Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LEIDĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis

Redakcijos   nariai — T.  Leonardas  Andriekus, O. F. M., Juozas Girnius, Alfonsas Nyka-Niliūnas

Meninė   priežiūra — Telesforas Valius

Leidžia — Tėvai   Prnanciškonai

Administracijos   adresas — Aidai 680  Bushvvick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

Dailininko   adresas — Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont., Canada

Redakcijos   adresas — Antanas  Vaičiulaitis, 304 Anacostia Rd. S. E., VVashington 19, D. C.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai