Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Pabaltijo tautų atstovai tremtyje paruošė kaikuricms pas aulio valstybėms memorandumą, įspėdami apie Sovietų Sąjungos naują politinę taktiką ir iškeldami Lietuvai, Estijai ir Latvijai komunistų padarytas skriaudas. Memorandume sakoma, jog vadovaujantieji šių trijų valstybių veiksniai laiko savo pareiga "prašyti kiekvieną laisvą tautą, kad ji bet kokioms deryboms su Sovietais sąlyga statytų Lietuvos, Latvijos ir Estijos išlaisvinimą".
• Birželio 18-24 dd. Romoje tarp ministerio S. Lozoraičio ir Vliko pirm. prel. M. Krupavičiaus įvyko pasitarimas Lietuvos laisvinimą liečiančiais klausimais. Pasitarime dalyvavo Vykdomosios Tarybos pirm. K. Zaikauskas ir Lietuvos min. prie Šv. Sosto S. Girdvainis. Buvo svarstyta, kokių žygių turi imtis Lietuvos laisvinimo veiksniai šiuo laikotarpiu, išdiskutuotas JT žadamas įteikti memorandumas, iš diplomatų ir Vliko atstovų sudaryta komisija paruošti Lietuvos nepriklausomybės gynimo medžiagai, tartasi sušaukti lapkričio mėnesį JAV lietuvių politinę konferenciją, paliesti tarp Vliko ir LDŠ bendradarbiavimo klausimai. Visur prieita susitarimo. Nuomonių skirtumai pasireiškė tik neoficialių atstovų prie valstybių skyrimo klausime. Dipl. šefas nori šia teise naudotis vienas, Vlikas gi — kad tai būtų atliekama sutartinai su juo.
•    Bendrasis Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas, susitaręs su Amerikos Lietuvių Bendruomenės laikinuoju organizaciniu komitetu, įsteigė bendrą komisiją, kuri rūpinsis Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje rėmimu. Į komisiją Balfo ir Loko paskirti šie asmenys: prel. Jonas Balkūnas, Elena Devenienė, Albertas Ošiapas, Albinas Trečiokas, Pranas Vainauskas. Komisija pirmininku išsirinko Praną Vainauską, sekretorium A. S. Trečioką. Liepos 17 d. įvyko pirmas posėdis, kuriame aptartas gimnazijos rėmimo planas ir paprašyta Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos atitinkamų žinių apie perkamą gimnazijai nuosavybę.

•    Amerikoje suorganizuotos lietuvių vaikų stovyklos šiemet pasižymėjo ypatingu gau:umu. Pranciškonų vedamoje vaikų stovykloje Kenne-bunk Port buvo per 90 berniukų. Tiek pat mergaičių turėjo ir Nekalto Prasidėjimo seserų stovykla Put-name. Jėzuitų vedamos berniukams ir mergaitėms vasaros stovyklos Chicagos pusėje taip pat buvo gausios.
•    Vašingtone liepos 27 d. Kongreso atstovo Charles J. Kersteno kabinete buvo sukviesta spaudos konferencija, kurioje didžiųjų spaudos agentūrų atstovai ir įvairių dienraščių korespondentai buvo supažindinti su Kongreso priimta rezoliucija Pabaltijo pavergimo klausimu. Konferencijoje dalyvavo ir ALTo Vykdomosios Tarybos nariai.
•    Ateinančiais metais sueina 100 metų nuo Marijos Nekalto Prasidėjimo dogmos paskelbimo. Šis jubiliejus bus iškilmingai minimas viso pasaulio katalikų bažnyčiose. Apie jo pravedimą lietuvių katalikų tarpe svarstys Kunigų Vienybės seimas Chicagoje. Tuo reikalu pranešimą, padarys prel. Pranciškus M. Juras. Lietuviai pranciškonai Kennebunk Porto vienuolyne pastatytą Liurdo grotą dedikavo šiam įvykiui atminti. Grotos projektą padarė J. Mulokas.
•    Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga karaliaus Mindaugo 700 metų sukakčiai paminėti liepos mėn. Vašingtone surengė sąskrydį. Posėdžiai ir meninė programa vyko Statler viešbutyje, o pamaldos šv. Mato katedroje. Sąskrydyje dalyvavo Amerikos prezidento atstovas gen. Albertas C. Wademeyeris, pasakydamas lietuviams labai palankią kalbą, Lietuvos ministeris Vašingtone P. Žadeikis, žymūs Amerikos politinio gyvenimo asmenys ir būrys lietuvių, daugiausia Tautinės Sąjungos narių arba jai prijaučiančių. Meninę dalį išpildė Čiurlionio ansamblis, vedamas A. Mikulskio, simfoninis orkestras, vedamas Jeronimo Kačinsko, operos solistė Vincė Jonuškaitė ir pianistas Andrius Kuprevičius. Katedroje pamaldų laiku pamokslą pasakė prel. Cart-wright. Ta proga buvo surengta lietuvių dailininkų paroda. Svetimtaučius su mūsų istorija supažindino dr. Marijos Gimbutienės istorinės Lietuvos žemėlapiai, bei archeologinės iškasenos. Meno parodos organizavimui vadovavo dail. V. K. Jonynas. Sąskrydžio tikslas buvo populiarinti Lietuvą svetimtaučių tarpe. Sąskrydis laikytinas pasisekusiu.
•    Liepos 13-15 dd. Vokietijoje savo būstynėje posėdžiavo Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Jame pirmą kartą dalyvavo ir Maž. Lietuvos rezistencijos atstovas E. Simonaitis ir naujas Vienybės Sąjūdžio atstovas dr. VI. Literskis. Tarp kitų dalykų buvo svarstyta politinės lietuvių veiksnių konferencijos sušaukimo klausimas. Į konferencijai organizuoti komisiją iš VLIKo pusės atstovais įėjo VLIKo ir Vykdomosios Tarybos pirmininkai, o iš diplomatijos šefo pusės — S. Lozoraitis, S. Bačkis ir Gerutis.

•    Šiemet Kunigų Vienybės seimas rengiamas Chicagoje rugsėjo 16-17 dd. Marijos Augštosios Mokyklos patalpose. Spaudoj paskelbta plati seimo darbų darbotvarkė. Dalyvaus ir abu lietuviai vyskupai.
•    Gegužės 18 d. buvo duota eiga Romoje Ritų Kongregacijoje arki-vysk. Jurgio Matulevičiaus bylai. Ta proga šios kongregacijos prefektas kard. Klemensas Micara paskelbė atsišaukimą, klausdamas informacijų apie garbingąjį velionį.
•    šiemet liepos mėnesį suėjo 30 metų, kai pradėjo veikti New Yorke Lietuvos konsulatas. 1926 m. jam duotas generalinio konsulato vardas.
•    Lietuvių Dantų Gydytojų Tremtyje Sąjungos valdyba rūpinasi, kad lietuviai gydytojai, baigę mokslą ne Amerikoje, gautų teisę dirbti savo specialybėje. Visi dantų gydytojai prašomi registruotis pas valdybos sekretorę dr. J. Dobienę, 322 N. Kil-patrick Ave., Chicago 44, 111.
•    Augsburge gyvenę lietuviai lietuviško kryžiaus atnaujinimui suaukojo 61 dol. Kitą išlaidų dalį padengė kunigaikštis Fuggeris, kuris buvo prisidėjęs ir prie šio kryžiaus statymo.
•    Kanados Liet. Kat. Kunigų Vienybės valdyba kreipėsi į Kanados lietuvius, kviesdama sudaryti komitetus arkivysk. Juozapo Skvirecko 80 metų amžiaus sukakčiai paminėti.
•    Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos valdyba JAV taip pasiskirstė pareigomis: pirm. adv. A. Juknevičius, sekr. teis. P. Viščinis, ižd. dr. M. Alseikaitė-Gimbutienė. Garbės teismą sudaro Vikt. Biržiška, sekr. O. Lemešytė-Galvydienė ir narys St. Dirmantas. Sąjungon priimami Vilniaus krašte gimę ir gyvenę lietuviai, o taip pat ir sąjungos tikslams prijaučiantieji nevilniečiai.
•    Papildant Ateitininkų Federacijos vyriausiąją valdybą, moterų ir mergaičių referente pakviesta M. Galdikienė, spaudos reikalams — Paulius Jurkus, gen. sekretoriaus pareigoms — kun. V. Dabušis.

•    Birželio mėnesį Balfo centran prisiųsta per 4,000 dolerių aukų, įskaitant ir nario mokestį. Daugiausia gauta iš Illinois valstybės lietuvių.
•    Vilniaus radijas pranešė, kad bolševikinė raudona vėliava Lietuvoje nebevartojama. Ji pakeista nauja vėliava iš trijų spalvų — raudonos, baltos ir žalios. Raudonosios dalies viršutiniame kairiajame kampe išpieštas auksinis pjautuvas ir kūjis, o jų viršuje — penkiakampė žvaigždė.
•    Toronto lietuvių Prisikėlimo parapijos  bažnyčiai  statyti  nupirktas sklypas. Dabar daromi paties pastato projektai. Parapijai vadovauja Tėvai Pranciškonai. Pastoracijos sąlygos geros, žmonės remia naująją parapiją. Manoma greit pradėti statybos darbus.
•    Liepos mėnesį Šveicarijoje, Saas vietovėje, ne per toliausia nuo Zue-richo, vasarinėje stovykloje atostogas praleido 82 lietuviai vaikai iš Vokietijos, daugiausia Diepholzo gimnazijos mokiniai. Atostogavimui sąlygos sudarytos palankios. Rugpjūčio mėnesį amerikiečių zonoje atidaryta vasarinė stovykla 150 lietuvių vaikams netoli Augsburgo. Britų zonoje 80 vaikų stovyklavo Eteyerbergo pušyne.
•    Laisvosios Lietuvos Komiteto pirm. Vaclovas Sidzikauskas liepos 21 d. politiniais reikalais išvyko į Europą. Pasinaudodamas vasaros atostogomis, rugpjūčio 26 į Europą išvyko ir prof. Juozas Brazaitis.
•    Socialistų internacionalo trečiasis kongresas Stockholme priėmė nariais Estijos, Latvijos ir Lietuvos socialistų partijas.
•    Pirmas Lietuvių Enciklopedijos tomas, apimąs raidę A, jau baigiamas spausdinti. Dabar redaguojamas antras tomas. Jis apima raidę B. Enciklopedijos redakcija prašo siųsti jai turimas nuotraukas Lietuvos vietovardžių, prasidedančių šia raide. Jos bus grąžintos. Siųsti prašoma šiuo adresu: Lietuvių Enciklopedija, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
•    Balfo centras praneša, kad per pirmą pusmetį šiemet į Europą lietuviams tremtiniams pasiųsta 118,738 svarai maisto ir kitokių gėrybių. Siuntimo išlaidas apmokėjo Amerikos valdžia.
•    A. Ružancovas, Lietuvių Bibliografinės Tarnybos direktorius ir bibliografinio biuletenio "Knygų Lentyna" redaktorius, šiemet sulaukė 60 metų amžiaus. Jo nuopelnai šioje srityje yra labai dideli. Savo pamėgtoje specialybėje sukaktuvininkas uoliai dirbo nepriklausomoje Lietuvoje ir tremty. Jo triūsą ypatingai tenka vertinti šiandien, kai kultūrinis gyvenimas tiek daug sutinka kliūčių ir pats darbas eina sunkiose sąlygose.
e Pianistas Andrius Kuprevičius, koncertavęs Amerikos ir Kanados lietuvių kolonijose, į Argentiną ruošiasi grįžti spalio mėnesio pradžioje. Rugsėjo 13 d. Marijos Augštosios Mokyklos auditorijoje Čikagoje bus jo atsisveikinimo koncertas.
•    Dail. Kazys Varnelis šią vasarą baigė dekoruoti Marijonų Kolegijos koplyčią Marianapolyje. Jai keletą baraljefų padarė skulptorius Vytautas Kašubą.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai