Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė MYKOLAS VAITKUS   
Nuotrauka V. Maželio

Kan. Mykolas Vaitkus šiais metais baigė septyniasdešimtąjį savo amžiaus kryželį. Jau daugiau, kaip keturiasdešimt metų jisai atsidėjęs dirba lietuvių literatūrai. Skaitan-čiajai visuomenei jisai plačiausiai pažįstamas kaip poetas, davęs tiek lyrikos, tiek ir epo kūrinių. Tačiau jisai reiškiasi ir kituose žanruose — beletristikoje ir dramoje. Paskutiniu laiku davė eilę vertingų atsiminimų.
"Aidai" džiaugiasi, turėdami kan. M. Vaitkų savo artimų bendradarbių eilėse, ir linki šviesiajam kūrėjui daug našių darbų.

GEGUŽIO IMPROVIZACIJA
 
Ir mirksniai—kaip gėlės, ir toliai—kaip puokštė.
Šypsai užsimerkęs.. Pravirkti gal trokšti?
Taip gera.. Taip kvaila.. Nebūto ilgiesi..
Ir atdūsio aidas sužvilga taip šviesiai..

Plevena pasaulis, grožybe apsvaigęs..
Neverki, keleivi, kad puotos greit baigias:
ten amžiai banguoja, ten grožis jiem švyti,
kai lenkiasi žemėn žiedeliai nuvytę .. .

PRISIGLAUSTI

Tiesias kaip kilimas žaliagelsviai krūmai,
ten kur skardy rymo tylūs girios rūmai..

Toks skaidrus ir tyras begalybių mėlis..
Toks švelnus ir minkštas žemės žalumėlis..

O širdis taip ilgis.. Gal kvailutė geistų
mylinčiai apglėbti tą švelnumą skaistų..

Te jis tykiai tykiai mano seną skruostą,
kaip kadais motulė kūdikėliui, glosto..

JAZMINAS

Jazmino žvaigždės palinkę į vandenį,
kur vos liūliuoja gėlėtąjį skendenį,

ir nužydėję vainiklapiai snaigėmis
sklenda ir krinta, kuždėdami: Baigiamės..

Krinta, kaip svajos į tylųjį duburį,
kur atminimas vainikan jas suburia
 
ir, kai žiemužė apgaubia, mum paseka
amžiais jaunutę gėlėtąją pasaką,

kur net ant kapo išaugs mum kaip jazminas,
amžiną svają grožybe įprasminąs.

PO  MILIJONO  METŲ

Ta virpanti naktis . . Ta kuždanti tyla . .
Tas skliautas mėlynas, kur amžinybėn kyla..
Žvaigždynų rašmens tie, paskendę gelmėse,
bemirgą mįslėmis ir amžinai tylėsią . .
Ir ta žmogaus širdis, paukštelė ta kvaila,
kur veržiasi dangun, o žemės jai taip gaila . .

Ir amžiai švis žaibais, šniokš amžiai verpetu..
Praskris akimirkom ir milijonas metų . ..
Taip pat virpės naktis.. Taip pat kuždės tyla..
Ir skliautas amžinas bylos gelmingą bylą ..
O ta žmogaus širdis — kur bus tada jinai,
kai mįslių rašmenim mirgės tie pat
žvaigždynai?

NEGANA

Erdvė — kaip ilgesys; mėlynė — kaip paguoda;
vėsi vandens gelmė—tamsi nei paslaptis;
ir girios—lyg sapnai, suvokti nesiduoda,
ir pievos laisvėje — kaip tinginės patisę . . .

Nevienas aš čionai: štai sniegena jaukioji
Žibčioja akimi, vikriai pribėgusi;
štai voverė jauna kaip plunksna atkiupsnoja,
švelniai palenkdama trapius žolelių stiebus..

Bet vis tik vienas aš, ir siela tykiai ilgis —
gal Dievo danguje, gal žemėje žmogaus —
ir gožia nerimas, nei patakėje dilgės,
už tylią valandą karštai dygliais užmokąs..

IR  VĖL

Saulė šyptelėjo —
ir žemužė juokias;
džiaugsmas pasiliejo
ir su širdžia tuokias.

O jinai, kvailutė,
kaip varpelis skamba,
verčia linksmą būti
net senelį rambų.

Ir ašai šypsausi..
O kodėl — kas žino?..
Na, tiek to! Ragausiu
lengvo džiaugsmo vyno

ir taip jausiu ryškiai:
Dieve, kaip man gera!
lyg tai peteliškei
ten ant rožių kero..

SIELOS KRIAUKŠLĖJ

Ach, yra valandų, kai kitam pasakyt
sopulingai geidi, kas vien aušta tąsyn,
kaip aušrų ilgesys, kaip verpetai sapnų,
kaip nakties kuždesys slėpiningai kvapsnus..

Bet tam žodžių nėra.. Tad tyloj prisiglaust
ir lai švyti gaisai iš gilumo glūdaus..
Ir lai kalba tyla amžina, viešpatni,
jei jos kvapą dvasia sugebės išmanyt..

Gal gilios tos bylos paklausysi ir tu,
kaip kriaukšlelės klauseis kitada ir kitur,
kai kerėjo tave nuostabiais šiušesiais,
ir kaip retą namon brangenybę nešeis.

UŽLEISKIT   MUMS  VIETĄ

Saulė šypsosi balandžiui.
Dengias rūbais šakos nuogos.
Betgi miršta taip nesklandžiai
tos pernykščio kraujo uogos.

Štai jos nei rubinai kabo
tarp lapelių izumrūdų
ir, pamiršę savo grabą,
pumpurėliams plisti kliudo.

Šie be balso šaukia balsiai:
"Lauk! Šalin! jums mirti metas,
mums gi—kelti puotą skalsią!
Štai žygiuoja mūsų gretos!"

Tyli uogos ir po vieną
tykiai varva, tartum kraujas,
į žaliuojančią velėną,
iš kur veržias kartos naujos. .

MARŠAS   MIRČIAI

Ryt. . gal poryt.. gal šiandieną
ji užtvins, kaip mėnesiena,
ir, užbūrus, ves į tolį —
ten . . kažkur . . kažkur—namolio . . .

Tadgi, viešnia nelauktoji,
rūstų žygį vėl kartoji?
Ką gi! tieski šaltą ranką —
reikia baigt laukimo tvanką . .

O tuo tarpu te trimitai
skelbia naują žemei rytą,
tedudena būgnų dūžiai,
te gyvybės himnas ūžia!

O tenai — kastuvų kirčiai
muša maršo taktą mirčiai..
Žvilga ašaros pabirę ..
Aidi, auga Dies Irae . .

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai