Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Chicagoje sudarytas komitetas arkivysk. Juozapo Skvirecko 80 metų amžiaus jubiliejui paminėti, kuriam pirmininkauja vysk. V. Brizgys. Minėjimui parinkta rugsėjo 13 d. Jubiliejaus šventėje visose lietuvių katalikų bažnyčiose bus laikomos iškilmingos mišios metropolito intencija, o po jų susirinkimai su paskaita. Sukakčiai atminti ruošiama monografija. Turintieji asmeniškų prisiminimų prašomi siųsti juos Chicagos komitetui šiuo adresu: 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, 111.,
•    New Yorko Lietuvių gydytojų Draugija deda pastangų sutelkti į vieną organizaciją visus Amerikoje gyvenančius lietuvius gydytojus, tiek senuosius, tiek naujai atvykusius. Tuo reikalu valdyba yra įgaliota tartis su Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija ir su tremtinių sukurtais gydytojų būreliais. Planuojama išleisti medicinos metraštį arba metuose kelis kartus pasirodantį žurnalą. New Yorko Liet. Gyd. Draugija taip pat rūpinasi materialia šios profesijos žmonių padėtim. Pirm. yra Dr. A. Dumbrys, vicepirm. — Dr. V. Tercijonas ir dr. Trajanienė.
•    Lietuvos Laisvės Komiteto pirm. Vaclovui Sidzikauskui suėjo 60 m. amžiaus. Gimęs jis yra prie Jurbarko šiaudinės kaime. Baigęs Veiverių Mokytojų Seminariją mokytojavo Ma-riampolės apylinkėje, kol susidarius pirmajai Lietuvos vyriausybei, tapo teisingumo ministerijos reikalų vedėju. Greit įsijungė į diplomatinį darbą. Pradžioje buvo Lietuvos atstovybės sekretorius Šveicarijoje, paskui— Lietuvos atstovas Berlyne ir Londcne. Nepriklausomybės metais vadovavo dviem svarbioms byloms Haagoje, kurių viena buvo su Lenkija, antra su Vokietija. Okupacijų laikais buvo atsidūręs vokiečių kacete. Susiorganizavus Vlikui, atstovavo ūkininkų partiją, pirmininkaudamas Vykdomojoj Taryboj ir vadovaudamas Vliko užsienio politikai. Atvykęs į Ameriką, aktyviai reiškiasi visame politiniame gyvenime.

•    Rytinių JAV Lietuvių Mokytojų Sąjungos Centro Valdyba yra baigusi visus organizavimosi darbus. Dabar ruošiamasi vyriausios vadovybės rinkimams. Sąjungai priklauso keturios apygardos: Bostone, Chicagoje, Los Angeles, New Yorke su 38 skyriais. Vienas iš pačių svarbiausių jos darbų laikytinas naujų lituanistikos prsgra-mų sudarymas parapijinėms ir šeštadieninėms mokykloms.  Kcl kas liko dar galutinai neatbaigta geografijos kurso programa.
•    Balfo pirm. kan. J. B. Končiui išdėsčius lietuvių tremtinių vargus Europoje, šv. Tėvas per savo nuncijų Vokietijoje arkivysk. A. J. Munch jiems sušelpti paaukojo 5.000 markių.
•    Kovo 26 d. Jungtinių Valstybių prezidentas D. Eisenhcweris priėmė Amerikos Lietuvių Tarybos delegaciją. Lietuvos laisvinimo reikalu prezidentui buvo įteiktas raštas.
•    Karaliaus Mindaugo vainikavimo 700 metų sukakčiai paminėti Amerikos Lietuvių Tautininkų Sąjunga birželio 20-21 d. d. Washingtone rengia sąskrydį. Į jį kviečiami ne tiktai visų Amerikos lietuviškų kolonijų, bet ir šios šalies valdžios atstovai.
•    Kovo mėnesį suėjo dešimt metų, kai mirė kun. A. Milukas, Amerikos lietuvių didelis spaudos puoselėtojas. Jis redagavo laikraščius ir leido knygas, suorganizuodamas joms išteklių. Tam tikslui dosniai aukojo ir savo pinigus. Yra išvertęs 5 knygas ir per dvidešimt jų pats sukompiliavęs.
•    Balandžio 6-7 d. lietuvaičių vienuolių atstovės buvo suvažiavusios į Newtown konferenciją aptarti bendrųjų veikimo problemų.
•    Juozas Kapočius, buvęs pranciškonų spaustuvės vedėjas Brooklyne, įsteigė nuosavą spaustuvę Bostone, kur bus leidžiama Liet. Enciklopedija. Prie spaustuvės telkiasi ir redakcija.
•    Vysk. Vincentas Brizgys lankė Kanados didesniąsias lietuvių kolonijas: Torontą,Montrealį, Hamiltoną, St. Catharines, Londoną, Windsora ir kit., teikdamas sutvirtinimo sakramentą, sakydamas pamokslus bei prakalbas, laikydamas iškilmingas pamaldas. Visur vyskupas buvo nuoširdžiai priimtas ir pagerbtas.
•    Prie Tėvų Pranciškonų vienuolyno Kennebunk Port, Maine, šią vasarą nuo birželio 28 d. iki rugpjūčio 2 d. rengiama berniukų stovykla. Priimami lietuvių ir mišrių šeimų vaikai nuo 7iki 16 metų, kur jie auklėjami ir mokomi lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos. Sporto reikalams tvarkyti pakviestas instruktorius Kazys Brazauskas. Savaitinis mokestis — 20 dol. Pranciškonų vasarvietėje Kennebunk Porte sudarytos geros sąlygos ir suaugusiems atostogauti. Visais šiais reikalais prašoma iš anksto kreiptis šiuo adresu: Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai