Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VAIKŲ VASARINES STOVYKLOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jonas Puišys   
Visokiomis priemonėmis šiand'en stengiamasi sulaikyti iškilusią nutau-tėiimo banir». kuri žiauriai grasina užlieti ir mūsu iš tremties atvykusi jaunimą. Tėvai liūsta, girdėdami vaikų šnekoje vis gausiau svetimos kalbos žodžių, vis dažnesnių netaisyklingų išsireiškimų. Gyvenant Amerikos didmiesčiuose, žymią auklėjimo dalį atlieka pati aplinka su įvairaus sporto bei kitokio pasilinksminimo priemonėms. Kasdien jaunuolio sieloje telkiasi naujos žinios ir patyrimai, bet tuo pačiu blėsta iš gimtos žemes bei tėvų pastogės išsinešti tautiniai lobiai — kalba, papročiai, žinios apie tėvynę, tautosakos brangmenys. . .

Kovai su nutautėjimo grėsme jaunojoj kartoj daug reiškia šeštadieninės mokyklos, kur lietuvių tėvų vaikai išeina gimnazijos kursą ir atsistoja ant tvirto tautinių vertybių pagrindo. O kur lietuvių parapinėse mokyklose visose klasėse dėstoma lituanistika, ten ir čia gimusieji dailiai gali pramokti lietuviško rašto. Tokioje padėty žiemą mažiausia girdėti tėvus aimanuojant vaikais. Bet, atėjus vasaros atostogoms, rūpesčiai padidėja. Tėvai, per dieną, o kartais ir naktį pririšti prie darto fabrikuose, negali vaikų prižiūrėti. Vaikai susikliauna su svetimtaučiais ir ne tiktai atsiduria pavojuje pamiršti, ką lietuviško išmoko žiemą, bet ir pasisavinti draugų ydas.

Užtat atostogų metu patys amerikiečiai labai daug dėmesio skiria vasaros stovykloms. Jos čia organizuojamos pačių auklėjimo įstaigų, vienuolijų, privačių asmenų. Lietuvių vaikams jos ypač reikalingos. Nemaža dalis vyresniųjų dar gerai prisimena Lietuvą ir linksmai praleistą laiką gamtoje.

Atvykus tremtiniams, ir lietuviškoji visuomenė daugiau ėmė skirti atidos vaikų vasaros stovykloms. Jau kuris laikas jos, organizuojamos prie vienuolynų, atnešė gražių vaisių. Pavyzdingą mergaičių vasaros stovyklą kasmet surengia Nekalto Prasidėjimo Seserys Putname, Conn., kur atvykusios ir vyresnio amžiaus lietuvaitės pramoksta arba pagilina tėvų kalbos žinias, prasilavina žaidimuose bei sporte, pasipuošia net tautiškais drabužiais. Jau treji metai berniukams vasarines stovyklas ruošia pranciškonai Maine valstybėje. Tame atostogų krašte yra ypatingai palankios sąlygos poilsiui. Vienuolynas ir stovykla — prie pat Atlanto vandenyno. Vasaros stovyklas rengia ir Tėvai Marijonai savo gražiajame Mariana-poly. Be to, ir atskiros organizacijos ruošia savo nariams ilgesnes iškylas gamtoje, kurias taip pat galima pavadinti vasarinėmis stovyklomis. Chicagos pusėje pernai Tėvų Jėzuitų priežiūroje stovyklavo skautai. Taip pat ateitininkai, tiek studentai, tiek moksleiviai, paskutiniais metais įvairiose vietose buriasi į vasarines stovyklas gamtoje.

Baigiant norėtųsi tarti: kuo daugiau stovyklų organizavime bus iniciatyvos, tuo bus geriau. Mūsų jaunimui, pritrcškusiam miestų dūmuose, reikia tyro oro, saulės, girių šlamesio, o labiausiai jaukios aplinkos, kurioje skambėtų lietuvių kalba ir dainos.
Jonas Puišys
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai