Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PRIEKAIŠTAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. A.   
šių metų "Aidų" 3 nr., kalbant apie Vasario 16 minėjimo New Yorke trūkumus, buvo padarytas priekaištas ir chorui. V. Utenis nustebęs klausė, kodėl šios šventės programai pasirinkta religinis dalykas, ir dar lotyniškas, kur vietoje Lietuvos skambėjo Jeruzalė. Cia eitų kalba apie vieną pranašo Jeremijo raudą, kurioj šis apgaili savo pavergtos tautos skaudžią dalią

Nenorėtume sutikti, kad tokią rimties ir susitelkimo dieną, kokia mums yra tapusi Vasario 16, popietinė programa negalėtų būti paįvairinta vienu kitu religiniu dalyku. Dažnai net operose, į kurias paprastai susirenka įvairiai nusiteikusi publika, labai ryškiai išsimuša religiniai motyvai, o vienok dėl to niekas nedaro priekaištų. Į Vasario 16 minėjimus žmonės ateina itin rimtai nusiteikę. Nekartą viešuose pasirodymuose su dideliu dvasios pakilimu yra giedama "Marija, Marija" arba "Apsaugok Augščiausias".

Pranašo Jeremijo raudos, nuostabiai išreiškiančios prislėgtųjų skausmą bei liūdesį, yra tapusios visuotinėmis. Nebūtina jas aklai rišti tik su žydų tautos likimu — jų prasmė yra žymiai platesnė. Jas neretai tenka imti simboliškai. Tada ir Jeruzalės vardas nuskamba išsiilgtos ir palaimintos šalies simboliu.

šiemt Vasario 16 minėjime New Yorke pagiedotos raudos muzika yra parašyta garsiojo prancūzų kompozitoriaus Ch. Gounod. Ji Webster Hall salėje gražiai aidėjo skausmu, liūdesiu ir viltimi, šis muzikos kūrinys originale remiasi lotynišku tekstu. Taip jis buvo ir perduotas. O be to gi, prieš giedojimą klausytojai buvo supažindinti su turiniu bei jo simboline prasme.    L. A.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai