Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Kun. dr. M. Ražaitis — Regimasis menas ir katalikų Bažnyčios mokslas ....................................... 345
Kazys Bradūnas — Grabadirbis pasakoja savo gyvenimą (eil.) ........................................................ 358
Stasys Yla — Lietuviškasis nacionalizmas liberalizmo ženkle ........................................................... 360
Algirdas Landsbergis — Žodžiai, gražieji žodžiai ................................................................................ 368
Elena Tumienė — Pomegranatai (eil.) ................................................................................................. 373
Z. Ivinskis — Žemaičių religinė padėtis vysk. Jurgio Perkūno - Petkevičiaus laikais ...................... 367

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
A. Tyruolis — Thomo Manno tragika ................................................................................................. 382

KNYGOS   IR   ŽURNALAI
Dr. A. Baltinis — Blogio problema pasaulio istorijos perspektyvoje (A. Maceina: Das Geheimnis der Bosheit) .................................................................................................................................................. 383

RELIGINIS  GYVENIMAS
K. Mockus — Nek. Pras. Seserų Kongregacija pašventino koplyčią ............................................... 386

MENAS
J. Grinius — Kokia M. K. Čiurlionio vieta Europos mene? ............................................................... 387

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. Andriekus — Dar nevėlu .................................................................................................................. 388
J. Budzeika — Atominė pramonė — antroji industrinė revoliucija ..................................................... 389
ĮVYKIAI ................................................................................................................................................. 391

ILIUSTRACIJOS
Jonas Mulokas — Lietuvių bažnyčia Marquette Parke Čikagoje ...................................... viršelių 1 pusl.
Marijos bažnyčia Cosmodine Romoje ............................................................................................ 347
Strasbourgo katedros detalė .......................................................................................................... 349
Šv. Petro bazilika Romoje ............................................................................................................. 351
M. Novarina — Assy bažnyčia Prancūzijoje .................................................................................. 352
Assy bažnyčios vidus ..................................................................................................................... 352
Petras ir Vasia Kiaulėnai — Bažnyčios eskizinis modelis ................................................................. 355
V. K. Jonynas — Lietuvių bažnyčios Marguette Marke Čikagoje altorių projektai ........................... 356
Kazys Varnelis — Nekalto Prasidėjimo Seserų koplyčios vidus Putname ........................................ 357
T. Valius — Vinjetė ....................................................................................................................... 359
A. Blatas — Aikštė ........................................................................................................................ 363
T. Zikaras — Kompozicija ............................................................................................................. 367
V. K. Jonynas — Joanėlė ............................................................................................................... 372
Pranas Lapė — Namas prieš saulę ................................................................................................. 379
Šv. Kazimieras Kvėdarnos miesto herbe (Iš Z. Ivinskio knygos "šv. Kazimieras"................viršelių 4  pusl.

NOVEMBER, 1955

AIDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, cxcept July and August, by the Franc iscan Fathers. Kennebunk Port, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunk Port, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3. 1879. Additional entry at Brooklyn. N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai