Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KULTŪRINĖS VEIKLOS BARUOSE PDF Spausdinti El. paštas
Šį rudenį pertvarkyta lietuvių pranciškonų šv. Kazimiero provincijos vadovybė. Pagal ordino įstatus, tai daroma kiekvieną trimetį. Vienuolijos generalinio viršininko įgaliotinis arba vizitatorius atvykęs susipažįsta su provincijos veikla, išklauso pavienių vienuolių nuomonių ir visa tai referuoja Romai. Tenai gi, atsižvelgus į provincijos narių pageidavimus bei vizitatoriaus rekomendacijas, paskiriamas provincijolas ir padėjėjai.

Lietuvių pranciškonų šv. Kazimiero provincijai vizituoti šiemet buvo atsiųstas Tėv. Tomas Plassmannas, kunigų seminarijos rektorius ir žymus teologas. Po vizitacijos, kuri įvyko pavasarį, provincijolu ir ateinančiam trimečiui liko Tėv. Jurgis Gailiušis. Jam patarėjais duoti Tėvai: Justinas Vaškys, Viktoras Gidžiūnas, Placidas Barisa ir Pranciškus Giedgaudas.

Tėv. Jurgis Gailiušis, pranciškonų provincijolas

Šv. Kazimiero pranciškonų provincija pradėjo organizuotis 1941 m., kai į Ameriką atvyko Tėv. Justinas Vaškys. Tais pačiais metais jam pasisekė įkurti laikiną vienuolyną Pittsburghe. Pastoviam vienuolynui įsteigti Portlando vyskupas J. Mc Carty davė leidimą 1944 m. Po dviejų metų, atvykus didesniam būreliui lietuvių vienuolių iš Europos, Ordino vadovybė įkūrė savarankišką vienuolinį vienetą — šv. Kazimiero provinciją ir jos provincijolu paskyrė Tėv. Justiną Vaški, tos provincijos organizatorių.

Dabar šv. Kazimiero pranciškonų provincija turi per 50 narių, 6 vienuolynus su 2 parapijomis, spaustuvę; leidžia 3 savo laikraščius—"Aidus", "Darbininką", "šv. Pranciškaus Varpelį" ir spausdina 8 kitų leidžiamus. Be to, atspausdina daug vertingų knygų. Jos nariai, galima sakyti, reiškiasi visuose Amerikos lietuvių religinės, kultūrinės ir tautinės veiklos baruose. Praėjusio trimečio rūpesčių centre labiausiai stovėjo Toronto lietuvių Prisikėlimo parapijos organizavimas ir maldos namų bei salės statyba, kuri jau baigiama.

Rugsėjo 28-30 dd. naujoji šv. Kazimiero provincijos vadovybė buvo susirinkusi centriniame vienuolyne Ken-nebunkporte, Maine, posėdžių, kur dalyvaujant vizitatoriui, sudarytas veikimo  planas  ateinančiam  trimečiui. Jame pirmą vietą užėmė lietuviškos vidurinės mokyklos — High School steigimas. Tai vienas iš didžiausių ir svarbiausių pasiryžimų ateities veikloj. Be to, pasiryžta tvirtai laikytis ir dabartinėse pozicijose spaudos srity, nežiūrint lietuvių visuomenėje menkėjančio dėmesio spausdintam žodžiui ir retėjančios ankstesnės kartos. Turima gražių sumanymų ir kituose religinio bei kultūrinio gyvenimo srityse, kurie bus parodyti savo laiku.

Lietuviai pranciškonai, pradėdami naują darbo trimetį, pasitiki Viešpaties palaima ir lietuviškos visuomenes talka, kuri iki šiol buvo didžiai veiksminga. Tik su ja pranciškonai galėjo taip plačiai užsimoti kultūrinės veiklos baruose.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai