Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DEL PAŠAUKIMO TOBULYBĖN PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Kan. Mykolas Vaitkus   
La vocation universelle à la perfection chrétienne selon St. François de Sales1)
Labai atsidėjęs, pasigėrėdamas, perskaičiau tą kun. Dr. Vytauto Balčiūno disertaciją, kuri, tvirtai tikiuos, susilauks šilto aido platesniuose katalikų teologų sluogsniuose. Ir ji to visai verta: ji tinkamai užpildo rimtą teologinę spragą — pagaliau vieną kartą išsamiai atsako į klausimą, kokia buvo šv. Pranciškaus Saleziečio pažiūra į svarbų krikščionims klausimą, ar visi žmonės yra pašaukti į krikščioniškąją tobulybę, o jeigu taip, — tai ar griežta yra pareiga paklusti tam pašaukimui? Mat, šv. Pranciškus Salezietis yra vienas didžiausiųjų krikščioniškosios tobulybės praktikų bei teoretikų: už tatai Bažnyčia jį pakėlė net į Bažnyčios Daktarų garbę — tad jo nuomonė šituo klausimu daug sveria: reikia tik prisiminti Pijaus XI encikliką "Rerum omnium" 1923 metais apie šv. Pranciškų Salezietį (praėjus 300 metų po jo mirties).

Prieš šv. Pranciškui Saleziečiui pasirodant su savo nuostabiais veikalais apie krikščioniškąją tobulybę, katalikų pasauly (ne Bažnyčios mokyme, tik tikinčiųjų pažiūrose) buvo įsigalėjusi nuomonė, kad, girdi, tobulybė, arba šventumas, esąs nepaprastų, labai sunkių, beveik nežmoniškų, sopulingų apsimarinimų, mankštų ir pamaldų praktikavimas, vien retiems išrinktiesiems prieinamas, o šiaipjau žmonėms užtenka, jei jie šiaip taip išvengs amžinos pražūties, saugodamies mirtinų nuodėmių ir praktikuodami būtiniausiąsias dorybes, be kurių negali apsieiti vidutiniškai padorus žmogus; na, pagaliau — gal į krikščioniškosios tobulybės kalną tekopią vienuoliai ar kunigai.

Tą klaidingą praktinį nusistatymą radikaliai griauti ėmė šv. Pranciškus Salezietis raštais ir gyvu žodžiu. Jo knygos "Įvadas į pamaldų gyvenimą" ir "Dievo meilės traktatas" yra tarsi posūkio akmuo, nuo kurio prasideda palaimingas persilaužimas, vedąs plačias krikščionių mases į krikščioniškąją tobulybę. Man rodos, jis buvo viena iš priežasčių, kad per tuos tris šimtmečius tiek "paprastų" šventųjų liko iškelta į altoriaus garbę.

Bet nuostabus dalykas: nors Pranciškaus Saleziečio Pilotėja bei Teo-timas buvo labai augštai katalikų vertinamas ir plačiai skaitomas, nors jo nurodytasis tobulybės kelias buvo daug kartų augštų bei augščiausių autoritetų pagirtas ir daugybės dievobaimingų žmonių einamas, tačiau ano senojo prietaro, kad, girdi, siekti tobulybės esąs lyg kažkokių ypatingai pašauktųjų dalykas, vis dar ne visur ir ne visų aiškiai bei praktiškai nusikratyta. Štai, populiarioje rimtoje Noldino - Schmitto Moralinėje Teologijoje, 28 leidime, antrajame tome De Praeceptis (1944 m. Kerle, Muenchen) nieko nerandu apie visuotinę žmonių pareigą siekti tobulybės. Matyti, pasitenkinama tuo,
---------
1) Taip pat žiūr. kun. P. C. recenziją šių metų  "Aidų" 4 nr.  —  Red.

kad juk apie tą klausimą specialiai kalba Theologia Spiritualis (Ascetica et Mystica) — tad veikale, skirtame vidutiniškajam žmogui, nėra ko apie tai kalbėti. O tačiau būtų daug ko jiems būtino pasakyti. Neradęs Nol-dino Moralinėj, kas būtų reikėję rasti, susidomėjau, begu rasiu geroj Dogmatinėj. Tad imu ką tik savo gautą iš Innsbrucko rimtą bei storą jėzuito prof. Dr. Lud. Lercher Insti-tutiones Theologiae Dogmaticae ir jieškau, ką jis sako mums rūpimuoju klausimu. Randu apie tai IV/I tome (4 leidimas 1945 m.) vienui vieną puslapį 452-453, kur, kaip vien reikiant, cituojamas Šv. Raštas, Pijaus XI enciklikos Rerum Omnium, Divini Illius Magistri, Casti Connu-bii, iš teologų — moralistas A. Vermeersch ir spiritualistas J. de Gui-bert... O dyvai — šv. Pranciškus Salezietis visai ne! Suprantu: 26 tomus jo veikalų ne kiekvienas teologas gali perstudijuoti; betgi. .. Ką jau čia besakyti! Bažnyčios Daktaras, krikščioniškosios tobulybės klausimais vienas iš augščiausiųjų autoritetų, atrodo, turėtų būti teologų labiau paisomas! O jį geriau pažinti jiems kaip tik galės labai padėti kun. V. Balčiūno naujasis veikalas. Tik reikėtų jį pakišti teologams tiesiai po nosim, kad sužinotų tokį veikalą egzistuojant. Nežinau, ar kuklusis kun. Vytautas pasiuntė jį tokiems mėnesiniams, kaip America, Stimmen der Zeit, Etudes ir k. O tikrai būtų reikėję.
Kan. Mykolas Vaitkus

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai