Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NAUJOJI CLEVELANDO LIETUVIŲ BAŽNYČIA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A.D.   
Naujoji Clevelando lietuvių Nesiliaujančios Pagalbos Švč. Panelės Marijos parapijos bažnyčia, kurią 1952 m. spalio 19 d. pašventino, yra vienas iš šviesiausių faktų Amerikos lietuvių istorijoje. Iki šiol čia lietuviškas bažnyčias statė ne lietuviai. Varžytines laimėdavo įvairios statybos firmos, kurioms pirmoje vietoje rūpėjo pelnas.

Clevelando lietuvių parapijos klebonas kun. J. F. Angelaitis labai sveikintinas už šį drąsų žygį — jis visus darbus patikėjo tik lietuviams: architektams, inžinieriams, dailininkams. 1949 m. buvo paskelbtas konkursas lietuvių architektų tarpe. Laimėjo architektas Stasys Kudokas. (Konkurse dalyvavo 7 architektai). Statybos darbų varžytines laimėjo dipl. statybos inžinierius Juozas Augustinavičius, pasiūlęs pastatyti net 70.000 dol. pigiau negu kiti varžovai. Vitražų projektus laimėjo dail. K. Varnelis. Jam ir buvo pavesta atlikti visą bažnyčios vidaus dekoravimą. Taip šie vyrai ir pastatė pirmą tokią bažnyčią Amerikoje, kur viskas yra pagaminta specialiai tai bažnyčiai. Čia ir žibintai, ir žvakidės, ir kiti bažnyčios rakandai bei liturginiai reikmenys yra išpildyti pagal dailininko K. Varnelio projektus

Bažnyčia pastatyta modernizuotame romaniškame stiliuje. Frontoną puošia dail. V. Raulinaičio darbo Švč. Panelės statula. Bažnyčios vidaus dekoracijos neperkrautos, lengvai ataustos barokiniais ornamentais. Įsipina čia ir lietuviški motyvai: tulpės, juostos ir gražus šv. Kazimiero paveikslas su Vilniaus katedra ir Gedimino kainu fone. Nors bažnyčioje yra 32 vitražai, bet jie netemdo jos šviesumo, neišblaško nuotaikos ir dėmesio, kurį dailininkas nukreipė į altorius (jų yra trys) ir stacijas, šios gi yra originalios, dail. K. Varnelio studijos padarytos.

Visi darbai buvo atlikti pačių lietuvių, tik altorius ir metalines dalis pagal dail. K. Varnelio projektus išpildė viena firma Italijoje. Atgabenus čia jie buvo sustatyti. Tokiu būdu sutaupyta nemaža pinigų.
Taip ši bažnyčia išaugo iš lietuviškų rankų ir širdžių ir prasivėrė lietuviams. Ji kalba kur kas artimesne dvasia nei kitos važnvčios. Ir jos pastatymas įrodė, kad šitose sąlygose lietuviai gali stoti ša'ia kitų senų firmų ir pastatyti ne tik pigiau, bet ir geriau.       A.D.

•    Apaštalų Sostas, turėdamas prieš akis sunkias dabartinių laikų aplinkybes, ypač už vadinamosios "geležinės uždangos", išleido raštą, kuriuo tikintiesiems palengvinama paimti komuniją ir išklausyti mišių. Pirmiausiai vyskupams, kur jie matys reikalą, suteikiama galia po 4 vai. pp. duoti leidimą laikyti mišias. Tokiu laiku celebruojantieji kunigai gali valgyti 3 valandas anksčiau. Toks pat leidimas suteikiamas ir pasauliečiams, popietinėse mišiose priimantiems komuniją. Be to, nuo sunkaus darbo ar ilgos kelionės išvargę kunigai ir pasauliečiai, kurie laiko popietines mišias arba tuo metu priima Komuniją, išpažinties klausytojui leidžiant, gali pasistiprinti kokiu nes maistingu skysčiu, tik ne alkoholiu, vieną valandą anksčiau. Gryno vandens gėrimas dabar iš viso nebelaikomas eucharistinio pasninko laužymu, nežiūrint, kokiu laiku būtų priimama komuniją. Prie tokių sušvelninimų Bažnyčia priėjo po ilgo svarstymo, kai pasirodė, jog misijų kraštuose dėl didžių nuotolių, komunistų užimtoje šalyse dėl persekiojimų bei įvairių trukdymų, laisvose žemėse del di-žio pramonės išvystymo lig šiol veikę bažnytiniai įstatymai sunkina mišių klausymą ir komunijos priėmimą
.
•    Pakėlus Zagrebo arkivysk. Aloyzą Stepinacą kardimlu. įsižeieidusi Jug-o-lavijos komunistinė vyriausybė nutraukė diplomatinius ryšitis su Šv. Sostu. Vatikano tuo reikalu Titui pasiųsta nota buvo grąžinta neatplėšta.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai