Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1953 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
DAILIOJI   LITERATŪRA
Aistis Jonas — Senų laikų poetai (eil.) ... 202
Ališas   Venancijus — Laiškas Lietuvai ir lietuviams,
Daina pro namus mėnesienos naktį, Luar  (eil.)            1
Ališas Venancijus — Bitelė (eil.) .... 109
Ališas   Venancijus — Saulės brevijorius: Ad primam, Ad tertiam,
Ad sextam, Ad ncnam  (eil.)          293
Ališas Venancijus — Tarantelė (eil.) .... 400
Andriekus   Leonardas — Diena, Stebuklas, Pagunda, Kibirkštis, Naktis
Sesuo (eil.)        267
Augusta itytė- Vaičiūnienė   J. —
Drebulė, Audra sode, Diena rūsti, Lietuvaitės gimimas, Rudenio giedra  (eil.)           455
Blekaitis   Jurgis — Tempo alla marčia (eil.)        342
Bradūnas   Kazys — Kalėdų saulė, Prarastasis
rojus, Didysis penktadienis, Velyknaktis (eil.) 449
Brazdžionis   Bernardas — šimtmečių žingsniai (eil.)         54
Dario   Ruben — Du portretai (eil. vertė J. Kėkštas)          74
Grinius   Jonas — žiurkių kamera (drama)      63, 110, 168, 210, 262, 314
Gruodis   Eug. — Rudens eilėraštis, Viena moteris (eil.)         323
Jankauskas   Vytautas — Lunatikas, Pritarimas, Vėjas (eil.)        172
Landsbergis   Algirdas — Rožė, Ranka (eil.)        224
Mazalaitė   Nelė — Virvė          17
Mikuckis   Juozas — Dienų verpėja, Vyturiuoja vieversėliai (eil.)         351
Milosz   Czeslaw — Atsisveikinimas, Piliečio rauda (eil.)         248
Nasvytytė   Aldona-Irena — žingsniai pamary, Geros kelionės, Vaivorykštė, Jau naktis (eil.)        270
Nyka-Niliūnas   Alfonsas — Inferno (eil.)        202
Ostrauskas   Kostas — Nokturnas, Paukštė (eil.)           12
Pagėgis   Algimantas — Atsispindėjimas, Žemės atsižadėjimas (eil.)         316
Prapuolenytė   Stasė — Poetui (eil.)         73
Rukša   Balys — Rudens rankose, šešėlio skundas, Mėnulio kryžiuje  (eil.)         407
Sandburg   Carl — Labas rytas, Amerika, Čikaga, žolė, šukė, Migla  (eil.)         358
Tulauskaitė   Gražina — Kryžius,Meškos, Palydovui, Pavasario daina, Pėdos ir kraujas,
Linksma naktis, Ruduo (eil.)        105
Tulys   Antanas — Varnos ant garado        394
Vaičiulaitis   Antanas — šv. Kazimiero šventėje        129
Vaičiulaitis   Antanas — Saulėleidis, Žiemkentėlis  (eil.)         261
Vaičiulaitis   Antanas — Salamiesčio šunes        350
Vaitkus   Mykolas — Vydūnas mirė, Visa, visa mano, Po tiek daug metų, Grožio
dykumoj, Ta pat melodija (eil.)         158
Vaitkus Mykolas — Gegužio improvizacija, Prisiglausti, Jazminas, Po milijono metų, Nega-
na, Ir vėl, Sielos kriaukšlėj, Užleiskit mums vietą, Maršas mirčiai (eil.)        392

STRAIPSNIAI
Alaušius   Juozas — Lietuviškąją enciklopediją pasitinkant        289
Balčiūnas   V.,   dr. kun. — Prisikėlimo vilties ženkle        145
Baltinis   A. — Nepriklausomybės viltis tremties tamsoje         49
Blekaitis   Jurgis — Lietuvių teatro problemos      225, 254
Brazaitis Juozas — Jurgis Savickis .... 70
Brazaitis   Juozas — Dinamiškasai asmuo mūsų visuomenėje        337
čižiūnas   V. — Lietuviškoji ir mišrioji šeima tautinėje misijoje        108
Dambra   L. — žemės reforma išlaisvintoje Lietuvoje        402
Dambriūnas   L. — Keletas pastabų A. Jakšto-Dambrausko charakteristikai        117
Gaidamavičius   P r. — Tikrasis didvyrio veidas        268
Galva Gediminas — Lietuva tarptautiniuose junginiuose        193
Gimbutienė   Marija — Senoji lietuvių religija           4
Gimbutienė   Marija — Gintaro keliai priešistoriniais  laikais         249
Gimbutienė Marija — Paleolito menas 450
Girnius   Juozas — Bejieškant kelio mūsų tautinei kultūrai į pasaulį        148
Jakštas   J. — Benedetto Croce        294
Jasaitis   Jonas — Federalizmas ir imperializmas Europoje        458
Jonynas   K.   V. — Adomas Galdikas ir jo kūryba        352
Ivinskis   Zenonas — Mažosios Lietuvos lietuviai         57
Ivinskis   Zenonas — Lietuvių kalba viešajame Lietuvos 16-17 amž. gyvenime .... 360, 408
Kazokas   Vincas — Franz Kafka         27
Kazokas   Vincas — Personažų problema mūsų literatūroje        301
Krėvė   Vincas — Pasikalbėjimas Maskvoje su V. Molotovu        122
Maceina   Antanas — Namų baimė         97
Maceina   Antanas — Petro regėjimas arba Bažnyčia ir modernusis pasaulis        344
1.1a ceina   Antanas — Marijos apmąstymas        433
Maldeikis  P. — Viešosios nuomonės formavimas       .....    75
Maldeikis P. — Dviejų kultūrų sankryžoje 385
Merkelis   A. — Iš Vydūnos vaikystės ir jaunystės        159
Mockus   K. — Mūsų politinio gyvenimo klausimai        303
Padolskis   V.,   d r.   vysk. — Arkivysk. Dr. J. Skvireckas, šv. Rašto vertėjas        241
Skardžius   P r. — Kalbiniai vysk. Baranausko darbai ir nuopelnai         13
Skardžius   P r. — Kunigas ir dvasininkas (dvasiškis)         215
Šerkšnas   A., d r. — Amerikoniškoji auklėjimo filosofija        204
Šidlauskaitė   Ag.,   d r. — Katalikiška šeima          21
Vaitkus   M.   kan. — Juozas Albinas — Herbačiauskas        443
Vasiliūnienė   EI. — Materialistinės pasaulėžiūros laidai lietuvių pedagogikoje        460
Žalalis   Klemensas, O. F. M., dr. — Archeologijos daviniai šv. Rašto studijose ....   175

KNYGOS IR ŽURNALAI
Balčiūnas   V.,   kun. — Visuotinis pašaukimas krikščioniškon tobulybėn (prancūzų
kalboj) — Kun. P. C       183
Bendorius   A. — Lietuva — Dr. Vl. Viliamas        422
Biržiška   M. — Lietuvių tautos kelias — J. Jakštas        278
Grincevičius   Česlovas — Vidurnakčio vargonai—Aug. R       466
Gutauskas   Jonas,   d r. — Vaiko Dievas ir religija — Pr. Gaidamavičius        420
Jankus   Jurgis — Po raganos kirviu — Aug. Raginis        421
Jonikas   P.,   d r. — Lietuvių kalbos istorija — L. Dambriūnas        324
Yla   Stasys,   kun. — Sveika Marija — Tėv. L. Andriekus, O. F. M       325
Manning   Clarence   A. — Forgotten Republics — A.  Kučas         135
Papini   Giovanni — Popiežiaus Celestino VI laiškai žmonėms (išvertė iš italų kalbos dr.
Petras Mačiulis) — V. Vaitiekūnas        423
A.   Rinkūnas — Kregždutė — Juozas Kralikauskas         466
Skardžius   P r. — Gimtoji kalba        372
Smal-Stocki — The Nationality problem of the Soviet Union —A. Bendorius         135
Škėma   Antanas — Šventoji Inga — Jonas Vakaris        423

LITERATŪRA
L. Miškinas — Kazys Boruta arba revoliucinis romantizmas — 32.
A. Tyruolis — žymesnieji vokiečių literatūros sukaktuvininkai — 34.
Juozas Girnius — Moderniosios poezijos krizė — 45.
Kl. Jurgelionis — Apie asonansus — 46.
L. Miškinas — šiaurės Lietuvos kaimo buities freska — 80.   
Julius Banaitis —    Valentina — 83.
J. Grainis — Balys Rukša — Ugnies pardavėjas — 83.
Aug. Raginis — Ties Maironio lyrika—    132,
Petras Babickas — Brazilijos literatūra 1952 metais — 133.
A. Audrius — R. Spalis — Didžiosios atgailos — 134.
Pr. Naujokaitis — žmoniškumo idėja Vydūno dramose — 180.
S. Prapuolenytė — Didžiausioji anglų beletriste Jane Austin — 182.
Kl. Jurgelionis — Eilėraštis ir eilės — 190.
 Aug. Raginis — M. Vaitkus: Vienatvė — 232.
L. M. — Paskutinis Jurgio Savickio žodis —    233.
L. M. — Vaižgantas po 20 metų — 274.
Jonas Aistis — V. Kazokas: Sapnų pėdomis — 275.
Aug. Raginis — Kazys Binkis: Lyrika — 276.
 Aug. R. — J. Au-gustaitytė-Vaičiūnienė:  Žvaigždėtos naktys — 277. 
A. Vaičiulaitis — žodžiai apie literatūrą — 369.
A. Vaičiulaitis — žvilgsnis į amerikiečių literatūros storiją — 418.
Juozas Lingis — Buities vaizdavimo tradicijos atgimimas suomių literatūroje — 465.

MENAS
Jurgis Blekaitis — Barrault žygis vakarų teatre — 36.
Antanas Škėma — Replika Jurgiui Blekaičiui — 136.
P. Jurkus — Dail. V. K. Jonyno kelias — 184.
A. Vaičaitis — Teisučio Zikaro skulptūra — 234.
Vytautas Kasiulis — Antano Mončio "Kryžiaus Keliai" Laono mieste, Prancūzijoje — 329.
Izidorius Vasiliūnas — Sergiejus Prokofjevas — 471.

MOKSLAS
Dr. Vladas Viliamas — Emanuelio Kanto lietuviškos kilmės klausimu — 90.
J. Jakštas — Centrinės Europos istorija — 91.
A. Maceina — Solovjovo kelias į vakarus —    282.
Tėv. B. Grauslys, O. F. M. — Jono Duns Scoto veikalų kritišką laidą sutinkant — 326.
A. Bendorius — Apie geologinius tyrinėjimus ir rudąją anglį Lietuvoje — 379.
Antanas Musteikis — Dėl kelių į senąją lietuvių religiją — 425.
Marija Gimbutienė — Pastabos dėl senosios lietuvių religijos idealizavimo — 426.

RELIGINIS  GYVENIMAS
L. A. — Popiežiaus kalėdinė kalba — 40.
T. L. Andriekus, O. F. M. — Kardinolai — 40. Juozas Brazaitis
—    Atgarsiai apie Maceinos inkvizitorių — 42. Dr. V. Kazlūnas — Moterystės gyvenimo etika — 85. A. D. — Naujoji Clevelando lietuvių bažnyčia — 89. Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — Klaidinga linkme — 236. L. A. — Hilaire Belloc, katalikybės gynėjas Anglijoje — 377. Prel. L. Tulaba — Prel. Antanas Briška ir šv. Kazimiero Kolegija Romoje — 377. Vysk. V. Brizgys — Dievo ir tėvynės reikalas — 469. J. Sav. — "Dievo parašiutininkai" Prancūzijoje — 469.

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
Juozas Girnius — Apvaizda ir Lietuvos nelaimė — 43. Br. St. — Neohumanizmas — 44. Al. Baronas — Autoritetas ir tiesa — 45. J. Al. — šmeižtai ir keiksmai
—    46. A. šilgalis — "Sandara" apie Lietuvių Bendruomenę — 46. S. Narkeliūnaitė — Lietuva septintoj Jungtinių Tautų sesijoj — 92. V. K. Jonynas — Dėl Al. Barono "Autoritetas ir Tiesa" — 93. L. Gendrutis — Vasario 16 ir šokiai — 94. J. Alaušius — Nėra tai demokratinės spaudos liudijimas — 95. J. B. — Dėl organizacijų veiklos — 95. Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — žvilgsnis į šalpos reikalus — 138. Dr. V. Tercijonas — Medicinos laimėjimai Lietuvos nepriklausomybės meta-'s
—    140. V. Utenis — Kaip nereikia rengti Vasario šešioliktosios — 142. J. B. — Apie masonus — 142. B. Mike-lionis — Nepaiso pavardžių — 143. J. Alaušius — Mūsų visuomenės veiklos kasdienybė — 186. Dr. VI. Viliamas
—    Krikščioniškoji Demokratija akcijoje — 187. V. K-as
—    Sąžinės kančios šiandieninėje bendruomenėje — 189. L. D-as — Humanizmas ir tolerancija — 189. B. St. — Jieškant tikrosios priežasties — 190. A. Mažiulis — J. Basanavičius ir Vasario 16—190. J. B.— Visuomenės dėmesio taškai, 237. A. Sak.—"Aidų" muzikos literatūros vakaras — 238. Jonas Puišys — Vasarinės vaikų stovyklos — 238. Jonas Aistis — Apverstos iliustracijos proga
—    239. L. A. — Priekaištas — 239. L. A. — Vargo mokyklos — 239. L. Gendrutis — Namai gimnazijai — 240. J. Alaušius — "šviesuomene" ir "liaudis" — 283. L. M. — Kelios pastabos iliustracijos meno klausimu — 285. J. Alaušius — Dėl spaudos banditų — 286. J. Varinis — Vertimų klausimas — 286. J. B. — Lietuves partizanų laiškas šv. Tėvui keliauja po Europą — 287. J. P. — Gavo premiją — 287. L. A. — Prošvaistė Lietuves laisvinimo byloje — 331. A. Mc. — Rusiškoji kasdienybė — 331. V. K-as — Du klaidingi keliai — 333. L. Dambriū-nas — Spaudos etikos klausimu — 333. Kan. prof. J. B. Končius — Naujas imigracijos įstatymas     334.  L.  A.
—    Tautininkų dėmesys religijai — 334. M. Gendrutis — Smerktinas išsišokimas — 336. B. S. — Tarp politikos ir ateitininkų — 381. V. K-as — Asmeninė pagelba vag-šams — 382. J. Al. — Periodinė spauda ir lietuviškoji knyga — 382. J. žvinklys — Mokslo metus pradėjus —
383.    M. Gendrutis — Visuotinis Amerikos lietuvių kon-
gresas — 430. L. A. — Nepamirškime lietuviškų reikalų
—    431. M. G. — Kiti vėjai — 431. Vysk. V. Brizgys -Ateitininkų ir politikos klausimu — 474. J. Brazaitis — Amerikos lietuvių ketvirtasis kongresas — 475.

ĮVYKIAI
Šiuose puslapiuose — 41, 95, 144, 191, 240, 288, 335,
384,    430.

ILIUSTRACIJOS
Vac. Ratas — Laivas (medžio rėžinys) — Nr. 1 virš. 1 puslapis. Adomas Galdikas — Piešinys tušu — 3. A. Jeroševičius — žemaičių kapinės — 5. žalvarinė antkak-lė — 6. Stogastulpis — 7. Triaugštis koplytstulpis (A. Varno nuotrauka) — 9. Namų stogų ornamentai — 10. M. V. Dobužinskis — žiema — 15. Bažnyčia — 17. A. Kašubienė — Keturios plytelės — 20. El. Greco — Trys Karaliai — 25. Franz Kafka (nuotrauka) — 28. Albertas Vesčiūnas — Ponios A. G. portretas — 30. Jean-Louis Barrault (nuotrauka) — 37. V. K. Jonynas — Jurgio Savickio atvaizdas — 39. A. Kulpavičius — Winnipego liet. bažnyčios projektas (modelis) — 41. Adomas Galdikas — Partizanų kapinės — Nr. 2 virš. 1 puslapis. J. Dagys — Skulptūra medyje — 51. Sopulingoji Motina (tautodailė) — 54. A. Mončys — XIV Stacija — 56 Klaipėdos švyturys — 57. A. Tamošaitienė — žvejų sodyba Nidoje (kilimas) — 61. Ramojus Mozoliauskas — Partizanai — 67. V. K. Jonynas — 70. V. Kasiulis — Portretistas — 74. Zenonas Kolba — Šv. Kazimieras (vitražas) — 77. Mariaus Katiliškio nuotrauka — 81. develando lietuvių parapijos bažnyčia — 86. Clevelando lietuvių parapijos bažnyčios vidus — 87. Z. Kolba — Kančia (mozaika) — Nr. 3 virš. 1 puslapis. Giotto — šv. Pranciškus — 101. Vydūno nuotrauka — 107. Arbit Blatas — Mergaitė — 113. V. K. Jonynas — Kompozicija — 116. J. Vienožinskis — A. Jakšto portretas — 118. A. Vitkauskaitė-Merker — Vienuolis — 121. Dolci — Šv.
Kazimieras — 129. Prel. Pranciškaus Juro nuotrauka — 133. V. K. Jonynas — Kristus (litografija) — Nr. 4 virš. 1 puslapis. V. K. Jonynas — Nuėmimas nuo kryžiaus — 147; Šienapjūtė — 153; Bažnyčia — 157; Piešinys — 165; Kalėdų naktis — 167; Kankinys — 171; Prof. Vaclovo Biržiškos portretas — 174; šv. Antanas atsiskyrėlis — 17. Juozo Girniaus nuotrauka — 151. Vydūno nuotraukos — 160-161. V. K. Jonyno nuotrauka — 185. A. Valeška — Ankstyvą pavasarį — Nr. 5 virš. 1 puslapis. Adomas Galdikas — Peisažas — 195. Antans Maceinos nuotrauka — 198. Georgės Ronault — Prieblanda, Sibilė — 202-203. Romas Viesulas — Motina ir vaikas — 207. T. Zikaras — Kompozicija — 209. Vytautas Kašubą — Nuėmimas nuo kryžiaus — 217. B. Vilkutai-tytė-Gedvilienė — Medžiai — 220. T. Zikaras — Belaukiant — 229. Jaunųjų Teatro grupės nuotrauka — 231. T. Valius — Vinjetė — Nr. 5 virš. 4 puslapis. Telesforas Valius — Žemaitijoje (linoleumas) — Nr. 6 virš. 1 puslapis. Arkivysk. Juozapo Skvirecko nuotrauka — 243. A. Mončys — Pirmoji Kryžiaus Kelių stotis — 247. Gintaro prekybos kelių žemėlapis — 249. Gintaro dirbiniai — 250-252. Arbit Blatas — šventųjų statulėlės — 257. Stulpinis kryžius — 261. Petras Kiaulėnas — Galvutė — 265. A. Smailytė — Gėlės (aliejus)) — Nr. 6 virš. 4 puslapis. Antano Mončio kūriniai: — Vakaras (akmuo) — Nr. 7 virš. 1 puslapis; Kariatidė (akmuo) — 297; Piemenukas (švinas) — 300; Kristaus galvos eskizas (gipsas) — 304; Kelionių Madona (akmuo) — 311; Angelas sargas (akmuo) — 318; šv. Juozapas (akmuo) — 319; XIV Kryžiaus Kelio Stotis — Nr. 7 virš. 4 puslapis. Benedetto Crocės nuotrauka — 294. Jono Aisčio nuotrauka — 302 Jono Duns Scoto atvaizdas — 327. Antano Mončio nuotrauka — 330. P. Puzinas žvejai (aliejus) — Nr. 8 virš. 1 puslapis. Prof. K. Pakštas (nuotrauka) — 339. A. Vesčiūnas — Klasiškas škicas (litografija) — 343. M. K. Čiurlionis — Mergaitė — 349. Algirdas Kurauskas — šventosios moterys (litografija) — 347. Adomo Galdiko (nuotrauka) — 352. Adomas Galdikas: — Pavasaris (tempera) — 354; Ruduo (tempera) — 355. Carl Sandburgo nuotrauka — 358. Švento Jono bažnyčia ir universiteto kiemas Vilniuje (iš Vilčinskio albumo) — 363. šv. Kazimiero kolegija Romoje — 378. T. Valius — Vinjetė — Nr. 8 virš. 4 puslapis. A. Vitkauskaitė-Merker — Trijulė
—    Nr. 9 virš. 1 puslapis. Antanas Mončys — II Kryžiaus Kelių Stotis — 387. Mykolo Vaitkaus nuotrauka — 392. A. Krivickas — Sėdinti moteris — 397. Juozas Ba-kys — Nuodėmė — 405. A. Galdikas — Piešinys rašalu
—    407. Jonas Mulokas — Liurdo Grota — 411. Jonas Subačius — Monstrancija — 414. J. Kulpavičius — Mon-trealio Aušros Vartų bažnyčios projektas — 417. Core-ggio — Kalėdų naktį —   10 nr. viršelio 1 pusi. EI Greco
—    Marijos vainikavimas — 435. Romas Viesulas — Kristaus Gimimas — 438. J. A. Herbačiausko nuotrauka — 445. Vytautas Kašubą — Politinis kalinys — 447. Paleolitinio meno pavyzdžiai —450-453. Juozo Brazaičio nuotrauka — 457. Ludolfs Liberts — Venecija — 462.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai