Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. AUGUSTAITYTE-VAIČIŪNIENĖ   
DREBULĖ

Po tavo šakomis miegoti buvo gera
Ir plaukti vandenų puikiu sapnu,
Kur skaldo Baltija gintarą,
Kurios gelmėj gimei ir tu.

Drebėjo lapai, vyto ir byrėjo,
Mane apklojo patalu šiltu . ..
O kai namai sugriuvo vėjo,
Ir mane nunešė kartu.

Kai pirmas spindulys surado
Toli nuo tos šlamuolės drebulės,
Buvau be žvilgsnio ir be žado —
Žiupsnelis dulkių pakelės.

Ir laukiu, kas parneš susėmęs
Tuos gyvus pelenus namo:
Ar gal tas pats išblyškęs vėjas,
Kuris užmigo dykumoj!?

AUDRA   SODE

Varteliai kloptelėj, ir jis įėjo . . .
Ir nerimas baisus pakilo žydinčiam sode . . .
Drebėjo medžiai kietame glėbyje vėjo,
Apsvaigę buvę baltame vestuviniame parade.

Tamsa užgriuvo, ir nematė niekas,
Kaip baisiai draskė kvepiančius rūbus .. .
Kad ant vejos žiedų nukritęs sniegas
Užgesęs pirmutinį rytą bus . . .

Kai vėl vartus atkėlė rytas margas
Ir įvažiavo skambanti stikliniais apdarais šviesa,
Kvatojo išprotėjęs senas sodo sargas
Po obelim apnuoginta basa.

Praėjo daug žmonių — vaikų pro šalį,
Užgaudami lazda nuplėšytus medžius ...
Kad vaisių širdžiai atgaivint surast negali. . .
Nelieski jų: ranka nudžius!

DIENA   RŪSTI

Laikas išgąsdintas bėga
Rūsčio apsemtais laukais ...
Miškas ir sodas apkrito
Verkiančiais žodžiais pilkais.

Spindi pro ašarų liūtį
Žemės plieninė tamsa .. .
Kviečia išnykti nebūti
Naktis apdraskyta basa.

Veltui apsiblaususios žvaigždės
Grumias su juodu dievu,
Ir didelis skęstantis laivas
Šaukias balsu nesavu.

Dienų suliepsnojusis vaškas
Kyla kalnais neregiais . . .
Išniekintos vėliavos blaškos
Ir mirštančiais krinta drugiais..

LIETUVAITĖS  GIMIMAS

Nusišypsoki, Vyda, motinėlei, broliui, sesėm ...
Ir nusijuok žaibams bebėgantiesiems dangumi:
Visokiais įrankiais geriausius grafikus užprašėm,—
Neverki, būk kantri, protinga ir rami.

Tavo veidukyje mažytis skausmas virpa
Didžiulėj ryto užverstoj angoj ...
Įverta juostos šimtaraštė kilpa
Gražiausioje senelių pasakoj ilgoj . . .

Perkūnas pasisodins tave ant kelių,
Parodys šimtmečių pašventintus takus . ..
Migloje dievmedžio žalių šakelių
Tu neši duoną partizanams į miškus.

Karžygiai kai sujos į vaišes,
Tavo žingsnius ant samanų suras,
Dainuos apie puikias akis žydrąsias
Ir kvepiančias linų laukais kasas.

RUDENIO GIEDRA

Lygumos ligi d,angaus pratįso.
Jau rūkai daubosna supūsti.
Gluosnių rankose voratinkliai suplyšo .. .
Ir keliuosi aš anksti, anksti
Į pirmąsias mišias.

Laikas rudenio maldas kalbėti —
Greit širdis nušalnos.
Ir pro debesų auksinį rėtį
Vakaro žara pradės byrėti
Jau be dulkių dienos.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai