Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Trumpai PDF Spausdinti El. paštas
• Moderniojo Meno Muzejuje New Yorke balandžio - gegužės mėn. vyksta Georges Rouault kūrinių paroda. Išstatyta virš 100 darbų.
•    Balandžio 11 d. Marijos Aukš. Mokyklos patalpose Chicagoje atidaryti paroda prof. Adomo Galdiko 60 metų amžiaus sukakčiai paminėti. Be jubiliato, šioje parodoje dalyvavo V. K. Jonynas, V. Kašubą, K. Žoroms-kis ir A. Pautienius. Atidarymo žodį tarė konsulas dr. P. Daužvardis. A. Varnas ilgesnėje kalboje apibūdino prof. A. Galdiko gyvenimo kelią ir mene pasiektus laimėjimus. Po oficialiosios atidarymo dalies Lietuvių Auditorijoje (Bridgeporte) dailininkui pagerbti buvo surengta vakarienė, kurioje dalyvavo daug svečių. Chi-cagos lietuviai turėjo progos pamatyti šią įdomią parodą ir įsigyti paveikslų. Ji buvo 10 dienų prailginta.
•    Lietuvių grafikų darbų parodoje Rochestery Memorial Art Gallery patalpose savo kūrinius išstatė šie dailininkai: P. Augius, A. Dargis, A. Ku-rauskas, V. Petravičius, V. Ratas, A. Vaičaitis, T. Valius, R. Viesulas ir L. Vilimas. Muziejaus biuletenyje šių grafikų darbai gražiai įvertinti. Beveik tuo pačiu laiku Rochestery atidaryta L. Vilimo ir tapybos darbų paroda. ..

•    Dail. Juozas Penčyla iš Kolumbijos ruošiasi atvykti į Jungtines Valstybes.
•    Dail. V. Dobužinskis yra išvykęs į Italiją, kur Scala baletui Milane daro dekoracijas, šiemet jo pieštas dekoracijas naudojo Metropolitan Opera New Yorke Boriso Gudonovo operai.
•    T. Valius dalyvavo Kanados grafikų parodoje Toronte, surengtoje karališkame muzejuje.

•    V. K. Jonynas Lietuvių Auditorijoj Chicagoje balandžio 12 d. laikė paskaitą tema: Moderninis menas ir lietuviška visuomenė, po kurios buvo diskusijos. Paskaitą organizavo Rašytojų Draugija.
•    Dail. R. Viesulo vario raižinys "Stabat Mater" buvo ypatingai atžymėtas Amerikos grafikų parodoje Philadelphijoje (Honorable mention). Tokios pat rūšies atžymėjimą gavo jis ir New Yorke surengtoje Riverside muziejuje Amerikos dailininkų metinėje parodoje už litografiją "Vasara". R. Viesulo pieštais viršeliais paskutiniu laiku pasirodė kelios lietuviškos knygos, tarp kurių ką tik iš spaudos išėjusi J. Aisčio redaguota Kazio Binkio "Lyrika".
•    Pianistas Andrius Kuprevičius lanko Amerikos ir Kanados lietuvių kolonijas, duodamas koncertus. Amerikos spauda jį palankai įvertino.
•    Balandžio 19 d. Chicagos Ateitininkų Susišelpimo Fcndo koncerie programą išpildė solistė Prudencija Bičkienė ir šokėjai Alfonsas Liepinas ir Aldona Šlepetytė. Abu baleto šokėjai gegužės 17 d. dalyvaus Public Auditorium Little Theater vakaro programoje Clevelande. Akompanuos A. Mrozinskas.

•    Kovo 9 d. šv. Kryžiaus bažnyčioje Chicagoje "Dainavos" ansamblis, vedamas S. Sodeikos, išpildė Beetho-veno oratoriją "Kristus Alyvų Darželyje".
•    Bostono šv. Petro parapijos choras, kuriam vadovauja Jeronimas Kačinskas, pasirodė parapijos koncerte su liaudies dainomis ir ištrauka iš St. Šimkaus operos "Pagirėnai". Programoje chorui talkino solistas Stasys Baranauskas.
•    Solistai Juzė Krištolaitytė ir S. Liepa kovo 28 d. turėjo koncertą Toronte.   Akompanavo St. Gailevičius.
•    Pianistas Vytautas Bacevičius balandžio 26 d. koncertavo Carnegie Hall New Yorke.
•    Operos solistė Antanina Dambrauskaitė Miami miesto muzikos klubo išrinkta garbės nare. Ji kovo -balandžio mėn. koncertavo Bostone, Brooklyne ir Chicagoje.
•    Kompozitorius Julius Gaidelis, gyvenąs Bostone, parašė naują simfoniją Nr. 3 dideliam orkestrui.
Neseniai Julius Gaidelis baigė rašyti ketvirtą styginį kvartetą. Kvartetas savo forma yra trumpas, vos dešimties minučių.
•    "Draugo" trečiame romano konkurse sprendimo komiaijon pakviesta: V. Dabušis, Pr. Naujokaitis, A. šeš-plaukis-Tyruolis, A. Vaičiulaitis ir S. Zobarskas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai