Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NĖRA TAI DEMOKRATINES SPAUDOS LIUDIJIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Alaušius   
Skiria demokratinę dvasią nuo nedemokratinės visų pirma ne teorinis deklamavimas už ar prieš demokratiją, bet lygiai (ir gal, visų pirma) pati laikysena: demokratinė ar ne. Tai galioja ir spaudai. Nedemokratinė spauda yra principiškai propagandinė: ji teteikia tai, kas laikoma reikalingu įkalti į skaitytojų galvas. Todėl ji ir stengiasi aklinai užsidaryti nuo kiekvienos skirtingos pažiūros prasiveržimo. Priešingai demokratinė spauda: jei ir esama tam tikrų pažiūrų, neužsidaroma ir nuo priešingų pažiūrų — objektyvios informacijos prasme. Konkrečiai šis demokratinis nusistatymas yra iš-vystęs spaudos etikoje tokią praktiką: palietus laikraštyje konkretų vardą, rezervuojama jam teise tame pačiame laikraštyje pasisakyti, jei jis jaučiasi buvęs neteisingai suprastas ar apkaltintas.

Tenka tačiau nuliūsti, pastebint ženklus mūsų spaudoje nebepaisyti šios spaudos etikes. Nebe kartą esu aptikęs staipsnius, palydėtus pastaba: tam ir tam dienraščiui atsisakius įdėti, dedame mes, atseit kitas laikraštis. Jei tas ar kitas žmogus buvo paliestas aname laikraštyje, tai jis turi teisės jame atsakyti, nejieško-damas vietos kitur Džiugu, kad yra laikraščių, kurie šitaip patarnauja laisva tribūna. Bet skaudu, kad apskritai tenka tokios tribūnos šitokiu būdu jieškoti. Jei kai kurie redaktoriai nemėgta dalykų, galinčių pareikalauti diskusinių atsakymų, tai turėtų jie iš viso nuo tokių dalykų lietimo saugotis. Geriau būti iš pradžių atsargiems, negu vėliau turėti nemalonumų. Jeigu leidi įsiaistrinu-siam bendradarbiui stalinizmu apkaltinti žmones, kuriems toks kaltinimas negali būti sviestas, gali būti iš anksto tikras, jog turėsi sulaukti iš jų atsakymo, paneigiančio anuos beprasmiškus svaičiojimus. Nėra teisės imtis insinuacinių šmeižtų.   Bet jei iš nesusipratimo nusileidžiama ir į juos, yra pareiga bent leisti juos atsakyti. Antraip prieitume džiunglių tvarkos: valia šmeižti, bet nevalia gintis.    J. Alaušius


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai