Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Stasys Yla — Lietuviškas nacionalizmas liberalizmo ženkle ........................................................... 243
Dr. Alf. Šešplaukis — Religinis tautinis aspektas Gertrūdos von Le Fort kūryboje ..................... 259
Gertrūda von Le Fort — Tavo šventieji, Corpus Christi Mysticum, Pasija, Marijos Dcngun  Ėmimo vigilija (himnai) ................................................................................................................................... 263
Dr. Povilas Rėklaitis — Lietuvos gotika .......................................................................................... 264
Alb. Baranauskas — Daržas ............................................................................................................. 267
Eugenijus Gruodis — Visas žmogus, Naujasis Testamentas, Apaštalams (eil.) ............................. 273
Br. Stočkus — Pasaulinis vyksmas ................................................................................................... 274

KŪRYBOS PASAULYJE

KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Grinius: Jurgis Jankus — Namas geroj gatvėj ............................................................................ 280
Pr. Naujokaitis: Lietuviai aukso kasyklose (Juozas Kralikauskas — Urviniai žmonės) ............... 283
Dr. P. Celiešius: žmogaus būties prasmė (Dr. Pr. Gaidamavičius — Milžinas, didvyris, šventasis) ............................................................................................................................................................. 286

MOKSLAS
Jonas Rugis — Paul Ehrlich .............................................................................................................. 283
Dr. Jonas Balys — Estų tautotyra .................................................................................................... 290

MENAS
Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — Rūpintojėlis bažnyčioje .................................................................. 291
L. A. — Mirė Petras Kiaulėnas ......................................................................................................... 293

VISUOMENINIS  GYVENIMAS
K. Mockus — Po didžiųjų konferencijos ............................................................................................ 234
Įvykiai .................................................................................................................................................. 296

ILIUSTRACIJOS
Vytautas Kašuba — Rūpintojėlio detalė (V. Maželio nuotrauka) ........... viršelių 1 pusl.
Vytautas Kašubą — Rūpintojėlis ......................................................................... 233
Gertrūdos von Le Fort nuotrauka ........................................................................ 260
Bernardinų bažnyčios  bokštas Vilniuje ................................................................ 264
šv. Onos bažnyčia Vilniuje .................................................................................. 265
Petras Kiaulėnas — Natiurmortas ....................................................................... 269
E. Marčiulionienė — Keramika ........................................................................... 272
T. Valius — Tremtiniai ........................................................................................ 279
V. Kašuba — Rūpintojėlis iš profilio .................................................................... 276
Kun. dr. P. Gaidamavičiaus nuotrauka ................................................................. 287
Rūpintojėlis (liaudies menas) ................................................................................ 292
Petro Kiaulėno nuotrauka .................................................................................... 293
A. Tamošaitienė — Kilimas .................................................................... viršelių 4 psl.

SEPTEMBER, 1955

AIDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunk Port, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3, 1879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai