Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Liepos 17 d. atidarytame Eucharistiniame kongrese Rio de Janeiro mieste Brazilijoje dalyvavo būrelis lietuvių dvasininkų iš JAV — vysk. V. Brizgys, prelatai: I. Albavičius, J. Balkūnas, kunigai: A. Juška, B. Sugintas. Kongresas tęsėsi 7 dienas. Popiežių atstovavo kard. Aloisi Masella. Taįp pat ir pats Popiežius kongresui pasakė kalbą radijo bangomis. Lietuviai aktyviai dalyvavo kongreso darbuose bei iškilmėse. Minėtini kryžiaus keliai pavergtųjų tautų atstovų, kuriems vadovavo vysk. V. Brizgys, ir lietuviškas skyrius religinio meno parodoje. Išsamus kongreso aprašymas bus ateinančiame "Aidų" numeryje. Kongrese dalyvavo apie 300,000 žmonių.

•    Liepos 2-3 d.d. Amerikos Liet. Bendruomenės tarybos suvažiavime New Yorke valdybos pirmininku išrinktas Stasys Barzdukas.Jam pavesta sudaryti valdyba. Į prezidiumą išrinktas Jonas Šlepetys, pirm., dr. Jonas Puzinas, vicepirm., dr. M. Gimbutienė, sekretorė.

•    Liepos 10 d. Chicagoje prakasta žemė naujam marijonų vienuolynui ir spaustuvei.

•    Liepos 23 naktį Chicagoje mirė dr. Antanas Garmus. Velionis buvo socialdemokratų veikėjas. Atėjus komunistams, jis buvo paskirtas Kauno miesto burmistru ir "liaudies seimo" nariu. Dr. A. Garmus viešai prieštaravo Lietuvos įjungimui į Sovietų Sąjungą.

•    Vokietijos Liet. Bendruomenės pirm. P. Zundės pranešimu, lietuviai šiame krašte turi 4 chorus, 20 vargo mokyklų su 338 mokiniais. Vokietijoje lietuvių vaikų esą 1,500, bet lituanistinį švietimą gauna tik 500. Iš jų 160 lanko Vasario 16 gimnaziją.

•    Elta praneša, kad rugpjūčio 12 d. posėdyje Reutlingene "Vlikas, atsižvelgdamas į tai, jog Vliko birželio 6 d. nutarimas, kuriuo buvo nustatyta praplėsti bendradarbiavimo bazę, įtraukiant naujų jėgų, nėra įvykdomas ir tuo, vykdomųjų organų atsistatydinimo motyvams atkritus, nutarė palikti senąją padėtį: visus vykdomuosius organus palikti tuos pačius". Taip pat nutarta Vliko sesiją padaryti Amerikoje. Į ją vyks pirmininkas ir 2 vykdomosios tarybos nariai. Pagaliau Vlikas nutarė iš grupių atstovų JAV sudaryti vyriausią Loką, kuris sušauktų pasaulio lietuvių bendruomenės seimą.

•    Nuo šios vasaros potvinių daugiausia nukentėjo Waterburio miesto lietuviai, žuvo keli asmenys. Daugelis neteko pastogės. Bendrieji potvinių nuostoliai siekia bilijoną 600 milijonų dolerių.

•    Rugpjūčio 18 - 28 d.d. prie Niagaros Kanadoje įvyko 8-toji pasaulinė skautų stovykla, kurioj dalyvavo ir lietuviai skautai iš Kanados ir JAV. Ten paskleista įvairių spaudinių apie Lietuvą.

•    Popiežius paskyrė kard. Juozapą Pizzardo lietuvių šv. Kazimiero Kolegijos globėju. Balandžio 16 d. kardinolas atvyko į kolegiją, kur buvo nuoširdžiai   ir   iškilmingai   sutiktas.

Perskaičius prel. L. Tulabai globėju skyrimo raštą, ilgiau kalbėjo vysk. V. Padolskis, nušviesdamas Kolegijos įsikūrimo bei veikimo dienas. Ši įstaiga prasidėjo ir išaugo kard. Juozapo Pizzardo globoje. Jis, būdamas Studijų ir Universitetų Kongregacijos prefektas, per šią kolegiją parodė lietuviams savo neeilinį palankumą. Kolegija per dešimtį metų išleido 77 auklėtinius — 38 kunigus ir 39 klierikus. Per tą laiką buvo įšventinta 27 kunigai. Daktaro laipsnį gavo 25 asmenys. Dabar Kolegijoje gyvena 21 studentas — 16 kunigų ir 5 klierikai.

•    Šią vasarą savo kunigystės 25 m. sukaktį minėjo Tėv. Benediktas Bagdonas, O.F.M., buvęs pranciškonų provincijolas Lietuvoje ir ilgametis Vytauto bažnyčios rektorius Kaune.

•    Lietuvos Vyčių organizacija savo metiniame suvažiavime Newarke šiemet pagerbė Lietuvos reikalams daug nusipelniusį amerikietį Ch. Kersteną, tyrinėjusį neteisėtą Pabaltijo valstybių pavergimą. Siekiama sudaryti fondą, iš kurio pagerbtiesiems kasmet būtų galima įteikti bent 1000 dol. dovaną.

•    KunigųVienybės seimas šiemet įvyko Scrantone. Buvo 2 paskaitos — apie ateitininkų įnašą į liet. parapijų veiklą ir apie Amerikos lietuvių religinę spaudą.

•    Balfo pirm. kan. J. Končius lanko lietuvius tremtinius Vokietijoje. Jis praneša, kad Amerikos lietuvių pagalba dar reikalinga visiems, ypač jaunimui ir senimui.

•    Australijos Liet. Bendruomenės pirmininku vietoj pasitraukusio L. Karvelio išrinktas V. Skrinskas, vicepirmininkais: V. Simniškis ir V. Doniela.

•    Kolumbijoje Bogotos miesto lietuviai iš valdžios gavo žemės sklypą bažnyčiai ir namams statyti. Tarpininkavo inž. Tylius.

•    Lietuvių Fronto Bičiulių suvažiavimas įvyko liepos 2-4 dienomis Pokagon State Park, Indianos valstybėje, prie James ežero. Suvažiavimas rengtas Čikagos, Detroito, Clevelando ir Akrono miestų Fronto nariams.

•    Liepos pabaigoje Cicere mirė kun. Pijus Karalius, buvęs Kalvarijos klebonas, Kybartų gimnazijos direktorius, Vilkaviškio kunigų seminarijos prokuroras. Tremtyje buvo klebonu vienoje iš veikliausių stovyklų — Schwaebisch Gmuend.

•    Prel. M. Krupavičius pasitraukė iš Vid. Europos Krikščionių Sąjungos įgaliotinio pareigų Vokietijoje. Jo vieton paskirtas kun. dr. L. Gronis.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai