Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DU KLAIDINGI KELIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. K-as   
Tenka pripažinti, — sako Pijus XII savo paskutinėje Kalėdų kalboje, — kad mūsų laikų pasaulis jau nesugeba bendrosios tvarkos dėsnius pritaikyti konkrečioms, nuolat kintančioms atskirų individų ir tautų gyvenimo sąlygoms. Išsigelbėjimą tikimasi surasti arba kažkokioj griežtai apribotoj, nelanksčioj, visą pasaulį apimančioj santvarkoj, kažkokioj sistemoj, kuri turėtų veikti su visu tikrumu, tarsi naudodama išbandytus vaistus, kažkokioj naujoj socialinėj formulėj, išreikštoj šaltais teoretiniais paragrafais, arba krypstama į kitą kraštutinumą, išsivadavimą patikint spontaniškoms vitalinio instinkto jėgoms, o gersniu atveju jausminiams individų bei tautų impulsams. Abu šie keliai yra klaidingi, nes jie nepaiso dieviškosios išminties parodyto pavyzdžio. "Laukti išsigelbėjimo iš sausų formulių, medžiagiškai pritaikintų socialinei santvarkai, būtų prietarai, nes tuo joms teikiama beveik stebuklinga galia, kurios turėti jos negali; iš kitos pusės, sudėti viltis vien tik į pavienio individo vitalinio veikimo kūrybines galias yra priešinga Dievo planams, kuris yra kiekvienos tvarkos Viešpats".

Atkreipęs dėmesį į vieną ir į antrą nukrypimą, popiežius nori sugriauti tą iliuziją, kad išgelbėjimas turįs išplaukti iš žmonių ir daiktų vieningos organzacijos, turinčios augščiausią gamybinį pajėgumą. Šio socialinės santvarkos technicizmo šaknys glūdi milžiniškose moderniosios pramonės įmonėse. Nors, be abejonės, jos yra nuostabus kūrybinių žmogaus galių laimėjimas, tačiau, pilnai pripažįstant jų nuopelnus ekonominėje srityje, negalima stambaus gamybinio organizmo pavyzdžiu formuoti visą modernųjį socialinį gyvenimą. Tai būtų priešinga giliai asmeninei tendencijai tų institucijų, kurias pats Tvėrėjas yra davęs žmonių bendruomenei. "Moterystė, šeima, valstybė, privati nuosavybė pačia jų prigimtimi siekia suformuoti ir išvystyti žmogų kaip asmenį ir padaryti jį pajėgų laisvu bendradarbiavimu bei asmeniniu atsakingumu prisidėti prie socialinio gyvenimo išlaikymo ir jo, taip pat asmeninio, vystymosi. Dievo Tvėrėjo išmintis taigi yra priešinga tai neasmeninio vieneto sistemai, kuri kėsinasi į žmogaus asmenį, socialinio gyvenimo šaltinį ir tikslą, į Dievo paveikslą giliausioje jo būtyje".
V. K-as

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai