Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
NELĖ MAZALAITĖ: Negestis. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Chicago, 1955. 206 p. Kaina $2.00.

ANDRIUS VALUCKAS: Nemuno Sūnūs. Romanas. I. Autoriaus leidinys. Chicago. 280 p.

F. E. SILLANPAA: Silja. Išvertė Juozas Lingis. Antras leidimas. Išleido Venta. 1955 m. 372 p.

Zenonas Ivinskis: ŠV. KAZIMIERAS, Tėvų Pranciškonų leidinys, 222 psl. teksto ir 70 psl. iliustracijų kreidiniame popieriuje. Viršelį apipavidalino dail. Romas Viesulas. Vatikano archyvų dokumentais paremta studija. Istoriniai faktai perteikti vaizdžia kalba. Kaina 3 dol. Gaunama "Aidų" administracijoje.

Czeslavv Milosz: EPOCHOS SĄMONINGUMO POEZIJA. 94 psl. Vertė ir redagavo Juozas Kėkštas, užsklandą parašė Alfonsas Nyka Niliūnas. Išleido "Literatūros Lankai" Buenos Aires, 1955 m.

Dainava: 1945-1955. Redaktorius Jeronimas Ignatonis. Red. talkininkai Albinas Dzirvonis ir Alfonsas Smilgevičius. Išleido Lietuvių Meno Ansamblis Dainava, Chicago. 79 p.

Jaunimo žygiai; Nr. 1 (5). 1955. Redaguoja A. J. Kasulaitis, A. Vedeckas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai