Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
• Brocktono lietuviai tremtiniai jau ketvirtus metus dienos uždarbį paaukoja Lietuvos vadavimui. Pinigai įteikiami Altui. Tremtinių auka atsveria didžiąją pusę šiai vietovei uždėtos sumos.

• Vasario 4 d. miré Elizabetho lietuvių parapijos klebonas kun. Juozas Simonaitis. Velionis buvo gimęs Brooklyne 1897 m. Įšventintas kunigu, perą metų vikaravo New Yorko Aušros Vartų parapijoje. 1924 m. paskirtas Elizabetho lietuvių parapijos klebonu, toje vietoje išbuvo iki mirties. Kun. Juozas Simonaitis priklausė prie tų Amerikoje gimusių lietuvių, kurie neužsigina savo tautybės ir tėvų kalbos. Visą amžių veikė Vyčių organizacijoje, "Kunigų Vienybėje" ir visame Amerikos lietuvių judėjime. Su vyčiais lankėsi Lietuvoje, įteikdamas jų vardu per gen. Nagevičių kariuomenei brangią dovaną — aukso kardą. Savo parapijoje įsteigė mokyklą ir rūpinosi, kad būtų dėstoma lietuvių kalba. Atvykus tremtiniams, pats pirmasis Amerikoje ivedė reguliarias lituanistikos pamokas visiems mokiniams. Savo bažnyčią išdabino lietuvių tautodailės ornamentais, šventoriuje pa_tatyd>no didžiulį lietuvišką kryžių, kuris sako praeiviui, kad čia meldžiamasi lietuvių. Laidotuves įvyko vasario 9 d., dalyvaujant Newarko arkivyskupui ir dideliam būriui dvasiškijos bei pasauliečių.

• Visose lietuvių kolonijose iškilmingai buvo paminėta Vasario šešio-liktoii. Daugelyje vietų ta intencija atlaikytos pamaldos. Didesniuose miestuose į susirinkimus atsilankė Kongrese atstovai, burmistrai, senatoriai, pasakydami apie Lietuvą pa'an-kias kalbas. Keliese valstybėse gubernatoriai paskelbė "Lietuvos Dieną", šventes proga buvo renkamos aukos.
• Raštu pravestuose rinkimuose į Lietuvos žurnalistų Sąjungos valdv-bą įėjo: A. Šalčius, S. Narkeliūnaitė, V. Rastenis, D. Penikas ir A. Merkelis. Į revizijos komisiją išrinkti J. Prunskis, K. Sruoga, G. Galva. Garbės teismą sudaro M. Biržiška, J. Vitënas, V. Trumpa. Vasario 14 d. naujoji valdyba pradėjo eiti pareigas.
o Kolumbijoje kun. Tamošiūno, kun. Salduko ir dr. Siručio iniciatyva Bogotos mieste organizuo ama lietuvių konsuliariniams reikalams įstaiga. Tikimasi, kad ji greit pradės veikti. Tuo reikalu su vyriausybe atliekami tam tikri formalumai.
• Vasario 3 d. į Jungtines Valstybes atvyko iš Romos šv. Kazimiero Kolegijos vicerektorius prel. V. Tulaba Jis kolegijos reikalais lankysis kai kuriuose miestuose. Toje auklėjimo įstaigoje dabar yra 21 studentas. Gyvenama iš aukų. Gegužės menes;', Lietuvių Kunigų Vienybės pakviestas, čia atvyksta ir kolegijos rektorius vysk. V. Padolskis.
•    Vasario 1 d. Brooklyno Apreiškimo parapijos šeštadieninėje mokykloje buvo įteikti pažymėjimai pirmosios laidos abiturientams. Pažymėjimams įteikti buvo pakviestas Lietuvos gen. konsulas New Yorke Jonas Budrys. Brooklyno šeštadieninėje mokykloje mokėsi 193 jaunuoliai. Pažymėjimus gavo 11. Mokykla veikia klebono kun. Norberto Pakalnio globoje, kuris praėjusį rudenį į visas klases įvedė lietuvių kalbos pamokas. Šeštadieninės mokyklos vedėjas yra A.    Simušis, mokytojai: kun. J. Pakalniškis, E. Dimavičius, A. Bendorius, E. Gerdvilienė, J. Košys, Šventoraitienė, J. Matulaitienė, M. Liuberskis, B.    Kulys ir V. K. Jonynas.
•    Sausio pabaigoje išėjo vysk. V. Brizgio ir kan. J. B. Končiaus pasirašytas atsišaukimas kunigystėn pašaukimų reikalu. Jame pranešama, kad tremtyje esą vyskupai rūpint's kunigų auklėjimu Lietuvai sudaro komisiją. Jos pirmininku yra arkivysk. J. Skvireckas, vicepirm. vysk V. Padolskis, gen. sekretr. kan. J. B. Končius. Garbės pirmininku sutiko būti kard. F. Spellmanas. Atsišaukime komisija prašo kunigų savo parapijose propaguoti pašaukimų į dvasini luomą idėją. Pageidaujama, kad viena diena metuose būtų paskirta maldai ta intencija. Tinkamus jaunuolius raginama siusti į šv. Kazimiero Kolegiją Romon.
•LTB Romcs apylinkes surengtą Vasario šešioliktosios paminėjimą savo atsilankymu pagerbė daug žymių svečių, tarp kurių ypatingai minėtini: kard. J. Pizzardo, arkivysk. L. Cen-tez, arkivysk. Gawlina, vysk. Bucko, vysk. V. Padolskis, Italijos užsienio reikalų viceministeris E. Dominedo, senatorius M. Cingolani. Akademinėje minėjimo daly nebuvo min. St. Girdvainio ir min. St. Lozoraičio.
• Amerikos Lietuvių Bendruomenės Chicagos apylinkės valdyba paskutiniame posėdy šalia spaudos ir informacijos komisijų dar nutarė įsteigti švietimo, kultūros, sporto, jaunimo ir ekonomijos komisijas ir į jas į-traukti rinktines šių sričių pajėgas. Chicagos Lietuvių Bendruomenės a-pylinkė  arba  apygarda  apima  Illinois, Wiscosino, Indianos, Missouri ir Kentucky valstybes.
•    Seserų Kazimieriečių naujojoje Marijos vardo mokykloje šiemet mokosi 800 mergaičių. Vietos dar yra 300-400. Lietuvaitės sudaro pusę mokinių. Lietuvių kalba joms visoms privaloma. Tikyba taip pat dėstoma lietuviškai. Savaitėje vieną kartą duodama liet. dainų pamoka.
•    Vliko Vykd. Tarybos Informacijų skyrius Eltos biuletenius pradėjo leisti vokiečių kalba. Leidiniai siunčiami vokiečių, šveicarų, skandinavų telegramų agentūroms, svetimų valstybių politikams, žymiesiems laikraščiams. Informacijų biuleteni nutarta leisti du kartu mėnesyje. Pirmasis išėjo sausio pabaigoje. Informacijų skyrius mano atgaivinti ir prancūzų kalboje ėjusį biuletenį.
•    Balfo pirm. kan. J. B. Končiui New Ycrke padaiyta sunki operacija. Po jos sveikata pamažu taisosi.
• Va-ario 8 d. Chicagoje sėkmingai praėjo dienraščio "Draugo" koncertas. Programoje buvo perduota Miko Petrausko kompanuotos dainos ir trys ištraukos iš operų "Birutė" ir "Eglė žalčių karalienė." Programą išpildė pagarsėjęs daines ansamblis, vedamas A. Steponaitienės — Stephens.
• Vasario 11 d. Muenchene mirė kun. Antanas Šidlauskas. Gimęs jis buvo 1914 m. Pagirio parapijoje. Prieš karą dirbo Kauno arkivyskupijos kurijoje. Tremtyje veikė Tautinėje De-legatūroje teisiniu patarėju. Buvo bažnytinės ir civilinės teisės daktaras.
• Pasibaigus dienraščio "Draugo" suorganizuotiems žurnalistikos kursams, kurie praėjo Loyolos Universiteto globoje, šios mokslo įstaigos vardu kursų rengėjams buvo išreikšti linkėjimai.
•    Vasario 7-8 dd. Brooklyne įvyko Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimas. Buvo gvildenti su mokslus einančio jaunimo reikalais susiję klausimai. Ta proga jaunosios meno jėgos pasirodė literatūros vakare.
•    Čilė iškilmingai paminėjo lietuvio Igno Domeikos 150 metų gimimo sukaktį. Jis per sukilimus pabėgęs iš Rusijos, dalyvavo Čilės kultūriniame gyvenime. Jis buvo net Santiago universiteto rektorius. Domeikos vardu pavadintas vienas kalnas ir uostas.
• Vasario 13 d. mirė Chicagos šv. Petro ir Povilo lietuvių parapijos klebonas kun. Mykolas G. Švaris. Velionis yra gimęs 1901 m. Chicagoje. Buvo uolus kunigas ir nuoširdus lietuvis.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai