Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NAUJAS IMIGRACIJOS [STATYMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. B. Končius   
Kaip žinoma, Kongresas priėmė naują imigracijos įstatymą, vadinamą "Refugee and Relief Act of 1953". Pagal šį įstatymą, iš Europos galės atvykti dar 214,000 asmenų. Įstatymas galios trejus metus ir tris mėnesius — iki 1956 m. gruodžio 31 d.
Noriu pažymėti svarbiausius to įstatymo punktus, liečiančius lietuvius pabėgėlius iš Lietuvos, Klaipėdos krašto ir Mažosios Lietuvos.

Pirmiausia bus leista įvažiuoti 35,000 pabėgėlių iš Rytų Europos, dabar gyvenančių Vokietijoje, Austrijoje ir vakarinėje Berlyno zonoje.
Bus suteiktos vizos 10,000 asmenų, gyvenančių NATO valstybėse — Europoje ir Švedijoje. Anglijoje gyvenantieji šiuo įstatymu negalės pasinaudoti.

Taip pat bus įleista 35,000 vokiečių iš Rytų Europos, dabar gyvenančių Vakarų Vokietijoje.
Kiekvienas pabėgėlis, norintis gauti vizą į Jungtines Valstybes, privalo turėti buto ir darbo garantiją, suteiktą Amerikos piliečio. Garantijose turi būti pažymėta.

1. Buto ir darbo vieta (adresas) ir 2. darbo rūšis bei atlyginimas.
Kelionę laivais apmokės Tarptautinis Emigracijos Fondas, kuriam padės Amerikos vyriausybė. Kelionės išlaidas nuo uosto iki gyvenamosios vietos, paskolos formoje, apmokės šalpos organizacijos. Tam reikalui JAV iždas skiria 5 milijonus dolerių.

Šio įstatymo vykdymas pavesta Valstybės Departamentui ir JAV konsulatams Europoje.
Turintieji giminių ir pažįstamų arba norintieji padėti likusiems Europoje lietuviams tremtiniams atvykti į Ameriką, prašomi siųsti Balfui buto ir darbo garantijas.
Daugiau informacijų šiuo reikalu suteiksiu vėliau.
Kan. prof. J. B. Končius
BALF pirmininkas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai