Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Popiežius Pijus XII specialia enciklika 1954 metus paskyrė Marijos garbei, nes sueina šimtmetis nuo Nekalto Prasidėjimo dogmos paskelbimo. Marijos metai prasideda gruodžio 8 d. dieną ir baigiasi tuo pačiu laiku ateinančiais metais, šv. Tėvas tuo laiku ragina daugiau melstis, prašant Dievo Motinos taikos ir laisvės Bažnyčiai persekiojimuose. Visi skatinami uoliau lankyti Marijos šventoves. Nepaprastos iškilmės bus Liurde ir Fatimoje. Liet. Kunigų Vienybė planuoja, kaip šį įvykį iškilmingiau paminėti lietuvių kolonijose.
•    Kun. Juozas Karalius Amerikos lietuvių katalikų istorijai parašyti yra paskyręs 1000 dol. Tam darbui spalio 10 d. "Darbininko" patalpose buvo sukviestas susirinkimas. Dalyvavo Kunigų Vienybės įgaliotiniai prel. Pr. Juras, kan. J. B. Končius ir Tėv. dr. V. Gidžiūnas, O. F. M., pasikvietę prof. S. Sužiedėlį ir prof. A. Kučą. Posėdyje buvo nustatytos temos, numatyti bendradarbiai ir medžiagos rinkimo būdai. Sudaryta komisija, kurios pirm. išrinktas prof. A. Kučas, sekr. Tėv. dr. V. Gidžiūnas. Darbą manoma baigti per trejus metus.

•    Šiemet Balfo vajaus pirm. New Yorkc apylinkėj išrinktas kun. dr. S. Valušaitis. Vajus pasisekė. Iš visuomenės parodyta daug užuojautos tremtiniams.
•    A. Liutkus, dirbęs Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje ir buvęs Lietuvos pasiuntinybės sekretorius Paryžiuje, pradėjo dirbti Vliko Vykdomosios Tarybos užsienio reikalų tarnybos skyriuje.
•    šį rudenį Čikagoje vėl pradėjo eiti savaitraštis "Laisvoji Lietuva", leidžiamas Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio. Vyriausias redaktorius Vytautas Staneika.
•    Vasario 16 gimnazijos rėmėjas šiais mokslo metais tęsia savo kilnų darbą — siunčia aukas. Geros širdies lietuviai yra daugelyje vietų susiorganizavę į būrelius, kurie išlaiko po vieną mokinį. Gimnazijai vadovauja A. Giedraitis.

•    Šiemet žymiam soicaldemokratų veikėjui Kiprui Bieliniui suėjo 70 m. amžiaus. Jubiliatas, Lietuvoj buvęs seimo atstovu, dabar dirba Laisvosios Europos Komitete New Yorke.
•    Savaitraštis "Britanijos Lietuvis" nuo rugsėjo 25 d. vadinasi "Europos Lietuvis". Jis skiriamas Europoje gyvenantiems mūsų tautiečiams.
•    Spalio 13 d. iš Europos laivu grįžo Kongreso atstovas Ch. Kersten, M. Kižytė ir inž. A. Rudis. New Yor-ko uoste juos pasitiko būrys lietuvių, tarp kurių Alto valdybos pirm. L. Šimutis, sekr. dr. P. Grigaitis, ižd. M. Vaidyla.
•    Praėjusiais metais Prancūzijoje įsisteigusios Tarptautinės Tremtinių Mokslo Akademijos tikraisiais nariais išrinkti prof. Jurgis Baltrušaitis ir prof. Jonas Balys. Akademijos sąstate dabar yra 150 mokslininkų iš užimtųjų šalių.
•    Spalio 27 d. Čikagoje nuo širdies smūgio mirė prof. dr. J. Zupkus, nosies, ausų ir gerklės ligų specialistas. Atvykęs į Ameriką, jis visą laiką darbavosi šv. Kryžiaus ligoninėje Čikagoje.
•  Spalio 25 d. Čikagoje mirė Lietuvoje žinomas tikybos vadovėlių ir maldaknygių autorius kun. Pijus Kir-velaitis. Laisvės metais jis Lietuvoje buvo kariuomenės ir gimnazijų kapelionu. Paskutiniu laiku dirbo vienoje svetimtaučių parapijoje Čikagos mieste.
•    Liet. Enciklopedijos I tomo išleidimui atžymėti lapkričio 8 d. Bostone įvyko iškilmės. Jų iniciatyvą pasiėmė Bostono Liet. Rašytojų klubas. Programoje buvo enciklopedijos patalpų pašventinimas, iškilmingas aktas, koncertas ir pobūvis. Meninę dalį išpildė op. sol. Elzbieta Kardelienė ir rašytojai Bern. Brazdžionis, St. Santvaras, Ant. Gustaitis. Iškilmė praėjo didžiai pakilioje nuotaikoje. Enciklopedijos leidėjas Juozas Kapočius gavo iš visos Amerikos lietuvių daug sveikinimų ir linkėjimų.
•    Neries Stipendijų Fonde paskelbto konkurso už darbą tema "Mokslus siekiančio lietuviško jaunimo problemos ir jų sprendimas" pirmąją premiją gavo A. Musteikis, antrąją Rožė Šomskaitė. Sprendimo komi ijos nutarimu abiem laimėtojams buvo įteikta po 100 dol.

•    Rugsėjo 19 d. ba'gėsi Australijos ir N. Zelandijos lietuvių dailininkų paroda Sidnėjuje. Joje savo darbus buvo išstatę 17 lietuvių dailininkų.
•    Dr. V. Sruogienė, pakilusi iš ligos, dėsto Lietuvos istoriją Čikagos Augštesn. Lituanistikos mokykloje. Ji yra Lietuvos istorijos skyriaus redaktorė Liet. enciklopedijoje.
•    Lietuvių Dramos Teatras Mon-trealyje spalio 11 d. pastatė Antano Škėmos veikalą "Pabudimas". Režisavo autorius; vaidino: E. Pukele-vičiūtė, J. Akstinas, L. Baršauskas, A. Dikinis, K. Veselka.
•    Antanas Maceina redaguoja lietuviškų dalykų skyrių Herderio enciklopedijoje — Der grosse Herder. Jau išėjo antras tomas. Viso bus 10 tomų. Enciklopedija kainuoja 85 dol. Užsisakyti galima, mokant pinigus dalimis (3 dol. mėnesiui) šiuo adresu: Dr. J. Januškevičius, 213 Far-view St., Riverside, New Jersey.
•    Spalio 17 d. Šv. Kazimiero kolegijos patalpose Čikagoje pradėtos Mokslo Mėgėjų klubo suorganizuotos Lietuvybės Studijų paskaitos. Kalbėjo studijų direktorius kun. V. Bag-danavičius, M. I. C., Lojolos universiteto atstovas kun. J. Beleckas, S. J. ir Alto pirm. L. šimutis. Pirmoji paskaita buvo apie tautinius šskius, kurią laikė V. Beliajus. Paskaitos vyksta Lojolos universiteto globoje.
•    Lapkričio 1 d. "šviesos" sambūrio New Yorko skyriaus meno sekcija surengė prof. Adomo Gald'ko 6t> m. amžiaus sukakčiai paminėti literatūros ir muzikos vakarą. Kalbėjo V. K. Jonynas ir A. Rannitas. Meninėje programoje dalyvavo op. sol. Vincė Jonuškaitė, pian. A. Kepalaitė, aktoriai: H. Kačinskas, Alb. Katiliūtė ir poetai: Jonas Aistis ir Juozas Tysliava.

•    Poeto Mykolo Vaitkaus 70 m. amžiaus sukaktį spalio 10 d. paminėjo Bostono Liet. Rašyt. Klubas. Dalyvavo didelis būrys sukaktuvininko gerbėjų iš Bostono ir tolimesnių vietovių.
•    Spalo 18 d. New Yorke Irving mokyklos salėje įvyko op. sol. Elzbietos Kardelienės ir pianisto K. Smilgevičiaus koncertas. Solistė meniškai išpildė lietuvių ir užsieniečių kompozitorių kūrinius.
•    Lietuvaičių Seserų Institutas paskelbė pirmąjį scenos veikalų konkursą. Konkursas prasideda lapkričio 1 d. ir baigiasi ateinančių metų sausio 15 d. Prašoma parašyti vaikams vaidinimą religinėmis bei tautinėmis temomis. Autoriai pasirašo slapyvardžiu, tikrąją pavardę pridėdami atskirame voke. Pirmoji premija — 125 dol., antroji — 75 dol., trečioji — 50 dol. Premijų mecenatas J. J. Ba-čiūnas. Vaidinimui vertinti sudaryta 6 asmenų sprendimo komisija. Vaidinimas siunčiamas šiuo adresu: L. S. I. Play Contest, c/o Sponsor: Mr. J. Bachunas, Tabor Farm, Sodus, Michigan.
•    Lapkričio 4 d. laivu Andrea Daria į Romą išvyko J. E. vysk. V. Padolskis. Svečias Amerikoje išbuvo per 5 mėnesius.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai