Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Dail. Adomui Galdikui šiemet sueina 60 metų amžiaus. Girdėti, kad ši sukaktis New Yorke bus atitinkamai paminėta. Dailininkas, nežiūrint nelengvų šio krašto aplinkybių, daug kuria.
•    Dail. Vyt. K. Jonynas Amerikos rinktinių grafikų parodoje Portlando (Maine) muziejuje išstatė du medžio rėžinius — "šv. Antaną" ir "Nuėmimą nuo Kryžiaus". Pirmasis darbas buvo išstatytas ir Rochestery — Library of Congress iš Washingtono atkeltoje parodoje.
•    Skulptorius Vytautas Kašubą, jau keli metai gyvenąs Queens Village prie New Yorko, daug laiko pašvenčia kūrybai. Taip pat ir jo žmona Aleksandra Kašubienė graž'ai reiškiasi mene — keramikoje. Paskutiniu laiku ji daug originalumo parodė savo kūriny — Aštuntoji stacija.
•    Aleksandra Merker — Vitkauskaitė dėsto meno dalykus New Yorke Art Student League mokykloj s. Ji ir pati užsiima tapyba.
•    Dail. Adolfui Valeškai sueina 25 metai, kai jis reiškiasi bažnytinio meno srity.
•    Dail. E. Kulvietis Kolumbijoje suruošė ketvirtą savo darbų parodą.
•    Komp. K. V. Banaitis rašo naują operą "Jūratė ir Kastytis". Brook-tyne jis turi muzikos studiją.
•    Sausio 25 d. Webster Hall New Yorke įvyko "Vienybės" koncertas. Programą išpildė Metrapolitano Operos solistė Paulina Stoškiūtė ir svetimtaučių smuikininkų grupė.
•    Vasario 8 d. "Darbininko" vakare programą išpildė Lietuvos Dramos Teatro artistai: Henrikas Kačinskas, Antanas Škėma, Jurgis Bie-kaitis, Albina Kati'.iūtė ir K. Vasiliauskas, originaliai perduodami Balio Sruogos dramą "Milžino paunksnė".
•    "Aidų" Muzikos — Literatūros vakare, kuris įvyksta balandžio 12 d., dainuos Lietuvos Operos solistė Antanina Dambrauskaitė.

•    Sausio 20 d. naujasis JAV prezidentas    Dwight    D.    Eisenhoweris po priesaikos pasakė savo programinę kalbą, užakcentuodamas 9 veikimo punktus: stiprinti jėgas užpuolikui atgrasinti ir taikai kelti; nepataikauti priešui; kitiems kraštams neprimesti savo politines ir ūkines santvarkos, rūpintis, kad piliečiai viešą gerovę statytų augščiau už asmeninius reikalus; vertinti bei remti siekiančias taikos šalis; žmonijos gerbūvio pakėlimui remti visų kraštų gamybą ir prekybą; dėti pastangų, kad pasaulio valstybių ūkiniai, kariniai ir politiniai re'kalai būtų sprendžiami Jungtinių Tautu Organizacijoj; visoms tautoms pripažinti lygias teises į laisvę, nedarant skirtumo rasių atžvilgių. Gen. Dwight D. Eisenhoweris yra 34 JAV prezidentas.
•    Sausio 10-11 dd. Bostone įvykusiame Balfo seime užsiregistravusių atstovų buvo 102. Seime išrinkta direkcija iš 21 asmens, kuri savo posėdy šitaip pasiskirstė pareigomis: pirm. — kan. Juozas B. Končius, vicepirmininkai — Elena Devenienė, Antanas Olis, Bronė Spudienė, kun. dr. Antanas Juška, sekretorius — Nora Gugienė, iždininkas — Albinas Trečiokas, finansų sekr. — St. Bredes, Jr. Revizijos komisiją sudaro: Matas Zujus, Margarita Michelsonie-nė, Viščinis. Šiems metams šalpai numatoma sukelti 357.000 dol. Seimo proga gauta 4.368 dol. aukų. Seimą savo atsilankymu ir nuoširdžia kalba pagerbė Bostono arkivy.sk. Ričardas Cushingas.
•    Lietuvos Vyčiai, minėdami savo įsikūrimo 40 metų sukaktį ir norėdami pagerbti vyriausią Vyčių Sąjungos organizatorių M. Norkūną, sausio 18 d: Brooklyne Muzikos Akademijos .salėje surengė didelį koncertą. Programą išpildė New Yorko Metrapolitano Operos solistai Anna Kaskas ir Algirdas Brazis, kurie dainavo lietuviškas dainas ir operų arijas. Akompanavo Aleksas Mrozins-kas. Programa buvo įvairi, publikos atsilankė labai gausiai. Pelnas skiriamas M. Norkūno paminklui statyti.
•    Baltimores lietuvių šv. Alfonso parapijos klebonas prel. L. Mendelis šiemet mini 25 metų kunigystės jubiliejų. Pagerbimo iškilmė įvyko sausio 18 d. Prel. L. Mendens Amerikoje yra pagarsėjęs savo plačia pastoracine veikla ir dosnumu misijoms. Jis gausiomis aukomis nuoširdžiai remia ir lietuvių religinius bei tautinius reikalus.
•    šiemet sueina 30 metų, kai buvo atgautas Klaipėdos kraštas. Tai sukakčiai atžymėti "Darbininkas" paskyrė 4 nr. Kaikuriuose miestuose daromi minėjimai.
•    Indiana Harbor lietuvi',} parapijos klebonas kun. Kaz. Bičkauskas pakeltas prelatu. Jau beveik 30 metų, kai prelatas dirba tarp šio miesto lietuvių.
•    Sausio mėnesį Bonno^e sušauktas Baltų Instituto posėdis. Jo rektoriumi išrinktas latvių istorikas dr. Šturms, vicerekt. — dr. A. Maceina. Į posėdį buvo atvvkęs dr. Z. Ivinskis iš Romos. Baltų Institutas yra mokslo įstaiga estų, latvių ir lietuvių is-toriiai, kalbai, literatūrai, geografijai tirti. Studijos skelbiamos moksliniais leidiniais. Instituto branduolį sudaro minėtų trijų tautų po du mokslininku, kuriems talkina neribotas skaičius bendradarbių. Instituto idėja prieš dveius metus buvo iškelta vokiečių mokslininkų. Vokietijos valdžia parėmė lėšomis.
•    Pernai gruodžio 27 d. Tuebinge-ne Vokietijoje mirė žymi moterų veikėja dr. V. Karvelienė. Ji buvo gimusi 1898 m. Kutkiškių parapiioje, Utenos apskr. Gimnazi-'ą išėio Voroneže. Augštaiį mokslą baigė 1929 m. Karaliaučiuje filosofijos daktaro laipsniu. Visą amžių uoliai veikė Ateitininku, Katalikių Moterų ir kitose katalikiškose organizacijose. Be to, daug dirbo labdarybės srityie, ypač Kaliniu Globos Draugijoj. Dalyvavo ir spaudoje. Vilniuie jos iniciatyva buvo įsteigta socialine moterų mokykla. Palaike ryšius su tarptautinėmis moterų organizacijomis. Tremtyje organizavo lietuvių moterų atstovavimą tarptautiniuose suvažiavimuose, paruošdama medžiagą ap:e Lietuvą. Pasaulio Lietuviu Katalikių Moterų Sąjungos pirmininkei M. Galdikienei išvvkus į JAV, dr. V. Karvelienė perėmė jos pareigas. Popiežiaus buvo apdovanota ordinu Pro Ecclesia et Pontifice.
•    Du New Yorko lietuviai prekybininkai, dr. Juozas Kazickas ir dr. Kęstutis Valiūnas, įsteigė "Neries" stipendijų fondą lietuviams studentams šelpti. Fcndo valdyba sudaryta iš Aniceto Simučio, dr. VI. Viliamo ir Pauliaus Jurkaus. 1952 metams paskirta 1000 dol. negrąžinama stipendija. "Neries" stipendijų Fondo adresas: A. Simutis, Consulate General of Lithuania, 41 W. 82 nd St., New York 24, N. Y.
•    Dabar Tautos Fcndo atstovybę Australijoje sudaro: pirm. — J. Ka-lakauskas, vicepirmininkai — R. Venclovas ir V. Kazokas, sekr. — B. Barkauskas, ižd. — M. Bogužas.
•    Gruodžio men. Paryžiuje Continental viešbučio salionuose įvykusioje Pasaulio Moterų Sąjūdžio parodoje dalyvavo ir Lietuvių Moterų Komitetas, išstatydamas daugiausia tautodailės darbus.
•    L. Ustijauskas paskirtas Sidnėjaus mieste English and Foreign Bookshop firmos vedėju. Jis mano įsteigti ir platų lietuviškų knygų skyrių. Minėtasis knygynas yra didžiausias Sidnėjuje.
•    Olandijoje dabar yra apie 50 lietuvių — daugiausiai lietuvaičių, ištekėjusų už .svetimtaučių. Bet ir ten veikiama. Neseniai Amsterdame sušauktas toje šaly gyvenančių lietuvių susirinkimas Bendruomenės steigimo tikslu. Yra vilties susiorganizuoti. Darbui vadovauja A. Galkus.
•    Gruodžio 20 d. Kennebunk Porte, Maine, vienuolyne Portlando vyskupas įšventino kunigais T. Eugenijų Jurgutį ir T. Pijų šarpnicką. Jiedu abu yra Lietuvos Pranciškonų šv. Kazimiero provincijos Amerikoje nariai.
•    šiuo laiku Austrijoje gyvena 201 lietuvis. Iš jų paiėgiančiu dirbti yra tik 50 — kiti seneliai ir ligoniai. Balfo įgaliotinis Salzburge yra prel. K. Razminas.
•    Nuo Naujųjų Metų pertvarkytas savaitraštis "Britanijos lietuvis". Dabar jis išeina 6 psl. ir skiriamas visiems Europoje esantiems lietuviams. Redaktorius pasiliko tas pats —■ Br. Daunoras.
• Adelaidės mieste Australijoje dail. A. Rūkštelė minėjo 20 metų savo kūrybinio darbo sukaktį. Ta proga suruošė parodą.
•    Chicagoje kultūros žurnalo "Aidų" platinimui daug laiko ir jėgų skiria Balys Brazdžionis. Jo dėka žurnalo skaitytojų šeima šiame mieste nuolat didėja. "Aidus" jis garsina ir S. Barčus radijo valandėlės programose, kur perteikia žinias iš lietuviškojo pasaulio. Dabartinis Balio Brazdžionio adresas: 2421 W. 45 St, Chicago, 32, 111.
•    Lietuviškas knygos Klubas Chicagoje (2334 S. Oakley Ave.) didž'ai nusipelno rašytam žodžiui, nuolat leisdamas vertingas knygas iš įvairių sričių. Klubas yra susiorganizavęs visuomeniniais pagrindais. Jo nariai, mokėdami metuose 5 do1., knygų gauna už 7.50 del. Knygas leidžiama laisvai pasirinkti. Klubas kas antras mėnuo išleidžia nedidelio formato informacinį biuletenį "Lietuviškos knygos mėgėjas", kuriame supažindinama su naujai pasirodžiusiais leidiniais.
•    Buvęs Vilkaviškio Kunigų Seminarijos rektorius prel. F. Bartkus Texas valstybėje paskirtas Cleburno klebonu.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai