Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DIEVO IR TĖVYNĖS REIKALAIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vysk. V. Brizgys   

Laisvame pasaulyje, kur ir kok o-se sąlygose begyventume, mes, lietuviai, neturime kaip palyginti savęs su tautos kamienu, kenčiančiu Lietuvoje ir Rusijoje, šita šiandieninė mūsų, laimingųjų, padėtis mums uždeda tam tikrų pareigų tautos ir tėvynės atžvilgiu.

Mažą tų pareigų dalelę mes atliekame, remdami besidarbuojančius Lietuvos išlaisvinimui, lietuvybės palaikymui, šelpdami vargstančius lietuvius Europoje. Jeigu šiems tikslams mes atiduotume ligi paskutinio cento, tai vistiek mums liktų dar labai daug, būtent — laisvė: laisvė gyventi, kur ir kaip norime, laisvė gyventi savo tikėjimu, laisvė kurti visa, kas telpa tautinės ir bendrai kultūros sąvokoje, laisvė kovoti ir darbuotis už Dievą, už tautą ir tėvynę, laisvė darbuotis visos žmonijos labui.

Mūsų tautos dabartinės tragedijos akivaizdoje lietuviui katalikui, kartu su kitomis problemomis, turi rūpėti katalikybės likimas Lietuvoje dabar ir ateityje. Nėra ko daug aiškinti, kokia dabar jos padėtis Lietuvoje: vienas 79 metų vyskupas, baigiami išnaikinti kunigai, nėra vienuolynų, katalikiškų organizacijų, mokyklų, spaudos. Net melstis reikia jau slaptomis. Jaunimo ir mažųjų sąžinės ir papročiai visai žalojami. Gresia rimtas pavojus giliai sužaloti ligšiolinę mūsų tautos krikščionišką dvasią, tradicijas, papročius, šioj baisioj valandoj mūsų pagelba negali jų pasiekti.

Tačiau mes turime būti pasiryžę ir pasiruošę, atėjus laikui suteikti tokią pagelbą, kokia tik bus reikalinga. Dabar laikas tai suprasti, kad efektyvi pagelba viena diena negalės būti suorganizuota: ji turi būti pakankamai paruošta iš anksto. Mūsų tautos net fiziologinis gajumas, jos stiprybė, jos gyvenimo būdas, visa tautos dvasia daug priklausys nuo to, kaip greitai ir kaip stipriai laisvo pasaulio lietuviai katalikai ateis savo tautai pagelbon. Dabar mes stengiamės paruošti darbininkų, tačiau vien to nepakanka. Mes turime turėti iš anksto paruoštą ir pakankamą medžiaginę pagalbą. Be jos, visos kitos, nors ir gražiausios pastangos nebūtų reikiamai efektyvios.

Tai suprasdami, tremtyje esą Lietuvos katalikų vyskupai nutarėme paskelbti visame laisvame pasaulyje FONDĄ — paremti Lietuvoje katalikybės atgaivinimui, atėjus tinkamam laikui. Jis turės atitekti tiems Lietuvos katalikų vyskupams, kurie tada Lietuvoje valdys Katalikų Bažnyčią. Fondo būstinė yra Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Kitų vyskupų įgaliotam, man tenka būti to Fondo tvarkytoju.

Reikia tikėtis, kad laisvo pasaulio lietuviai katalikai ir mūsų tautos prieteliai šį reikalą tinkamai įvertins ir parems tiek, kad Lietuvoje ir Rusijoje kenčiantiems lietuviams katalikams mes galėtume kiekvienas drąsiai pranešti, jog tautos kančių metu mes buvome laisvajame pasaulyje, ne vien save gelbėdamiesi, — buvome savo tautos labui.

Visi supraskime, kad šis reikalas yra svarbesnis už mūsų kasdienius reikalus. Atsiliepkime garbingai — mūsų katalikiškos tautos katalikiškai ateičiai užtikrinti.
Vysk. V. Brizgys.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai