Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LITERATŪROS PREMIJOS PDF Spausdinti El. paštas
Šie metai našūs literatūros premijomis. Iki šiol paskelbta šios premijos bei konkursai:

"DRAUGO" ROMANO KONKURSAS
Dienraštis "Draugas", talkininkaujant "Draugo" Bendradarbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Paskutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 1955 m. lapkričio mėn. 1 d.

Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dolerių. "Draugo" premijos sutelkimu rūpinasi "Draugo" Bendradarbių klubas.

Jury komisiją sudaro torontiškiai (Kanada): Antanas Gurevičius, kun. dr. Juozas Gutauskas, Pranas Kozulis, Izabelė Matusevičiūtė ir Vytautas Tamulaitis.

Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano formato puslapių.

Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, "Draugas", 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, 111.
Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir pasirinktą slapyvardį.

Tūkstantį dolerių premiją gavęs autorius be papildomo honoraro pirmosios laidos teises perleidžia "Draugui", įskaitant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei knyga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Premijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

AIDŲ  LITERATŪROS PREMIJA
Kultūros žurnalas "Aidai" 1955 metais skiria premiją už grožinę literatūrą: poeziją, noveles, apysakas, romaną ar dramą.

Už premijos komisijos geriausiu pripažintą veikalą skiriama premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.

Premijos komisija vertins 1954-1955 m. pasirodžiusius viešumon grožinės literatūros kūrinius ir tais metais parašytus, bet dėl dabartinių sąlygų negalėjusius būti išspausdintais kūrinius tų autorių, kurie juos prisius komisijai.

Eilėraščių rinkinys, skiriamas premijai, turi sudaryti nemažiau 32 - 48 puslapių knygą, jeigu ji būtų išspausdinta. Novelių ar apysakų rinkinys turi būti nemažiau kaip 100 puslapių dydžio spausdintos knygos.

Premijuotą kūrinį, jei jis būtų parinktas iš viešumon dar nepasirodžiu-sių veikalų, autorius sutinka dalinai ar ištisai spausdinti per "Aidus".

Jury komisija bus paskelbta vėliau.

Paskutinė data kūriniams įteikti 1956 metų vasario 1 d. Siųsti "Aidų" redakcijos adresu: 304 Anacostia Rd., S. E., Washington 19, D. C.

DARBININKO SCENOS VEIKALO KONKURSAS
Darbininkas savo ėjimo 40 m. sukakčiai atžymėti skelbia dramos veikalo konkursą, skirdamas 500 dolerių premiją.

Veikalas turi būti iš lietuviško gyvenimo, dabarties ar praeities, drama ar komedija; prieinamas šių dienų žiūrovų daugumai ir, neprasilenkdamas su krikščioniška bei tautine dvasia, veikti žiūrovą pozityviai; įmanomas lietuviškai scenos technikai; pavaidinamas per 2-3 valandų spektaklį.

Veikalai, siunčiami dramos konkursui, pasirašomi slapyvardžiu; atskirame uždarame voke autorius turi pažymėti savo tikrąją pavardę, adresą, savo veikalo pavadinimą ir slapyvardį.

Geriausią dramos veikalą atrinks New Yorke sudaryta jury komisija. Jos sudėtis bus paskelbta vėliau.

Teisė premijuotą veikalą vaidinti ir išleisti tenka Darbininkui.

Paskutine data dramos rankraščiui įteikti š. m. gruodžio 1 d.

Konkursui veikalai siunčiami šiuo adresu: Darbininkas, Dramos Konkursui, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

Premija bus įteikta gruodžio mėn. per iškilmingą Darbininko 40 metų minėjimo aktą.

DRAMOS KONKURSAS JAUNIMO SCENAI
Lietuvių Mokytojų Sąjunga paskelbė scenos veikalų konkursą šiomis sąlygomis.
Veikalai skiriami pradines mokyklos mokiniams 7-15 m. amžiaus. Veikalas turi būti įmanomas pastatyti jaunimo teatrų ar net lituanistinių mokyklų per 1-2 valandas. Autorius gali pasiųsti daugiau negu vieną veikalą, tačiau premijuotas gali būti tik vienas to paties autoriaus veikalas.

Skiriamos dvi premijos: 1 — 500 dol. n — 250 dol. Premijuotus veikalus LMS išleidžia be papildomo honoraro ir pasilieka sau pirmosios laidos teises. Dėl nepremijuotų, bet atrinktų veikalų išleidimo LMS tarsis su autoriais. Paskutine data 1956 m. gegužes 1 d.

Jury komisiją sudaro LMS atstovai: J. Kreivėnas ir Ig. Serapinas, LRD atstovai: P. Gaučys ir J. švaistas, teatralų atst. — akt. A. Dikinis. Rankraščius, pasirašytus slapyvardžiu, siųsti LMS sekretorei E. Vilimaitė, 5610 So. Winchester Avenue, Chicago, 111.

JAUNIMO  LITERATŪROS PREMIJA
Lietuviškos Knygos klubas ir ateitininkų "Šatrijos" meno draugija, norėdama paskatinti rašytojus bei auklėtojus daugiau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam  jaunimui — vyresniųjų klasių pagrindinės ir augštesniųjų mokyklų mokiniams, paskelbė 500 dol. jaunimo literatūros premiją.

Premija bus duota už bet kurios rūšies ar žanro auklėjantį veikalą; eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaizdelį ar kurios kitos rūšies kūrinį, skirtą jaunimui. Jury komisiją paskirs Lietuviškos knygos klubas ir "Šatrijos" vadovybė iš rašytojų, pedagogų ir kultūrininkų. Autoriai ar leidėjai 1955 m. išėjusias tos srities knygas ar spaudai parengtus rankraščius, pas'rašytus tikrąja pavarde, prašomi siųsti ligi 1956 m. kovo 1 d. šiuo adresu: Jaunimo literatūros premijos komisija, 2334 S. Oakley Ave., Chicago 8, 111.

Premijos mecenatas yra kun. dr. Juozas Prunskis.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai