Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jonas Aistis   
Pirmasis Lietuvių Enciklopedijos tomas išvydo dienos šviesą. Enciklopedijos pasirodymas gimtąja kalba yra didelis įvykis kiekvienos tautes gyvenime, nes tai parodo tautos kultūrinį subrendimą.

Mums tai jau nėra naujiena. Paskutinį nepriklausomo gyvenimo dešimtmetį lietuviškosios enciklopedijos leidimas buvo gerokai pastūmėtas priekin ir normaliomis sąlygomis jau seniai būtų buvęs baigtas.

Jei enciklopedija tautos gyvenime yra didelis įvykis, tai mūsų sąlygomis jos pasirodymą reikėtų priskai-tyti prie pačių didžiųjų mūsų tautos kultūrinių žygių. Esame naujakuriai, gyvename svetimame krašte, esame išblaškyti po visas pasaulio dalis ir tik labai retose vietose gyvename tirštesne mase. Dėl to gal nereikėtų perdaug stebėtis tuo faktu, kad, kai tasai sumanymas buvo spaudoje viešai diskutuojamas, buvo girdima priešingų balsų. Buvo baimintasi, kad tc darbo nepajėgsime baigti. Bet visa tai nusprendė vieno žmogaus ryžtas. Lietuvių enciklopedijos leidėjas J. Kapočius, turįs didelių organizacinių gabumų ir patyrimo, gerai reikalus apsvarstęs, ėmėsi šio žygio, ir esame tikri, kad ištvers iki galo.

Leidėjas mokėjo darbą gerai organizuoti: redakcijon subūrė pakankamą skaičių bendradarbių-specialistų, sudarė palankias spausdinimo sąlygas. Esame tikri, jog jis sugebės ir platinimą organizuoti taip, kad susidarytų tvirtas medžiaginis pagrindas tesėti leidimą iki paskutiniojo tomo.

Pirmasis enciklopedijos tomas savo meniška išvaizda, savo turinio rimtumu ir lietuviškosios medžiagos gauumu paveiks ir pačius didžiausius skeptikus taip, kad žymiai padidės prenumeratorių skaičius ir sudarys sąlygas ne tik tobulinti enciklopedijos turinį ir išvaizdą, kurie ir šiandien jau neturi rimto priekaišto, bet ir pagreitins pačios enciklopedijos išleidimą.

Tai yra mūsų enciklopedija, kurios nepavaduos pačios garsiausios didelių tautų enciklopedijos. Ką mes joje rasime, to nerasime jokioje kitoje. Ji mumyse ugdys tautinę ambiciją ir turės didelės reikšmės mūsų kovoje prieš nutautėjimą. Ji turi dar ir tą gerą savybę, kad ji skiria daug vietos ne vien tėvynėje gyvenusiems ar tebegyvenantiems žmonėms, bet plačiai paliečia ir svetur esančių lietuvių gyvenimą.
Šiandien, manome, supras ir tie, kurie buvo linkę į grynai lituanistinę enciklopediją, kad tiktai bendroji enciklopedija sudaro sąlygas sutalpinti visą lituanistinę medžiagą. Bendroje enciklopedijoje visi tie dalykai išsisklaido, leidinys įgauna rimtą ir proporcingos informacijos įspūdį.

Enciklopedijos išvaizda graži. Spauda talpi ir švariai atlikta. Medžiagos sutvarkymas beveik be priekaišto. Tiesa, kai kur gal šiek tiek stinga proporcijos ir precizijos. Visi tie dalykai su laiku išsilygins, bet į tai reikėtų daugiau dėmesio kreipti jau dabar.

Baigdami linkime leidėjui ir jojobendradarbiams ryžto ir sėkmės, o pačiai enciklopedijai — nusipelnyto-pasisekimo.    Jonas Aistis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai