Neill dramos.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai