Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Alė Rūta: TRUMPA DIENA. Romanas. Lietuviškos Knygos leidinys, Chicago, 1955. 434 p. Kaina $4.00.

Juozas Vaičeliūnas: T Ė V Y N Ė S SARGYBOJE. (Lietuvos karininko-lakūno atsiminimai 1932-1941 m.). Išleido autorius. Sandburg, Ont., 1955 m. 230 p. Kaina $3.00.

A. Rinkūnas: KREGŽDUTĖ. III dalis. Tėvynės pažinimas. Lietuves geografijos, etnografijos, istorijos ir gamtos pažinimo pradmenys. Bostono Lietuvių Mokytojų leidinys, Boston, Mass., 1955, 231 psl.

Nadas Rastenis: TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Išleido autorius, Baltimore, Md., 1955. 148 p. Kaina $5.00.

Meldutis Laupinaitis; Aš KALTINU. Išleido autorius. Sao Paulo. Brasil. 1954 m. 234 p. Kaina $5.00.

Petronėlė Orintaitė: GROžVYLĖS MEILĖ. Apsakymai ir apybraižos. Nidos Knygų Klubo leidinys Nr. 8. Londonas, 1955 m. 165 p.

Kun. Vytautas Pikturna: AMŽINOJI AUKA. Mišios, jų esmė, vaisiai, maldos ir apeigos. Viršelis dail. Romo Viesulo. Atspaude pranciškonų spaustuvė Brooklyne. Autoriaus leidinys. 200 p. Kaina $2.00.

Aloyzas Baronas: SODAS U2 HORIZONTO. Romanas. Lietuviškos Knygos klubo leidinys. Chicago, 1955. 254 p.

OREMUS — Maldynas, vartojamas Lietuvos pranciškonų šv. Kazimiero provincijoje. Maldos, apeigos, giesmės lietuvių ir lotynų kalbomis. Parengė Tėv. Leonardas Andriekus, O. F. M. 294 p. Išleido Tėvai Pranc'ško-nai. Atspaude pranciškonų spaustuvė Brooklyne. 1955 m. Nepardavinėjama.

Mykolas Vaitkus: AUKSO RUDUO. Eilėraščiai. Lietuviškos Knygos klubo leidinys, Chicago, 1955. 119 p.

Antanas Vaičiulaitis: PASAKOJIMAI. Rinktines noveles. įžanginis žodis prof. J. Brazaičio. Viršelio ap? lankas Telesforo Valiaus. Išleido Venta. 1955 m. 342 p.

LUX C H RISTI. Leidžia Kunigų Vienybe. Redaguoja kun. V. Rimšelis, M. I. C, kun. S. Gaučius ir kun. A. Miciūnas, M. I. C. 1955 m. nr. 1, 116 p.

FREEDOM  FOR  LITHUANIA. Lithuania's Independence Day in the Congress of the United States. Ištraukos iš JAV senato ir kongreso dienotvarkes. United States Printing Office, Washington, 1955. 75 p.

LITUANUS. Lithuanian Académie Youth Bulletin. Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga. Redaguoja A. V. Dundzila, K. A. Mikėnas, D. J. Valančiūtė. P. V. Vygantas. 1955 m. 3-4 nr. 24 p.

Į Laisvę. 1955. Nr. 6.

*

•    Iki šiol paskelbti 5 literatūros konkursai bei premijos. Įsidėmėtinas premijos komisijoms veikalų siuntimo laikas.

"Draugo" romano konkursui knygas siųsti iki š. m. lapkričio mėn. 1 d. šiuo adresu: Draugas, 2334 S. Oakley Ave., Chicago 8, 111. Premija — $1,000.

Lietuviškos Knygos klubo ir ateitininkų Šatrijos meno draugijos paskelbtai jaunimo literatūros premijai rankraščiai ar knygos siunčiami iki 1956 m. kovo mėn. 1 d. Siųsti "Draugo" adresu. Premija— $500.

"Aidų" paskelbtai grožines literatūros premijai veikalus siųsti iki 1956 m. vasario 1 d. Adresas: "Aidų redakcija, 304 Anacostia Rd., S. E., Washington 19, D. C. Premija — $500.

"Darbininko" scenos veikalo konkursui rankraščiai siunčiami iki š. m. gruodžio mėn. 1 d. Siųsti: Darbininkas, Dramos konkursui, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Premija — $500.

Lietuvių Mokytojų sąjungos paskelbto prad. mokyklos scenai skirto dramos veikalo konkursui rankraščius siųsti iki 1956 m. gegužes mėn. 1 d. Adresas: E. Vilimaite, 5610 S. Winchester Ave., Chicago, 111. Premijos: I — $500, II — $250.

•    Kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C., parašė knygą "Marijos garbinimas Lietuvoje amžių bėgyje". Veikalas yra mokslinio pobūdžio, paremtas Vatikano ir kitų archyvų šaltiniais.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai