Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
J. BASANAVIČIUS IR VASARIO 16-ji PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Mažiulis   
Labai džiaugiuosi, jog prof. M. Biržiška (Aidai, 335-336 psl., 1952) patikslino mano rašinio apie dr. J. Basanavičių kai kurias vietas. Tą dalyką teko rašyti, tik dalį paskelbtosios medžiagos teturint.

Tačiau dėl poros pastabų su prof. M. Biržiška nenorėčiau sutikti, nes tam prieštarauja seniau paskelbtoji medžiaga. Vasario 16-sios akto genezę yra tyrinėjęs prof. Z. Ivinskis ir 1938-1939 m. paskelbęs porą darbų "židinyje". Tiems straipsniams jis buvo sunaudojęs ne tik LT protokolus, bet ir visos eilės dalyvių prisiminimus, apgailėdamas, jog LT nariai neįvykdė 1928 m. pažadų, t. y. neparuošė savo atsiminimų ne tik apie patį aktą, bet ir visą laikotarpį. Šiuo metu vieną tų straipsnių pavyko susirasti ir noriu pateikti keletą trumpų išrašų.

"Lietuvos Taryba savo vasario mėn. 16 dien. pietiniame posėdyje, įvykusiame Lietuvių Draugijos bute ir pirmininkaujant Basanavičiui (prezidiumas buvo atsistatydinęs), visais balsais in extenso priėmė kairiųjų pasiūlytąją formulę. ..".

"Kairiojo sparno pateiktoji redakcija, kuri tik neesminius pakeitimus įnešė žinomoje sausio mėn. 8 dien. formulėje, tapo tikrasis vasario mėn. 16 dien., t. y. nepriklausomybės paskelbimo aktas". (Z. Ivinskis, Lietuvos politinė būklė 1918 metų pradžioje ir Vasario 16-tos d. aktas, židinys, 208 psl., 1939.) Iš šio išrašo, kuris paremtas LT protokolų studija, matyti, jog vidinės įtampos buvo nemažos, nes dar po sausio mėn. 8 d. akto keletas jos narių pasitraukė ir net atsistatydino LT prezidiumas. Tuo metu ir pasireiškia Basanavičiaus jungiamasis veiklos bruožas. Pas jį vėl užeina "pozicija" ir 'opozicija", jis sekančiame posėdyje pirmininkauja, t. y. vėl pratęsia apirusią LT. Taigi, šiaip ar taip Vasario 16-sios d. akte jis ir mažai kalbėdamas tampa veiksmingas, nes tolimesniam darbui sujungia politinių aistrų pagautus tarybininkus. Tačiau šiam įkarščio laikotarpiui, deja, trūko ir LT protokolų:
"Nuo sausio mėn. 26 d. iki vasario mėn. 16 dien. Lietuvos Tarybos kelią į nepriklausomybę detaliai nušviesti negalime, nes trūksta medžiagos", (t. p. 206 psl.). Ir šiai vietai dar paraštėje:
"L. Tarybos protokoluose nuo 1918. I. 31 (prot. Nr. 54) iki 1918. III. 19 (prot. Nr. 64) yra spraga — trūksta 9 posėdžių protokolų (prieš II. 16 ir po tos datos). Rodos, tie protokolai yra privačiose rankose", (t. p. 206 psl.). Kieno rankose buvo šie protokolai anuos metu, prof. Z. Ivinskis turėjo žinių.
A. Mažiulis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai