Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
• Kultūros Fondo, kurį organizuoja Liet. Bendruomenė, tarybos steigiamasis susirinkimas įvyko lapkričio 19 d. Čikagoje, dalyvaujant LB pirm. St. Barzdukui ir įvairių kultūrinių organizacijų atstovams. Posėdžiuose apžvelgta šios institucijos tikslai bei veikimo keliai ir išrinkta valdyba. Ji taip pasiskirstė pareigomis: J. Kreivėnas, pirm., B. Babrauskas, vicepirm., St. Tamulaitis, sekr., J. Mulokas, ižd., dr. V. Manelis, valdybos narys. Pilnateisiais nariais į valdybą priimti kun. dr. A. Baltinis ir inž. J. Jurkūnas. Savo laiku Liet. Bendruomenės vadovybė Kultūros Fondo Tarybos nariais yra pakvietusi šias kultūrines organizacijas, draugijas, sambūrius bei institutus, prašydama paskirti savo atstovus: 1) Lietuvių Rašytojų Draugiją (2 atstovus), 2) Lituanistikos Institutą, 3) Lietuvių Profesorių Draugiją, 4) Lietuvių Žurnalistų Sąjungą, 6) Lietuvių Dailės Institutą, 7) Lietuvių Dailininkų ir Architektų Sąjungą, 8) Lietuvių Dailės Institutą, 9) Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungą (architektų sekciją), 10) Lietuvių Mokytojų Sąjungą, 11) Amerikos LRK Vargonininkų Sąjungą, 12) Lietuvių Enciklopedijos redakcijos kolektyvą, 13) Lietuvių Literatūros Draugiją, 14) Lietuvių Studentų Sąjungą JAV, 15) Mokslinių Studijų Klubą, 16) Tėvynės Mylėtojų Draugiją, 17) Dainavos ansamblį), 18) A Stephens ansamblį, 19) Chicagos vyrų chorą.

•    Vlikas posėdžiavo New Yorke nuo lapkričio 25 iki 28 d. Posėdžių pradžioje nutarta leisti dalyvauti kiekvienos partijos 3 atstovams, nors įskaitomas tik vienas balsas. Ilgametis Vliko pirmininkas prel. M. Krupavičius atsistatydino. Jo vieton išrinktas Jonas Matulionis, Kanados lietuvių bendruomenės pirm. Prezidiumo nariais išrinkti: J. Kaminskas ir H. Blazas. Vykdomosios Tarybos pirmininku vietoj K. Zaikausko išrinkta Elena Devenienė. Nariai liko tie patys — dr. P. Karvelis ir M. Gelžinis. Tautos Fondo pirmininku išrinktas  prel. M. Krupavičius.

•    Lapkričio 26 - 27 dd. Amerikos Lietuvių Taryba (Altas) New Yorke buvo susirinkusi posėdžių. Suvažiavo apie 50 asmenų, tarp kurių 32 tarybos nariai. Kreiptasi į partijas, kad jos Lietuvos laisvinimą vestų per Altą. Vadovybė palikta ta pati. Tik pakeistas tautininkų atstovas.

•    Liet. Enciklopedija skelbia naują prenumeratorių vajų. Nuo 8 tomo LE bus spausdinama be atsargų, tik prenumeratoriams. Dabar užsisakiusiems ir užsimokėjusiems bent už vieną tomą (kaina 7.50 dol. be persiuntimo išlaidų) visi 6 bus siunčiami kartu, o likusią sumą leidžiama mokėti dalimis. Suradusiems 6 naujus prenumeratorius vienas LE komplektas duodamas veltui. Dabartinis LE adresas yra šis: 265 C Street, So. Boston 27, Mass.

•    Augštesnieji Lituanistikos kursai Čikagoje vyksta šeštadieniais jėzuitų namuose. Paskaitos pradėtos lapkričio 12 d.

•    Iždininko M. Vaidylos pranešimu, per paskutiniuosius metus Altas iš Amerikos lietuvių gavo 34,823 dol. Pridėjus iš anksčiau likusias aukas, susidarė 54,515 dol. Išleista 38,297 dol. Kasoje liko 16.226 dol. Aukos sutelktos iš Alto skyrių ir Vasario 16 minėjimuose daromų rinkliavų.

•    Lapkričio 16-23 dd. jauniausios kartos meno atstovai Detroite surengė savo paveikslų parodą. Joje dalyvavo A. Melnikas, V. O. Virkau, J. Šapkus, N. Vedegytė, D. Juknevičiūtė, R. Žukaitė, Sakalauskaitė, Pagaly tė ir Bartuškaitė. Paroda buvo Wayne universiteto patalpose.

• Kultūros Fondo, kurį organizuoja Liet. Bendruomenė, tarybos steigiamasis susirinkimas įvyko lapkričio 19 d. Čikagoje, dalyvaujant LB pirm. St. Barzdukui ir įvairių kultūrinių organizacijų atstovams. Posėdžiuose apžvelgta šios institucijos tikslai bei veikimo keliai ir išrinkta valdyba. Ji taip pasiskirstė pareigomis: J. Kreivėnas, pirm., B. Babrauskas, vicepirm., St. Tamulaitis, sekr., J. Mulokas, ižd., dr. V. Manelis, valdybos narys. Pilnateisiais nariais į valdybą priimti kun. dr. A. Baltinis ir inž. J. Jurkūnas. Savo laiku Liet. Bendruomenės vadovybė Kultūros Fondo Tarybos nariais yra pakvietusi šias kultūrines organizacijas, draugijas, sambūrius bei institutus, prašydama paskirti savo atstovus: 1) Lietuvių Rašytojų Draugiją (2 atstovus), 2) Lituanistikos Institutą, 3) Lietuvių Profesorių Draugiją, 4) Lietuvių Žurnalistų Sąjungą, 6) Lietuvių Dailės Institutą, 7) Lietuvių Dailininkų ir Architektų Sąjungą, 8) Lietuvių Dailės Institutą, 9) Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungą (architektų sekciją), 10) Lietuvių Mokytojų Sąjungą, 11) Amerikos LRK Vargonininkų Sąjungą, 12) Lietuvių Enciklopedijos redakcijos kolektyvą, 13) Lietuvių Literatūros Draugiją, 14) Lietuvių Studentų Sąjungą JAV, 15) Mokslinių Studijų Klubą, 16) Tėvynės Mylėtojų Draugiją, 17) Dainavos ansamblį), 18) A Stephens ansamblį, 19) Chicagos vyrų chorą.

•    Vlikas posėdžiavo New Yorke nuo lapkričio 25 iki 28 d. Posėdžių pradžioje nutarta leisti dalyvauti kiekvienos partijos 3 atstovams, nors įskaitomas tik vienas balsas. Ilgametis Vliko pirmininkas prel. M. Krupavičius atsistatydino. Jo vieton išrinktas Jonas Matulionis, Kanados lietuvių bendruomenės pirm. Prezidiumo nariais išrinkti: J. Kaminskas ir H. Blazas. Vykdomosios Tarybos pirmininku vietoj K. Zaikausko išrinkta Elena Devenienė. Nariai liko tie patys — dr. P. Karvelis ir M. Gelžinis. Tautos Fondo pirmininku išrinktas  prel. M. Krupavičius.

•    Lapkričio 26 - 27 dd. Amerikos Lietuvių Taryba (Altas) New Yorke buvo susirinkusi posėdžių. Suvažiavo apie 50 asmenų, tarp kurių 32 tarybos nariai. Kreiptasi į partijas, kad jos Lietuvos laisvinimą vestų per Altą. Vadovybė palikta ta pati. Tik pakeistas tautininkų atstovas.

•    Liet. Enciklopedija skelbia naują prenumeratorių vajų. Nuo 8 tomo LE bus spausdinama be atsargų, tik prenumeratoriams. Dabar užsisakiusiems ir užsimokėjusiems bent už vieną tomą (kaina 7.50 dol. be persiuntimo išlaidų) visi 6 bus siunčiami kartu, o likusią sumą leidžiama mokėti dalimis. Suradusiems 6 naujus prenumeratorius vienas LE komplektas duodamas veltui. Dabartinis LE adresas yra šis: 265 C Street, So. Boston 27, Mass.

•    Augštesnieji Lituanistikos kursai Čikagoje vyksta šeštadieniais jėzuitų namuose. Paskaitos pradėtos lapkričio 12 d.

•    Iždininko M. Vaidylos pranešimu, per paskutiniuosius metus Altas iš Amerikos lietuvių gavo 34,823 dol. Pridėjus iš anksčiau likusias aukas, susidarė 54,515 dol. Išleista 38,297 dol. Kasoje liko 16.226 dol. Aukos sutelktos iš Alto skyrių ir Vasario 16 minėjimuose daromų rinkliavų.

•    Lapkričio 16-23 dd. jauniausios kartos meno atstovai Detroite surengė savo paveikslų parodą. Joje dalyvavo A. Melnikas, V. O. Virkau, J. Šapkus, N. Vedegytė, D. Juknevičiūtė, R. Žukaitė, Sakalauskaitė, Pagaly tė ir Bartuškaitė. Paroda buvo Wayne universiteto patalpose.
o Kultūros kongresas įvyks 1956 m. birželio 30 - liepos 1 dd. Čikagoje. Jis jungiamas su Dainų švente. Liet. Bendruomenė rūpintis kongreso rengimu yra pavedusi Čikagos apygardos valdybai. Jis pavadintas Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados lietuvių kultūros kongresu.

•    Nuo Naujų Metų persitvarko vaikų laikraštėlio "Eglutės" redakcija. Dabartinis redaktorius P. Naujokaitis pasitraukia. "Eglutę" redaguos Stepas Zobarskas. Šį vaikų laikraštėlį leidžia Kultūros Institutas, kuriam pirmininkauja prel. Pr. Juras.

•    Šiemet sueina 15 metų, kai Montrealyje pradėjo eiti savaitraštis "Nepriklausoma Lietuva". Ją redaguoja J. Kardelis.

•    New Yorko Aušros Vartų lietuvių parapija šį rudenį minėjo 50 metų įsisteigimo sukaktį. Ta proga įvyko religinės iškilmės Atspausdinta parapijos istorija .

•    Prie Ateitininkų Federacijos valdybos sudaryta taryba, į kurią įeina M. Galdikienė, sesuo M. Augusta (Sereikytė), A. Ošlapienė, M. Kuly-tė, I. Banaitytė.

•    Vinco Krėvės raštų I tomas jau baigiamas spausdinti. Jis apims šiuos beletristinius dalykus: "šiaudinėje pastogėje", "žentas" ir "Raganius". Raštus redaguoja dr. V. Maciūnas^ kalbą taiso dr. Pr. Skardžius. Leidžia "Lietuvių Enciklopedija".

•    Toronte jau ketvirti metai veikia augštesnieji lituanistiniai kursai. Juos lanko baigusieji šeštadieninę; mokyklą. Dėstoma tikyba, liet. kalba, bei literatūra, Lietuvos istorija ir geografija, tautodailė, muzika.

•    Alice Stephens-Steponavičienė turi dainavimo studiją Čikagoje. Jos vedamas ansamblis yra žinomas ne tik Amerikos lietuviams, bet ir kitataučiams.

•    Kultūros kongresas įvyks 1956 m. birželio 30 - liepos 1 dd. Čikagoje. Jis jungiamas su Dainų švente. Liet. Bendruomenė rūpintis kongreso rengimu yra pavedusi Čikagos apygardos valdybai. Jis pavadintas Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados lietuvių kultūros kongresu.

•    Nuo Naujų Metų persitvarko vaikų laikraštėlio "Eglutės" redakcija. Dabartinis redaktorius P. Naujokaitis pasitraukia. "Eglutę" redaguos Stepas Zobarskas. Šį vaikų laikraštėlį leidžia Kultūros Institutas, kuriam pirmininkauja prel. Pr. Juras.

•    Šiemet sueina 15 metų, kai Montrealyje pradėjo eiti savaitraštis "Nepriklausoma Lietuva". Ją redaguoja J. Kardelis.

•    New Yorko Aušros Vartų lietuvių parapija šį rudenį minėjo 50 metų įsisteigimo sukaktį. Ta proga įvyko religinės iškilmės Atspausdinta parapijos istorija .

•    Prie Ateitininkų Federacijos valdybos sudaryta taryba, į kurią įeina M. Galdikienė, sesuo M. Augusta (Sereikytė), A. Ošlapienė, M. Kulytė, I. Banaitytė.

•    Vinco Krėvės raštų I tomas jau baigiamas spausdinti. Jis apims šiuos beletristinius dalykus: "šiaudinėje pastogėje", "žentas" ir "Raganius". Raštus redaguoja dr. V. Maciūnas^ kalbą taiso dr. Pr. Skardžius. Leidžia "Lietuvių Enciklopedija".

•    Toronte jau ketvirti metai veikia augštesnieji lituanistiniai kursai. Juos lanko baigusieji šeštadieninę; mokyklą. Dėstoma tikyba, liet. kalba, bei literatūra, Lietuvos istorija ir geografija, tautodailė, muzika.

•    Alice Stephens-Steponavičienė turi dainavimo studiją Čikagoje. Jos vedamas ansamblis yra žinomas ne tik Amerikos lietuviams, bet ir kitataučiams.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai