Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTA PDF Spausdinti El. paštas
Kazys Binkis: BALTASIS VILKAS. Pasaka. Iliustravo F. Ušinskaitė. Išleido Gabija. Brooklyn, 1953 m. 36 p. Kaina 1 dol.
P. Abelkis: ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. Romanas. Trijų Tulpių Knygų leidykla. 1952 m. 421 p.
Juozas Grušas: PABUČIAVIMAS. Novelės. Dailin. V. K. Jonynas. Išleido Gabija. 1953 m. 155 p. Kaina 1 dol. 50 c.
Kazys Binkis: LYRIKA. Redagavo ir įvadą parašė Jonas Aistis. Išleido Terra.  Chicago, 1952 m. 116 p.

Francois Mauriac: GIMDYTOJA. Vertė A. Vaičiulaitis. Išleido Terra. 133 p.
Vincas Krėvė Mickevičius. Rašytojo 70 metų sukaktis. Chicagos Lietuvių Literatūros Draugijos leidinys. 1953 m. 187 p.
Dan Kuraitis: ATSIMINIMAI. Naujienų leidinys. 1953 m. 208 p.
Lithuania's Fight for Freedom, by E. J. Harrison. Published by Lithuanian American Information Center. New York, 1952. 95 p.
Kun. Stasys Yla; SVEIKA MARIJA. Mažasis maldynas. Išleido įmina-culata. 1953 m. 370 p.
M. Matukas: NE VISA MIRŠTA. Išleido šv. Teresėlės Mažųjų Sielų Misijų Brolija. 28 p
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai