Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Manfred Kridl — Adomas Mickevičius ........................................................................................... 393
Adomas Mickevičius — "Pono Tado" įžanga, Lietuvos girios ....................................................... 402
Antanas Maceina — Maišto pradmuo Adomo Mickevičiaus kūryboje ......................................... 404
Adomas Mickevičius — Krymo sonetai ........................................................................................... 412
Vincas Maciūnas — Adomas Mickevičius lietuvių literatūroje ...................................................... 413
Adomas Mickevičius — Vaidilos daina ............................................................................................ 420

KŪRYBOS PASAULYJE

KNYGOS  IR ŽURNALAI
V. Trumpa — Šv. Kazimieras (Zenonas Ivinskis) ........................................................................... 430
Zenonas Ivinskis — Legendariškieji pranciškonų kankiniai (Viktoras Gidžiūnas, O. F. M.) ...... 431
L. A. — Žodis ir gyvenimas (Tomas žiūraitis, O. P.) ....................................................................... 431

MENAS
Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — Fra Angelico ................................................................................... 432

MOKSLAS
P. Rėklaitis — Baltų Instituto metraštis ........................................................................................... 434

VISUOMENINS GYVENIMAS
Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — "Aidų" dešimtmečiui suėjus .......................................................... 433
Salomėja Narkeliūnaitė — Kolonializmas: vakarietinis ir sovietinis .............................................. 436

ILIUSTRACIJOS
Fra Angelico — Trijų karalių pagarbinimas (detalės) ...............................viršelių    1, 4
Adomas Mickevičius (Dail. Leopold Horovitz) ......................................................395
Adomo Mickevičiaus namai ..........................................................................397, 399
Adomo Mickevičaius rankraštis ............................................................................401
Vilnius 19 a. pradžioje (P. Przybylskio pieš.) .........................................................402
Neries krantai prie Vilniaus ...................................................................................403
Lelevelio salė Vilniaus universitete .........................................................................406
Farys (J. Kossako pieš.) .......................................................................................403
Adomas Mickevičius (Dail. W. VVankovvicz) .......................................................415
Bazilionų vartai Vilniuje .........................................................................................417
Riteris iš "Konrado Valenrodo" .............................................................................421
Marilės Vereščakaitės atvaizdas ............................................................................422
Adomo  Mickevičiaus biustas (D. D'Angers) .........................................................426
Akmuo Adomo Mickevičiaus slėny Kaune ............................................................429


ŠIS "AIDŲ" NUMERIS SKIRIAMAS ŠIMTO METŲ NUO ADOMO MICKEVIČIAUS MIRTIES PAMINĖJIMUI.

DECEMBER, 1955

AIDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by th Franciscan Fathers, Kennebunkport, Haine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered a second class matter at the post office at Kennebunkport, Maine, February 7, 1950, under th act of March 3, 1879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.

Nuoširdus Švenčių linkėjimai skaitytojams, platintojams ir bendradarbiams —
"Aidų" leidėjai, redakcija ir administracija.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai