Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
A. Saulaitis — Išeivijos lietuvių jaunimo prasmės beieškant ........................................................ 313
H. Antanaitis — Lietuvybė 2000 metais ......................................................................................... 316
A. Pečiūraitė — Eilėraščiai .............................................................................................................. 319
V. Bartusevičius — Išeivijos jaunimas ir pavergta Lietuva ........................................................... 321
M. Papaurelienė ir Z. Piečaitienė — Lietuvių kalbos mokymas šeimoje ...................................... 327
R. Viesulas apie savo dailę (pasikalbėjimas) .................................................................................. 330
R. Šilbajoris — Struktūriniai pasikartojimai Dostojevskio romane "Nusikaltimas ir bausmė" .. 334
J. Jankus — Iš pirmųjų šaltinių (beletristika) ................................................................................. 340

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

J. G. — Jaunimo kongreso paskaitas palydint ............................................................................... 347
L. Andriekus — Didysis visuomenininkas (prel. J. Balkūnas) ...................................................... 348
Al. Baronas — Dar truputi apie poeziją ir kritiką .......................................................................... 350
Mūsų buityje ..................................................................................................................................... 351

KNYGOS
V. Palaiškis — Justino Marcinkevičiaus "Mindaugas" ................................................................ 353
T. Alga — Bežodžiai aidai gožiančiuose šešėliuose (V. Kavaliūno romanas) ............................... 355

V. Vaitiekūnas — Sabaliūno įnašas literatūrai apie Lietuvą anglų kalba ..................................... 356

Viršelio 1 psl. — R. Viesulas: Apreiškimas (1970), 4 psl. — ZETA (1972)

Šis numeris iliustruotas Romo Viesulo grafikos darbais. Be to, R. Žuko premijuotoji foto nuotrauka, R. Viesulo ir prek J. Balkūuo. atvaizdai, jaunimo kongreso diskusinio būrelio, Čikagos Jaunimo Centro nuotraukos.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andrie­kus, O.F.M. ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bush-wick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden­cija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei lei­dėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsa­komos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. ♦Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.

♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čegins­kas (TJppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Ahuntsic College, Montreal), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriau­čiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Na­vickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas Ponrificia Universita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of California, Berke-ley), K. I. Skrupskelis (University , of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D. C), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

OCTOBER, 1972

Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, New York 11221. ♦ Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai