Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
A. Maceina: DAS GEHEIMNIS DER BOSHEIT.

Tomas žiūraitis, O. P.: ŽODIS IR GYVENIMAS. Įvadas A. Maceinos. Viršelio vinjetė V. K. Jonyno .Išleido Venta. 1955 m. 244 p.

J. Mikelionis: BENAMIAI. Buenos Aires, 1955 m. Spaudė "Laiko" spaustuvė, 216 p.

Gustave Flaubert: PONIA BOVARY. Romanas. I dalis, iš prancūzų kalbos vertė Alė Rūta. Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 9, 244 p.

J. Venckus, S. J.: KOMUNIZMO PAGRINDAI. Išleido savaitraštis "Laikas". Buenos Aires. 1954 m. 152 p.

Liudas Dovydėnas: NAKTYS KARALIšKIUOSE. Apysaka. Iliustracijos ir viršelis Vyt. Igno. Išleido Terra. Chicago, 1955. 168 p.

Antanas Venys: GELEŽINIAI ŽIEDAI. Eilėraščiai. Išleido Nemunas. Chicago, 1955. 60 p.

P. Orintaitė: PASLĖPTA ŽAIZDA. Romanas. Antrasis leidimas. Išleido Nemunas. Chicago, 1955. 179 p.

J. Marcinkevičius: KRAŽIŲ SKERDYNĖS. Istorinis romanas. Išleido Nemunas. Chicago, 1955. I tomas — 324 p., II tomas — 320 p.

Micko Jelusič: CEZARIS. Romanas. Išvertė A. K. Puida. Išleido Terra. Chicago, 1955. I tomas — 188 p., II t. — 211 p., III t. — 176 p.

S. Antanaitis: ARCHIMEDAS, DIDYSIS GRAIKŲ MOKSLININKAS. (Knyga sukrauta Istituto Salesiano Lituano, Asti, Italia).

Sėja. Tautinės, demokratinės minties laikraštis. Nr. 10, spalis, 1955. Leidžia ir redaguoja G. J. Lazauskas.

Knygų Lentyna. Lietuvių bibliografinės tarnybos biuletenis. Nr. 5-6. Red. A. Ružancovas. Ateitis. N r. 8. Vyr. redaktorius — kun. J. Petrėnas.

Moteris. Nr. 1. Spalis-gruodis. Leidžia Kanados Lietuvių Katalikių Moterų draugija. Red. Stasė Prapuolenytė.

East and VVest. No. 5, 1955. A Quarterly Review of Soviet and Baltic Problems. Edited by prof. A. P. Aizsilnieks, prof. H. Perlitz, prof. S. Žymantas.

•    A. Ružancovas, "Knygų Lentynos" redaktorius, yra pasiryžęs šį leidinį išlaikyti ir po to, kai jam atmušti spaustuvėje nebegauna lėšų iš Vliko. Redaktorius dabar "Knygų Lentyną" spausdins paprasta rašomąja mašinėle ir daugins kalkiniu popieriumi. Leidinys bus neperiodinis. Nėra abejonės, jog knygų leidyklos, įvertindamos tokį bibliografinio biuletenio redaktoriaus pasiaukojimą, siuntinės jam išeinančius laikraščius bei knygas. Bibliografinės Tarnybos adresas yra šis: 602 Harvey St., Danville, 111.

•    Dr. A. Šapokos veikalas "Vilnius Lietuvos gyvenime" išverstas į anglų kalbą. Jį leidžia Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos Toronto skyriaus valdyba.

•    Dr. M. Anysas baigia rašyti istorinį veikalą apie Vytautą.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai