Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KIEKVIENAM LIETUVIUI ŽINOTINA PDF Spausdinti El. paštas
Kiekvienam lietuviui žinotina, kad Chicagos mieste veikia Vliko išlaikomas Pasaulio Lietuvių Archyvas, kuris renka ir saugo viso pasaulio lietuvių istorinę medžiagą. Todėl kiekvienas lietuvis prašomas atsiųsti įstaigai archyvinę, bibliografinę ir muzėjinę medžiagą.

Kad būtų lengviau orientuotis, ką reikia siųsti, žemiau patiekiamas siųstinų dalykų sąrašas:
1. Archyvinė medžiaga: organizacijų protokolų knygos, kongresų, konferencijų ir kitų suvažiavimų protokolai ir kt. Vienuolynų, parapijų, organizacijų, įstaigų, įmonių ir pavienių asmenų archyvai ir kt.

Laikraščių iškarpos. Rengtų parodų, vaidinimų ir minėjimų — akademijų plakatai, biletai, kvietimai, programos, katalogai ir kt. Laimėjimų moksle, sporte ir kitur pažymėjimai. Pasakytų kalbų, giesmių, damų ir muzikos plokštelės (records) bei magnetiniu būdu užrašymai (tape recordings, wire recordings). Įvairių įvykių filmos, fotografijų negatyvai ir klišės. Rankraščiai, laiškai, laiškų blankai ir vokai su lietuviškais vaizdeliais ir lietuviškais įrašais. Lietuviškos atvirutės. Parašyti atsiminimai, veiklos istorijos ir kt.

2.    Bibliografinė medžiaga: lietuvių parašyta bet kuria kalba spauda. Apie lietuvius kitataučių parašyta spauda. Spauda lietuvių išleista bet kuria kalba.

Pastaba: renkama anksčiau išėjusios ir dabar einančios knygas ir laikraščių komplektai ar jų dalis (rimto turinio ir juokų, spausdinti ir ranka rašyti).

3.    Muzėjinė medžiaga: Bažnytinės ir organizacijų vėliavos, antspaudai, ženklai, šarfai, uniformos ir kt. Įvairiomis progomis gauti ordinai, medaliai ir kiti apsižymėjimo ženklai. Iš Lietuvos atsivežti suvenyrai: gintaras, žemė, pinigai ir kt. Drožiniai, audiniai ir kt. Fotografijos, paveikslai, žemėlapiai, planai, modeliai ir kita vaizdinė priemonė.

Istorinę medžiagą galima siųsti ir dideliais kiekiais, nes šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno šiai įstaigai duotose erdviose patalpose  vietos yra.

Adresas: Pasaulio Lietuvių Archyvas, 2601 W. Marquette Rd., Chicago 29, 111., USA.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai