Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NEPAISO PAVARDŽIŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė B. Mikelionis   
Praėjusiais metais "Naujienų" 306 numeryje buvo atspausdintas rašinys "Galvas kapodami kultūros nepakelsime", kur paminimas augštas Katalikų Bažnyčios asmuo. Tūlas J. Vanagas, pasiryžęs patikslinti V. K. anksčiau tame pačiame dienrašty labai vienašališkai rašiusį tema: "Menas, mokslas ir herezija", be reikalo užkabino vysk. V. Brizgį. J. Vanagas, mat, tvirtina, kad šis ganytojas rašęs "Aiduose" apie Vinco Krėvės "Dangaus ir žemės sūnus". Perskaičius iš karto kilo abejonė, nes, būdamas senas žurnalo ėmėjas, nepastebėjau, kad minėtasis vyskupas būtų kada nors šiuo klausimu "Aiduose" išsitaręs. Tuojau perverčiau visus žurnalo komplektus, ir nieko neradau. Tiesa, 1950 metų "Aidų" 5 numery yra straipsnis: "V. Krėves 'Dangaus ir žemės sūnūs' teologo akimis", bet jo autorius — ne vysk. V. Brizgys, o vysk. V. Podolskis. J. Vanagas, matyt, to neėmė į galvą. Jeigu vysk. V. Brizgio pavardė rašiny nebūtų minima kelis kartus, galėtume prileisti, jog čia tik paprastas plunksnos nuslydimas. Dabar gi atrodo kas tai daugiau.

Tikrai įdomus faktas! Žmogus, kuris pasineša į "Laisvą Tribūną", ne-bepaiso paliečiamųjų asmenų pavardės! Pažymėtina, kad tiek V. K., tiek J. Vanago rašiniai yra keistai užgaulūs Katalikų Bažnyčiai. Cia ir kyla mintis, ar tasai paukštis iš viso bus skaitęs "Aiduose" straipsnį "V. Krėvės 'Dangaus ir žemės sūnūs' teologo akimis". Gal jam apie tai kas nors kitas pasakė. O gal pavardžių maišymas jam neatrodo didelis dalykas raštuose? Jeigu taip, tai tektų laukti, jog ateityje jis panašiai pradės maišyti kunigus, gydytojus, advokatus... Bet ar tuo bus pasitarnauta tiesai ir pagerbta žodžio laisvė, kurios vardan dažnai nevengiama tendencingai užkabinti net Katalikų Bažnyčią?
B.  Mikelionis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai