Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDŲ MUZIKOS - LITERATŪROS VAKARAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Sak.   
Žurnalas "Aidai" jau ketvirtus metus reguliariai eina Jungtinėse Valstybėse ir yra įgijęs lietuvių kultūrininkų palankumą, nežiūrint ideologinių skirtumų. Apie "Aidus" mielai telkiasi mūsų išeivijos kūrybinės pajėgos, skelbdamos savo mokslo, meno, literatūros laimėjimus. Lietuviškoji spauda pripažįsta šio žurnalo augštą lygį ir mielai toliau gvildo jame iškeltus klausimus. Neretai persispausdinami net ištisi straipsniai.

Tą nuoširdų visuomenės dėmeiį "Aidams" dar sykį apčiuopiamai parodė šiemet balandžio 12 d. Brooklyne surengtas muzikos - literatūros vakaras. Nors oras pasitaikė nepalankus, tačiau svečių atsilankė gausiai. Tikrai miela pažymėti, kad jie buvo rinktiniai, visa širdim branginą dainą ir kūrybos žodį. Nemažai asmenų atvyko ir iš kitų miestų.

Aplinka buvo jauki. Neatsitiktinai ši muzikos-literatūrcs šventė surengta Apreiškimo parapijos salėje, kuri yra mokyklos patalpose. Gera skambėti lietuviškai dainai ir kūrybos žodžiui ten, kur mokslo metu visose klasėse dėstoma lietuvių kalba, o šeštadieniais visa dienotvarkė užpildoma lituanistikos dalykais. Patalpų šeimininkas gi kun. Norbertas Pakalnis be jokio atlyginimo leido naudotis dviem salėmis, nepaisydamas iš to susidariusių net kai kurių išlaidų.

"Aidų" muzikos - literatūros vakarą atidarė Tėv. L. Andriekus, O. F. M., leidėjų vardu pasveikindamas svečius ir trumpai primindamas žurnalo misiją mūsų kultūriniame gyvenime. Programą sumaniai pravedė Paulius Jurkus. Jis pačioje pradžioj perskaitė ir "Aidų" premijos komisijos aktą, kuriuo šiemet už teologinį - filosofinį veikalą "Saulės Giesmė" 500 dol. premija suteikiama mokslininkui prof. Antanui Maceinai. Laureatas, gyvendamas Vokietijoje, vakare negalėjo dalyvauti, todėl svečiams pristatė jį "Aidų" redaktorius Antanas Vaičiulaitis. Jis pažymėjo, jog Antanas Maceina stovi mūsų filosofinio mokslo viršūnėse, plėsdamas didžiojo lietuvio filosofo Stasio Šalkauskio tradicijas. Po to vakaro vedėjas perskaitė ir paties laureato laišką, skirtą iškilmes dalyviams.

Meninėje programos dalyje pirmiausia pasirodė operos soliste Antanina Dambrauskaite. Jinai dainavo liaudies dainas, Banaičio, Kavecko, Vanagaičio kompozicijas ir Fausto, Manon, čigonų barono, Madame Butterfly operų arijas. Pianu akompanavo A. Mrozinskas, paskambindamas solo Čiurlionio, Debussy, Chopino ir Granados kūrinius. Nuoširdžiai publikos buvo priimti ir visi rašytojai, šiame vakare pasirodžiusieji su savo naujausia kūryba. Bern. Brazdžionis paskaitė poezijos, sukurtos nūdienos temomis; Nelė Mazalaite davė ištrauką iš spaudai ruošiamos knygos "Miestelis, kuris buvo mano"; Jurgis Jankus paskaitė įdomų fragmentą iš baigiamo rašyti romano; Jonas Mekas pateikė savo poezijos.

Visas muzikos - literatūros vakaras praėjo pakilioje nuotaikoje. Jis buvo apraiška to kultūrinio judėjimo, kurį "Aidai" kelia lietuvių inteligentijoje.    A. Sak.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai