Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Vyriausioji rinkimų komisija galutinai baigė tikrinti rinkimų į Amerikos lietuvių bendruomenės tarybą davinius. Išrinkti:

Kun. St. Yla, prel. J. Balkūnas, prel. Ig. Albavičius, St. Barzdukas, inž. A. Rudis, prel. P. Juras, muzikas A. Mikulskis, prof. St. Kolupaila, gen. K. Musteikis, kun. A. Juška, dr. J. Bajerčius, dr. V. Maciūnas, dr. J. Girnius, gen. M. Rėklaitis, enciklopedijos leidėjas J. Kapočius, kan. V. Zakarauskas, kun. Sugintas, A. Ben-dorius, adv. R. Skipitis, pulk. J. Šlepetys, dr. J. Puzinas, muzikas J. Žilevičius, P. Gaučys, dr. M. Gimbutienė, J. Stukas, A. Nasvytis, J. Boley-Bolevičius.

•    Suėjus Steigiamojo Seimo 35 metų sukakčiai, laisvėje esantieji jo atstovai atsišaukė į pasaulio valstybių parlamentus, prašydami, darant sprendimus, turėti galvoje komunizmo grėsmę krikščioniškai vakarų civilizacijai ir paveikti savo vyriausybes saugotis sutarčių, kokiu nors būdu palankių pavergtųjų tautų tolimesnei   vergijai.   Gyvų   Steigiamojo Seimo narių dabar yra 20. Jų 13 gyvena Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

•    Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje, kuriam vadovauja Kazys Veselka, šiemet paskelbė V. Krėvės vardo 500 dol. literatūros premiją už geriausią 1954 m. išspaustą ir dar nepremijuotą grožinės literatūroj" knygą, ši premija yra vienkartinė, tačiau Liet. Akademinis Sambūris, ją Daskyręs, kreipsis į visas Kanados organizacijas, prašydamas tą premiją tęsti toliau.

•    Balandžio 15-17 d.d. New Yorke įvyko antrasis tarptautinis Krikščionių Demokratų Unijos kongresas. Unija sudaryta iš 1950 m. iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Slovėnijos, Čekoslovakijos ir Vengrijos krikščionių demokratų partijų atstovų, esančių tremtyje. Kaip šiame kongrese pažymėjo unijos vykdomojo komiteto pirm. dr. A. Prochazka, unija savo uždaviniu laiko: 1. išlaisvinti komunistų pavergtus vidurio Europos kraštus; 2. atstatyti jų santvarką krikščioniškos   demokratijos   principais; 3. jungti vidurio Europos valstybes į Europos Federaciją ir per ją — į pasaulinę valstybių organizaciją: Jungtines Tautas; 4. palaikyti ryšius tarp įvairių tautų krikščionių demokratų; 5. skleisti šios partijos idėjas. Kongresą atsilankymu ir žodžiu pagerbė New Yorko miesto galva R. F. Wagneris. Iš pranešimų dalyviai gavo vaizdą apie pavergtų kraštų dabartį. Apie Lietuvą kalbėjo prof. K. Pakštas. Pasiųsta rezoliucija Jungtinėms Tautoms, prašant aktyviau reikštis komunistų naikinamų šalių vadavime.

•    Arkivysk. Metropolitas Juozapas Skvireckas kovo mėn. prabilo į lietuvius laišku, kuriame primena, kad prieš 4 metus, gegužės 13 d., Lietuva buvo paaukota Marijos Širdžiai.

•    Neskaitant JAV, laisvajame pasaulyje skaičiuojama apie 150,000 lietuvių: Argentinoje 40,000, Australijoje 7,900, Austrijoje 183, Belgijoje 200, Brazilijoje 43,000 (vien Sao Paulo 12,000), neskaitant Brazilijoje gimusių, Britanijoje 9,000 (6,000 senųjų ir 3,000 naujųjų), Danijoje 182, Italijoje 185, Kanadoje 20,000, Kolumbijoje 500, Prancūzijoje 1500, Švedijoje 260, Šveicarijoje 50, Urugvajuje 10,000, Venecueloje 2,000, Vokietijoje 7,500 (Lietuvos piliečių 3. 400), Zelandijoje 200.

•    B. K. Balučio, Lietuvos ministerio Londone, 75 m. amžiaus sukaktis paminėta kai kuriose Amerikos lietuvių kolonijose susirinkimais ir paskaitomis apie jubiliatą.

•    Londono lietuviai pertvarko savo namus. Namai įsigyti neseniai.

•    Čikagietis kun. dr. P. Marcinkus, nuo 1952 m. dirbęs Vatikano Valstybės sekretoriate, pakeltas prelatu ir paskirtas Bolivijos nunciatūros sekretoriumi.

•    Brooklyne J. Sodaičio 1949 m. įsteigtas ir gražiai išplėstas knygynas Gabija šį pavasarį perleistas Antanui Rimydžiui. J. Sodaitis pasiliko ..K leidyklą, kuri vadinasi tuo pačli Gabijos vardu. Kad išvengus maisy-mosi, perduotasis A. Rimydžiui knygynas vadinsis Laima. Jo adresas pasilieka tas pats: 225 Union Ave. Brooklyn, N. Y Pagaliau dabar ši knygyną perėmė B. Jacikevičius, žinomas "Pašvaistės" gaidų leidėjas. B. Jacikevičius yra didelis bibliofilas ir turi gražius Vokietijoje leistų lietuviškų knygų bei įvairių spaudinių rinkinius. "Laimos" knygyne jis numato greit atidaryti šių rinkinių parodėlę.

•    Kovo 20 d. Brooklyne nuo širdies smūgio mirė Rokas židžiūnas, visą savo amžių praleidęs įvairiose spaustuvėse rinkėju. Jis yra Amerikoje išleidęs ir eilių rinkinį "Daug labų dienų". Pasirašydavo po eilėmis Rokas Prakeiktasis.

•    Dr. Jonas Grinius, gyvenąs Prancūzijoje, rašo studiją apie lietuviškus įryžius.
o Vinco Krėvės raštus apsiėnu eisti Liet. Enciklopedija. Numatomi 7 tomai kiekvienas jų po 400 psl., įrišti kietais viršeliais. Iš anksto užsisakant, veikalo kaina 25 dol. Išleidus povieniai tomai bus pardavinėjami po $5.50. Liet. Enciklopedijos adresas: 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

•    Dr. Zenonas Ivinskis balandžio mėn. išvyko į Vokietiją, kur išrinktas Baltų Instituto pirmininku. Ten jisai gyvens iki rudens.

•    Dail. Adomo Varno paroda, surengta šį pavasarį Čikagoje jo 75 metų sukakčiai paminėti, bus perkelta į New Yorko apylinkę — į Pr. Lapienės vasarvietę Stony Brook, L. I. Paroda rūpinasi New Yorko Liet. Dailininkų Draugija ir Liet. Bendruomenė. Atidarymas įvyks birželio 1 d.

•    Laisvame pasaulyje šiuo metu išeina 95 periodiniai lietuvių leidiniai, pradedant dienraščiais ir baigiant žur-nala's. Daugiausia lietuviškų leidinių išeina JAV-se, iš viso 55.

•    Liet. Bibliografijos tarnyba 1954 m. suregistravo 178 knygas bei brošiūras, iš jų Amerikoje išleista 118, Kanadoje ir Vokietijoje po 10, Australijoje — 9, Anglijoje ir Argentinoje — 7. Daugiausia išleista literatūros veikalų — 43. Visuomenės mokslo reikalams skirtos 39 knygos ir knygelės, bendrybėms — 28, religinių knygų — 27, meno — 16, kitų skyrių mažiau. 1950 m. buvo išleista 141, 1951 — 164, 1922 — 190.

•    Gen. St. Raštikis spaudai parengė savo atsiminimus. Išleis "Lietuvių Dienos" Kalifornijoje. Generolas dabar gyvena toje valstybėje St. Monica mieste.

•    Vokietijoje Woldemar Klein leidykla Baden-Badene, kuri leidžia meno žurnalą Kunstwerk, atspausdintame 1955 m. meno kalendoriuje įdėjo ir dviejų lietuvių dailininkų, A. Galdiko ir V. Kasiulio, spalvotus darbus.

•    Čikagoje jau sudarytas bendrosios dainų šventės laikinasis organizacinis komitetas ir patvirtintas tos apygardos Liet. Bendruomenės valdybos. Repertuaro komisija dabar atrenka dainas programai.

•    Vliko Informacijos Tarybos pastangomis Madrido radijas Ispanijoje sutiko duoti kasdien 10 min. lietuvišką programą. Adresas: Lietuvių radijas, Paseo gen. Primo de Ri-vera 25, Madrid, Espana. Prancūzų, belgų, olandų ir Monte Carlo radiofonai, prašomi perteikti trumpą lietuvišką programą, atsisakė.

•    A. Tamošaitienė (R. R. 1, Kingston, Ont., Canada), visoj išeivijoj išgarsėjusi savo taut, raštų audiniais, išaudė kilimą, vaizduojantį knygnešius. Užsakė prel. Pr. Juras. A. Tamošaitienės studijoje ypatingas dėmesys skiriamas moterų tautiniams drabužiams. Jos darbai yra augštos meninės vertės ir dažnai išstatomi parodose.

•    Lietuvių Profesorių Draugijos Amerikoje iš 72 narių 37 yra JAV universitetų, kolegijų ir tyrimo įstaigų personalo nariai. Kai kuriems įsijungti į savo profesijos darbą sutrukdė amžius bei svetima kalba. Jau 1949 m. buvo susirūpinta bendrais profesijos ir tautos reikalais. Organizacinę komisiją sudarė dr. J. Zubkus, dr. A. Gylys, dr. V. Manelis ir kun. J. Bogušas, kurie paruošė draugijos statutą, šioje draugijoje yra kilęs ir Lituanistikos Instituto steigimo sumanymas. Dabar rūpinamasi sustiprinti iždą, kad būtų galima teikti pagalbos nariams senatvėje. Taip pat norima sueiti į glaudesnį ryšį su priaugančiomis lietuvių mokslo pajėgomis. Liet. Prof. Draugijai šiuo laiku vadovauja M. Krikščiūnas.

•    Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas (Balfas) vasario 23 d. JAV valdžios pripažintas visiškai savarankia šalpos organizacija, kaip NCWC bei kitos didžiosios labdaros draugijos. Dabar Balfas galės visiškai savarankiškai rūpintis imigracija į JAV pagal 1953 m. tremtinių šalpos įstatymą (Refugees Relief Act).

•    Prof. Adomas Galdikas persikėlė į naują vietą. Dabartinis jo adresas: 186 Hale Ave., Brooklyn 8, N.Y.

•    Kovo 16 d. Čikagoje mirė kun. Pranas Vasiliauskas, sulaukęs 84 m. Velionis rašė Meškuičio slapyvardžiu. Buvo Liet. Rašytojų Draugijos garbės narys. Palaidotas Čikagoje kovo 19 d.

•    Kun. Jonas Vaitekūnas, Providence, R. I., klebonas balandžio mėn. minėjo savo kunigystės 25 m. sukaktį. Tokią pat sukaktį gegužės mėn. šventė ir kun. Jonas Bakšys, Rochesterio klebonas. Abu dvasininkai turi svarių nuopelnų lietuvybei.

•    Vasario 16 gimnazija išleido trečiąją laidą. Brandos atestatus gavo 4 jaunuoliai.

•    Liepos mėn. Rio de Janeire rengiamame tarptautiniame eucharistiniame kongrese ir lietuviai turi savo sekciją. Jų pamaldoms yra pavesta šv. Genovaitės bažnyčia.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai