Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Liet. Rašytojų Draugijos Jury Komisija, susidedanti iš Vinco Ramono, P. Gaučio, S. Tamulaičio, Gražinos Tulauskaitės vasario 22 d. jaunimo literatūros 1952 metų premiją 100 dol. vienbalsiai pripažino Petronėlei Orintaitei už Balės Vaivorytės slapyvardžiu Vokietijoj iš'eistą jos knygą "Viltrakių vaikai".
•    "Draugas" paskelbė trečią romano konkurso premiją 1000 dol. Rankraščius prašoma įteikti iki šių metų lapkričio mėnesio 1 d. "Draugo" adresu.
•    Chicagos Lietuvių Literatūros Draugija Vinco Krėvės 70 metų amžiaus sukakčiai paminėti išleido 187 pusi. knygą, kurioje yra V. Mykolaičio-Putino, V. Maciūno, dr. A. Senno, S. Čiurlionienės-Kymantaitės straipsniai ir paties jubiliato raštų ištraukos.
•    Poetė Juzė Augustaitytė - Vaičiūnienė ruošia naują eilėraščių rinkinį. Mano baigti ateinančiais metais.
•    Juozas Švaistas parengė spaudai dvi knygas — "Savojo kraujo šauksmas" ir "Knygnešių karalius", romaną iš knygnešystės metų.
•    Nelė Mazalaitė rašo naują pasakojimų ciklą apie savo tėviškę Darbėnus. Iš jų galinčios susidaryti net kelios knygos.
•    Leonardas Žitkevičius leidžia eilėraščių rinkinį veikams — "Saulutė debesyse". Iliustracijas darė J. Pili-pauskas.
•    Knygų leidykla "Gabija" leidžia vaikams Jurgio Jankaus pasaką "Po raganos kirviu" ir Kazio Binkio "Baltąjį vilką". Abi knygelės bus Muštruotos.
•    Balandžio 26 d. Carnegie Hali New Yorke Columia Artist Management rengia pianisto Vytauto Bacevičiaus koncertą.

•    Balandžio 6 d. Newarko ateitininkai rengia Muzikos — Literatūros vakarą. Programoje dalyvauja operos solistė Juzė Augaitytė, pianistė J. Rajauskaitė ir rašytojai: Antanas Vaičiulaitis, Jonas Aistis, Kotryna Grigaitytė, Leonardas Žitkevičius.
•    Kovo 8 d. New Yorke Town Hall salėje įvykęs pianisto Andriaus Kuprevičiaus koncertas Amerikos spaudos buvo labai palankiai įvertintas. Pianistui gerų žodžių nepagailėjo ypač New York Times dienraščio kritikai.
•    Kovo 15 d. Chicagoje Marijos Augšesniosios Mokyklos salėje "Dainavos" ansamblis turėjo koncertą. Koncertui dirigavo ansamblio vadovas Stepas Sodeika, šokiams vadovavo Irena Eidriugevičiūtė. Koncerte dalyvavo solistai St. Baranauskas ir D. Stankaitytė. Buvo išpildyti lietuvių kompozitorių kūriniai.
•    Komp. St. Gailevičiaus Toronte vedamas choras ir prie jo veikianti tautinių šokių grupė dalyvavo tarptautiniame dainų ir šokių festivalyje Kanadoje.
•    Kovo 1 d. Chicagoje buvo pakartotas dienraščio "Draugo" koncertas. Programą sudarė Miko Petrausko dainų vaizdai ir trys scenos iš liaudies operų "Eglė, žalčių karalienė" ir "Birutė". Išpildė meno ansamblis, vedamas Alice Steponavičienės-Stephens Marijos Augštesniojoj Mo-kykoj.
•    Dail. A. Galdiko 60 m. sukakčiai paminėti Čikagoj, Marijos Augšt. Mokyklos patalpose, rengiama dailės paroda. Parodos atidarymas įvyks š. m. balandžio 11 d. Be A. Galdiko, šioj parodoj dalyvaus V. Kašubą, V. Jonynas, J. Pautienius, žeromskis ir kiti.
•    Rochesterio Meno Galerija balandžio mėnesį rengia lietuvių dailininkų — grafikų parodą. Dalyvauti pakviesti šie dailininkai: L. Vilimas, A. Dargis, P. Augius, J. Steponavičius, V. Petravičius, A. Kurauskas, R. Viesulas, T. Valius, A. Vaičaitis ir V. Ratas. Galerija yra taip susidomėjusi lietuvių dailininkų menu, jog ji pati apmoka jų darbų atsiuntimo ir grąžinimo išlaidas.
•    Skulporius A. Mončys Laon miesto Prancūzijoje šv. Marcelio bažnyčiai pagamino stacijas. Paryžiaus ir kitų vietų spauda lietuvio dailininko darbus įvertino labai palankiai.
*   #   *
•    Kovo 5 d. mirus didžiausiam pasaulio tironui Stalinui, Jungtinių Tautų ir Vašingtone esančių atstovybių vėliavos buvo nuleistos iki pusės stiebo. Lietuvos vėliava nenusileido.
•    Lietuvos Metropolitui arkivysk. Juozapui Skvireckui, dabar gyvenančiam Austrijoje, šiemet rugsėjo 18 d. sueina 80 metų amžiaus. Jubiliatui pagerbti, vadovaujant vysk. V. Brizgiui, Chicagoje sudarytas komitetas, į kurį įeina Lietuvos vyskupijų atstovai tremty, vienuolijų ir organizacijų atstovai.
Kovo 15 d. Philadelphijoje mirė kun. Vladas Čegis. Gimęs buvo Obeliuose, 1884 m. 1912 m. įšventintas kunigu, darbavosi Rusijoje, kol komunistų buvo suimtas ir ištremtas į viena Uralo kalnų koncentracijos stovyklą. 1933 m. Lietuvos valdžiai keičiantis su Rusija kaliniais, į tėvynę grįžo ir kun. V. Čegis. Čia gavo klebono vietą Meškuičių parapijoje. Atvykęs iš tremties Amerikon, prisiglaudė šv. Andriejaus parapijoje Phi-ladelphijoje. Mire širdies liga.
•    Isterikė dr. V. Sruogienė, pernai sužeista automobilio, pamažu sveiksta. Ligos laikotarpį ji panaudojo studijoms.
•    Kan. J. B. Končiui po operacijos ilgesnį laiką užtrukus ligoninėje, Balfo pirmininko pareigas eina E. Devenienė.
•    Belgijos Lietuvių Bendruomenės valdyba Vasario 16 proga išrūpino leidimą per radiofonus transliuoti programas apie Lietuvą.
•    L. R. Katalikų Susivienijimo Tarybos metiniame susirinkime, kuris įvyko vasario 12-14 dd., paaiškėjo, kad finansiniu atžvilgiu padaryta pažanga. Per paskutinius šešis pereitų metų mėnesius šios organizacijos turtas pakilo 42.847,34 dol. 1952 metais jos turtas padidėjo 106.123,30 doleriais. 1952 metų pradžioje L. R. Katalikų Susivienijimo turtas siekė 1.974.580,27 dol., o 1952 metų gale — 2.080.703,57 dol. Ši finansinė organizacija skiria aukų ir lietuviškiems reikalams. Jcs pirmininkas yra Amerikos lietuvių žymus veikėjas ir "Draugo" vyriausias redaktorius Leonardas šimutis.
•    Freiburgo i. Br. arkivyskupas Vendelin Rauch parodė lietuviams didelį nuoširdumą, vasario 16 proga raštu įsakydamas savo vyskupijos kunigams prisiminti Lietuvą maldose. Po pamokslo visose bažnyčiose kunigai su tikinčiaisiais turėjo sukalbėti "Tėve mūsų" ir "Sveika Marija".
•    Toronte, Kanadoje, už 45.000 dol. nupirkti "Lietuvių namai". Tuo tarpu įmokėta 10.000 dol. Į naujai nupirktus namus norima telkti lietuvių organizacinį ir kultūrinį gyvenimą.
•    Kun. Ignas Albavičius pernai minėjo savo kunigystės 40 metų sukaktį. Ta proga jį pagerbė jo parapijiečiai ir katalikiškoji spauda. Jubiliatas yra gimęs 1880 m. Lazdijuose. Kunigu įšventintas 1912 m. Romoje gruodžio 21 d. Į Ameriką atvyko prieš pirmąjį pasaulinį karą ir Chicagos mieste įvairiose parapijose dirbo pastoracijoje.   Nuo 1940 metų yra Cicero lietuvių parapijos klebonu. Kun. Ignas Albavičius nuo pat savo atvažiavimo Amerikon aktyviai dalyvauja lietuvių visuomeniniame bei kultūriniame gyvenime. Nėra didesnio suvažiavimo, kuriame nebūtų šio garbingo kunigo. Nors visą laiką būdamas už Atlanto, jis gyvai ,sekė nepriklausomos Lietuvos gyvenimą. Tėvų žemėje yra lankęsis 4 kartus. Jubiliatas pasižymi dideliu nuoširdumu bei dosnumu Lietuvos reikalams. Ji3 yra apdovanotas Gedimino ordinu, šią žiemą lankėsi Europoje, kur asmeniškai susipažino su lietuvių gyvenimu bei veikimu anapus vandenyno.
•    Kovo mėnesį suėjo 70 metų nuo "Aušros" pasirodymo. Ji dr. Jono Basanavičiaus iniciatyva išėjo Ragainėje 1883 m.
•    Amerikos lietuvių muzikos gyvenime aktyviai dalyvaująs Jonas či-žauskas šiemet mini 45 metus savo darbo šioje srity. Jis yra vienas iš pirmųjų vargonininkų sąjungos organizatorių, chorvedys, muzikos mokytojas. Dabar vargonininkauja svetimtaučių parapijoje Elizabeth mieste, New Jersey valstybėje.
•    Australijoje Adelaidės universitete 1952 m. studijavo 14 lietuvių Daugumas jų studijoms lėšas pelnosi sunkiu fiziniu darbu nuo mokslo laisvomis valandomis.
•    "Aidų" bendradarbė dr. Agota Šidlauskaitė, dėstanti eksperimentinę psichologiją Ottavos Universitete Kanadoje, tuos pačius mokslo dalykus pakviesta dėstyti Loyclos Universitete Chicagoje.
•    Vasario 21 d. Chicagoje Lietuvių Auditorijos salėje buvo suvažiavę Liet. Teisininkų Draugijos Užsienyje skyrių atstovai. Jų buvo 30. Tartasi įvairiais draugijos veikimo reikalais. Nario mokestis šiais metais nustatv-tas 6 dol. Nutarta sudėti 1000 dol. šelpimui. Pakeistas draugijos vardas. Ji dabar vadinsis "Lietuvių Teisininkų Draugija". Valdybai ir specialiai komisijai palikta tolimesnis įstatu paruošimo darbas. Lietuvos teisinės santvarkos klausimams tirti išrinktos 3 komisijos — konstitucinė, civilinė ir pereinamųjų nuostatų. Jos darys ateities Lietuvai teisinius projektus. Liet. Teisininkų Draugijos pirminii-kas yra R. Skipitis.
•    Londone, Anglijoje, likviduojama seniausia lietuvių organizacija — Vyrų Vienybės Savišalpos Draugija. Priežastis — narių stoka. Ja mažiau pradėta domėtis įvedus valstybinę apdraudą. Panašus likimas ištinka ir Jungtinėse Valstybėse seniau veikusius vietinio pobūdžio lietuvių savišalpos sambūrius.
•    Kun. dr. M. Ražaitis, ilgame .is Vilkaviškio Kunigų Seminarijos profesorius, po šio karo dirbęs lietuvių Aušros Vartų parapijoje New Yorke, sunkiai susirgo širdies liga ir paguldytas ligoninėn.
•    "Neries" Stipendijų Fondo premija 1000 dol. teko stud. Antanui Sužiedėliui. Kovo 7 d. Baltic Freedom House įvyko premijos įteikimo aktas ir pobūvis. Premijos mecenatai yra dr. K. Valiūnas ir dr. J. Kazickas.
•    Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų rėmėjų suvažiavimas arba semelis šiemet įvyko kovo 15 d. Worcestery. Ši lietuvaičių seselių kongregacija yra gražiai įsijungusi į Amerikos lietuvių katalikų veiklą. Jos narės dirba lietuvių parapinėse mokyklose, vaikų darželiuose. Laiko seneMams prieglaudas. Rėmėjų sambūrio pirmininkas yra prel. Pranciškus Juras.
•    Prof. Vaclovas Biržiška iš Vašingtono persikėlė j Bostoną, kur redaguoja Lietuvių Enciklopediją.
•    Prof. K. Zaikauskas, Vliko Vykdomosios Tarybos pirmininkas, vasario gale grįždamas iš Londono, buvo trim dienom sustojęs Paryžiuje, čia jis matėsi su Lietuvos Pasiuntinybės nariais, LOKo nariais ir L. š. Draugijos Prancūzijoje valdyba. Kovo 1 d. jis išvyko į Vokietiją.
•    Prof. Juozas Brazaitis kovo 22 d. Chicagoje Maironio minėjime skaitė paskaitą. Karo metais profesorius buvo parengęs spaudai apie Lietuvos atgimimo dainių studiją, kurios leidimą sutrukdė tautos nelaimės.
•    Dr. S. Bačkis, Lietuvos atstovas Prancūzijoje, vasario mėnesį lankėsi Londone, kur dalyvavo Europos Sąjūdžio Centro ir Rytų Komisijos posėdžiuose. Jis yra tos komisijos vicepirmininkas.

•    šiemet sueina 10 metų, kai 1943 m. vokiečiai išvežė iš Lietuvos į koncentracijos stovyklas daug lietuvių inteligentų. Dalis jų mirė, bet yra ir išlikusių gyvų, tarp kurių prof. kun. St. Yla, dr. A. Starkus, dr. A. Kučas ir kiti.
•    Henrikas Nagys nuo šių metų pradžios sėkmingai platina "Aidus" Montrealyje. Jo adresas: 5561 Esplanade Ave., Montreal, Que., Canada.
•    Kazys Bradūnas, buvęs "Aidų" redaktorius Vokietijoje, visą laiką vienas neša žurnalo platinimo rūpestį Baltimorėje. Jo pastangomis tame mieste "Aidų" skaitytojų šeima nuolat auga.
Jo adresas: 1127 Bayard St., Baltimore 23, Md.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai