Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
•    Šį rudenį prel. Mykolui Krupavičiui suėjo 70 metų amžiaus. Jubiliatas yra gimęs 1885 m. rugsėjo 29 dieną Gudelių bažnytkaimyje, Marijampolės apskr. Baigęs vietinę pradžios mokyklą, stojo į Veiverių mokytojų, seminariją. Neilgai pamokytojavęs Lenkijoje ir Lietuvoje, Mykolas Krupavičius atvyko į Šeinių kunigų seminariją. Kunigu buvo įšventintas 1913 m. ir pasiųstas į Petrapilio Dvasinę Akademiją. Joje gavo teologijos kandidato laipsnį. Nuo to laiko jubiliatas gyvai pradėjo veikti krikščionių demokratų partijoje. Atsikūrus Lietuvai, 1920 m. išrinktas į Steigiamąjį Seimą. 1923 m. tapo žemės ūkio ministeriu ir pravedė žemės reformą Lietuvoje. 1926 m., išvyko studijų gilinti į Prancūziją. Grįžęs dėstė Vilkaviškio kunigų seminarijoje ir ėjo pastoracines pareigas Garliavoje, Veiveriuose, Kalvarijoje. 1942 m. vokiečių suimtas už pasirašymą protesto dėl žydų persekiojimo bei Lietuvos kolonizavimo ir ištremtas. Sėdėjo Bayreutho kalėjime Vokietijoje, kol 1945 m. pavasarį, griuvus nacizmui, išvadavo Amerikos kariuomenė. Tais pačiais metais išrinktas Vliko pirmininku. 1948 m. pakeltas prelatu. Jubiliatas vadovauja Lietuvos laisvinimo kovai.

•    Ateinančiais metais sueina 40 metų, kai leidžiamas dienraštis "Draugas", ši sukaktis sutampa su "Draugo" patalpų ir marijonų vienuolyno statyba Čikagoje. Sumanymas jau pradedamas vykdyti. Sudarytas statybos komitetas, kurio garbės pirmininku sutiko būti Čikagos kardinolas Samuelis Stritch. Rugsėjo gale jis priėmė delegaciją ir palaimino statybos žygį. Komitetui vadovauti apsiėmė inž. A. Rudis, kurio tikslas yra telkti lėšas. Pastatų kertinio akmens pašventinimas numatytas ateinančių metų kovo 18 d. Tą pačią dieną Sherman viešbutyje rengiamas pokylis, kurio pajamos skiriamos statybos fondui. Į statybos komitetą įeina žinomi pramonininkai, visuomenės veikėjai, organizacijų atstovai.

•    Prof. Adomo Galdiko tapybos darbų paroda atidaroma ateinančių metų sausio 6 d. Feigl galerijoje (601 Madison Ave.) New Yorke. Galerija yra viena iš gerųjų.

•    Associated American Artist galerijoje New Yorke nuo spalio 24 iki lapkričio 12 buvo Arbit Blato paveikslų paroda. Dailininkas pateikė 26 darbus, pieštus daugiausia aliejumi. Tai įvairūs gamtos vaizdai, pasaulio didmiesčiai, portretai, natiurmortai. A. Blatas yra kilęs iš Lietuvos ir jaunas išvykęs į užsienį. Studijavo meną Berlyne ir Paryžiuje, kur pradėjo garsėti. Šiandien jo darbų turi didieji pasaulio muzejai. Dailininkas laisvai kalba lietuviškai ir visur pažymi savo kilmę.

•    Spalio 25 d. Detroite palaidotas kun. J. čižauskas, Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos klebonas. Velionis buvo ir muzikas, parašęs giesmėms ir dainoms melodijų.

•    Rugsėjo 25 d. pašventinta lietuvių Aušros Vartų bažnyčia Montrealyje. šventino Montrealio kardinolas P. E. Leger. Iškilmėje dalyvavo vysk. V. Brizgys ir daug lietuvių dvasininkų iš Kanados ir Amerikos. Aušros Vartų parapija yra antroji Montrealyje. Ji įkurta po šio karo, pagausėjus lietuviams. Parapijai vadovauja jėzuitai. Klebonas yra kun. J. Kubilius, S. J. Pašventinimo proga buvo surengtas koncertas, kurio programoje pasirodė solistai St. Baranauskas, Zuzana Griškaite ir muz. A. Kučiūnas.

•    Lietuvių Dailės Institutas pakvietė dr. Henriką Nagį tikruoju nariu. Nuo 1949 m. jis buvo narys — korespondentas. Henrikas Nagys, studijuodamas literatūrą Kauno, Freiburgo ir Innsbruko universitetuose, klausė ir meno istorijos paskaitų. Meno klausimais jis rašo lietuvių spaudoje. Instituto pirmininkas dabar yra Telesforas Valius.

•    Bręsta sumanymas steigti Romoje Lietuvos istorijos studijų centrą. Jis veiktų prie Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos. Tuo tarpu studijų centro uždavinys būtų rinkti iš archyvų medžiagą ar bent registruoti jos šaltinius; rengti ir išleisti išsamią Lietuvos Bažnyčios istoriją; su Lietuvos istorijos klausimais supažindinti svetimtaučius. Darbui pajėgos būtų telkiamas ne tik Romoje, bet ir kituose Europos bei Amerikos miestuose, turtingais archyvine medžiaga, šiame žygyje vienas svarbiausių klausimų yra lėšos. Sumanymą steigti Lietuvos istorijos studijų centrą iškėlė vysk. V. Brizgys.

•    A. Šalčiaus šį rudenį įsteigtoji meno galerija Great Neck, N. Y., jau atidarė trečią parodą. Pirmojoje buvo išstatyti pačių jauniausių lietuvių dailininkų darbai, antrojoje vyresniųjų (A. Galdiko, V. K. Jonyno, A. Vitkauskaitės-Merker ir Pr. Lapės), trečiojoje sujungiami visi.

•    Spalio pradžioje Freeporte, N. Y., Vytautas Bacevičius turėjo piano rečitalį.

•    Šį rudenį Kazys Krušinskas, ankstesnės kartos Amerikos lietuvių veikėjas, minėjo 75 m. amžiaus sukaktį. Pobūvį surengė krikščionys demokratai.

•    Pabaltijo Moterų Taryba dalyvavo tarptautinėje moterų darbų ir meno parodoje New Yorke. Parodoje buvo ir lietuvių skyrius — rankdarbiai, knygos, paveikslai. Ji užsidarė lapkričio 13 d.

•    Lapkričio 20 d. Brooklyne įvyko New Yorko apylinkės Balfo koncertas. Juo buvo pabaigta rinkliava, kurioje dalyvavo parapijos ir draugijos. Rinkliavai vadovavo kun. A. Račkauskas.

•    Iš Lietuvos gautomis žiniomis, mirė ilgametis žemės ūkio ministeris Jonas Aleksa.

•    Bostono Kultūros Klubas paminėjo Petro Kiaulėno mirtį. Apie velionį kalbėjo dr. M. Gimbutienė ir V. Vizgirda.

•    Lapkričio 12 d. Bostono Balfo skyrius, talkinamas lietuviškų organizacijų, surengė koncertą, kurio programą išpildė Čiurlionio ansamblis. Pelnas paskirtas šalpai.

•    Šį rudenį suėjo 15 metų, kai veikia Amerikos Lietuvių Taryba, kurioje visos patriotinės politinės srovės vieningai siekia išlaisvinti tautą iš komunizmo vergijos. Alte dabar veikia keturios srovės ir du susivienijimai..

•    Dr. Zenonas Ivinskis lapkričio pradžioje išvyko į Vokietiją. Iki pavasario jisai gyvens Bonnoje. Dabar Z. Ivinskis yra Baltų Instituto pirmininkas.

•    Ona Ivaškienė su savo tautinių šokių grupe lapkričio 5-6 dd. lietuviškus šokius demonstravo New Yorke vadinamuose "Tautinių šokių namuose".

•    Inžinieriai ir architektai savo sąjungos dešimtmečiui paminėti leidžia metraštį. Jame bus aprašyta jų veikla nepriklausomoje Lietuvoje ir tremtyje.

•    Lietuvių Studentų Sąjunga turi 600 narių, šiais metais įvedamas Studentų Sąjungos nario pažymėjimas.

•    Tėvynės Mylėtojų Draugija Čikagoje lapkričio 5 d. surengė koncertą, kurio pelnas skiriamas dr. V. Daugirdaitės-Sruogienės veikalui "Lietuvos istorija" išleidimui paremti. Knyga jau spausdinama. Ji turės apie 800  psl.   Programoje   dalyvavo  op.
sol. Iz. Motekaitienė ir A. Stephens dainininkių grupė.

•    JAV ir Kanados Lietuvių Dainos šventės komitetas skelbia dainos konkursą visiems lietuviams kompozitoriams, gyvenantiems laisvajame pasaulyje. Konkursui yra nustatytos šios sąlygos:

1.    Dainos tekstą lietuvių gyvenimo arba tautos likimo tema pasirenka pats kompozitorius.

2.    Daina privalo būti parašyta keturiems balsams mišriam chorui.

3.    Rankraštis turi būti pasirašytas slapyvardžiu ir ne kompozitoriaus ranka. Atskirame voke turi būti įdėtas lapelis su kompozitoriaus vardu, pavarde ir tiksliu adresu bei kūrinio pavadinimu.

4.    Kūrinys su abiem vokais turi būti siunčiamas šiuo adresu: JAV ir Kanados Lietuvių Dainų šventės Komitetas, c/o Mr. J. Kreivėnas, 1602 48th Ct., Cicero 50 ,111.

5.    Konkurso terminas baigiasi 1955 m. gruodžio 15 d.

6.    Dainas įvertins Dainų šventės Komiteto jury komisija, kurią sudaro šie muzikai: Aleksandras Kučiūnas — jury komisijos pirmininkas, nariai — Alfonsas Mikulskis, Izidorius Vasyliūnas, Vytautas Marijošius, Kazys Steponavičius.

7.    Geriausiai įvertintos dainos kompozitoriui skiriama 100 dol. premija. Antrosios geriausiai įvertintos dainos kompozitoriui skiriama 50 dol. Abi premijos gali būti skiriamos už dvi dainas ir tam pačiam kompozitoriui.

8.    Daina, laimėjusi pirmąją premiją, bus atliekama mišraus jungtinio choro Dainų šventės metu.

9.    Dainų šventės Komitetas su nepremijuotų dainų autoriais tarsis atskirai dėl jų  išleidimo.
Dainų šventės Komitetas prašo visus lietuvių kompozitorius, nesvarbu kur jie gyventų, gausiai dalyvauti šiame dainos konkurse.

•    šiemet tautinės krypties savaitraštis "Dirva" mini 40 metų ėjimo sukaktį. "Dirvą" dabar redaguoja B. Gaidžiūnas .

•    Lapkričio 5-6 d.d. Čikagoje buvo suvažiavę posėdžių Amerikos Liet. Katalikų Federacijos atstovai. Tarp daugelio nutarimų yra ir jaunimo stovyklos steigimas. Vieta pasirinkta prie Detroito. Be to, nutarta ateinantį rudenį organizuoti Bostone Katalikų Federacijos kongresą. Planuojama pataisyti konstituciją, pritaikant ją naujoms sąlygoms.

•    Lietuvių Tautinis Sąjūdis (LTS) ir Lietuvos Laisvės Kovotojų (LLKS) Sąjunga iš Vliko išstojo ir atšaukė savo atstovus.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai