Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1955 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
DAILIOJI LITERATŪRA

Aistis Jonas — Beržiniuko mirtis  ......................................................................... 167
Aleixandre   Vincente — Amžinas vagabundas  (eil.) .............................................. 323
Andriekus Leonardas — Lietus, Dagilis, Tik jinai, Tremtis, žinia, Achimedas  (eil.).... 119
Balys Jonas, Dr. — Dainų kraitis iš tėvynes (iš rinkinio "Lietuvių Dainos Amerikoje") .. 6
Baranauskas Alb. — Daržas ................................................................................. 267
Blekaitis Jurgis — Vėtra nuo jūros, Mūsų liepa  (eil.)  ............................................. 309
Bradūnas Kazys — Rytas, Vasara, Gentis, Relikvija,  Pjūvis, Vakaras (eil.) ............... 25
Bradūnas Kazys — Grabadirbis pasakoja savo gyvenimą (eil.) ................................ 358
Brazdžionis Bernardas— Poeto gimimas,  Pavasario fragmentai, Ar auga gėles pragare, Paul Claudel (eil.)  ....................................................................................................... 208
Claudel Paul — Ketvirtoji stotis, Ištrauka iš "Išvidinės Toki jos sienos" (eil.) Išvertė A. Vaičiulaitis ........................................................................................................................... 100
Claudel Paul — Kinų sodai (Išvertė Alb. Baranauskas) ............................................ 101
Grtrūda von Le Fort — Tavo šventieji, Corpus Christi Mysticum, Pasija, Marijos Dangun Ėmimo vigilija (himnai). Išvertė A.  Tyruolis  ...................................................................... 262
Goldšmidtas A.I. — Myliu tave, o Vilniau  (eil.)  ..................................................... 222
Grinblatas N. — Į tave, Vilniau eil.) Išvertė I. Kisinas  ............................................. 221
Gruodis Eugenijus—Visas žmogus, Naujasis Testamentas, Apaštalams (eil.) .............. 273
Jankus Jurgis — Duobės .................................................................................... 26, 68
Kulbakas M. — Esi Psalmynas tu (eil.)  .................................................................. 221
Landsbergis Algirdas — Žodžiai, gražieji žodžiai ...................................................... 368
Mazalaitė Nelė — Seni pavasariai: Neužmiršuolės, Sniegas, žaibai, Evangelijos  ......... 120
Mickevičius Adomas — "Pono Tado" įžanga, Lietuvos girios ............................. 402-403
Mickevičius Adomas — Krymo Sonetai: Akermano tyrai, Keleivis, Ajudagas, Audra .. 412
Mickevičius Adomas — Vaidilos daina .................................................................... 420
Milosz Czeslaw — Vargšas krikščionis stebi getą (eil.). Išvertė J. Kėkštas ................... 173
Nyka - Niliūnas Alf. — Ištikimybės elegija, Himnas mistiškajai rožei, Medis iš Green Point, Rugsėjo vynas (eil.) ................................................................................................. 58
Petkutė Anė - Ofelija (eil.) ...................................................................................... 158
Santvaras Stasys — Metai: Pavasaris, Vasara, Ruduo, žiema
Sruoga Balys — Tėviškėlei (eil.) .............................................................................. 165
Sruoga Balys — Ir vėl pavasaris (eil.)  ...................................................................... 111
Stelingis P. — Stiklo langai (eil.) .............................................................................. 188
Stockis L. — Vilniaus getas (eil.)  ............................................................................ 222
Tumienė Elena — Pomegranatai (eil.) ...................................................................... 371
Vaičiulaitis A. — Pasaka apie gražiausią gaidį  ........................................................... 231
Vaičiulaitis A. — Kaimų takeliais  ............................................................................. 321
Vaitkus M.—Nepaleisiu (eil.)  .................................................................................... 67
Vaitkus M. — Rožių vainikas (eil.) ........................................................................... 152

STRAIPSNIAI

Aistis Jonas — Kelios pastabos dėl Lietuvos atstatymo  ........................................... 1
Baltinis Andrius — Tautiškumo problema tremtyje  ............................................... 49
Braziulis Vytautas — Prel Kazimieras Jasėnas  ..................................................... 316
Budzeika J. — Amerikos ūkio problema ................................................................ 61
Dambriūnas L. — Maritainas ir mūsų laikai  ......................................................... 173
Dambriūnas L. — Svetimos įtakos klausimu mūsų  kalboje .................................... 297
Gimbutienė Marija — Lietuvių liaudies meno simbolių klausimu ............................. 310
Girnius Juozas — Po pirmųjų ALB rinkimų  ......................................................... 201
Ivinskis Zenonas — Atbundančios tautos žygiai ir veikėjai  ...................................... 29
Ivinskis Zenonas — Visas gyvenimas lietuviškai knygai (Vac. Biržiškos 70 m. amž. sukaktis) .......................................................................................................................... 155
Ivinskis Zenonas — žemaičių religinė padėtis vysk. Jurgio Perkūno-Petkevičiaus laikais . 377
Yla Stasys — Lietuviškasis nacionalizmas liberalizmo ženkle .................... 249, 324, 360
Jonynas V. K. — žvilgsnis į Adomo Varno kūrybą ................................................. 127
Kasperavičius Kęstutis — Veterinarijos srities sutvarkymas nepriklausomoje Lietuvoje  .. 80
Kridl Manfred — Adomas Mickevičius ................................................................. 303
Maceina Antanas — Šv. Pijaus X pasiuntinybė ....................................................................................... 16
Maceina Antanas — Maišto pradmuo Adomo Mickevičiaus kūryboje ................................................... 404
Mačiūnas Vincas — Adomas Mickevičius  lietuvių  literatūroje .............................................................. 413
Mažiulis A. — Lietuviškasis "Wardan Diewa Tewa" .............................................................................. 103
Musteikis Antanas — Bendruomenės brandos atestatas  ......................................................................... 74
Puzinas Jonas — Vilniaus proistorė  ...................................................................................................... 211
Ražaitis M., dr. kun. — Regimasis menas ir katalikų Bažnyčios mokslas ................................................ 345
Rėklaitis Povilas dr. — Lietuvos gotika 264 Sruoga   Balys — Estetinė ir natūralinė tikrovė ................... 159
Skardžius Pr. — Veiksmažodiniai daiktavardžiai su -imas ir jų vartosena ............................................... 233
Stočkus Br. — Pasaulinis vyksmas ....................................................................................... 145, 223, 274
Šešplaukis Alf., dr.  — Religinis tautinis aspektas Gertrūdos von Le Fort kūryboje  ............................... 259
Vaičiulaitis Antanas — Paul Claudel ....................................................................................................... 97
Venckus J.,S.J. — Vėžys moderninio mokslo šviesoje  ................................................................. 112, 180

KNYGOS IR ŽURNALAI

Andriekus Leonardas: Atviros marios (Sakramentalinio gyvenimo poezija) — Bern.  Brazdžionis ............. 238
Andriušis Pulgis: Tipelis — Jonas Aistis .................................................................................................. 190
Baronas Aloyzas: Antrasis krantas — Aug. R. .......................................................................................... 86
Cicėnas Jeronimas: Vilnius tarp audrų — Antanas Musteikis ..................................................................... 41
Gaidamavičius Pr.dr.: Milžinas, didvyris, šventasis (žmogaus būties prasmė) — Dr. P. Celiešius ............... 283
Gidžiūnas Viktoras, O. F. M.: Legenda- riškieji pranciškonų kankiniai — Zenonas Ivinskis ...................... 431
Gliauda Jurgis: Gęstanti saulė — A. T  ...................................................................................................... 86
Grinius Jonas: žiurkių kamera — Vlada Prosčiūnaitė ................................................................................ 135
Ivinskis Zenonas: šventas Kazimieras — V. Trumpa ................................................................................ 431
Jankus Jurgis: Namas geroj gatvėj — J. Grinius  ...................................................................................... 280
Karys K. Jonas; Nepriklausomos Lietuvos pinigai — J. Rečionis ............................................................... 42
Kėkštas Juozas: Etapai (poezija) — A.N.N  ............................................................................................ 134
Kralikauskas Juozas: Urviniai žmonės — Pr. Naujokaitis .......................................................................... 285
Landsbergis Algirdas: Kelionė — Ant. Musteikis  ....................................................................................... 41
Maceina A.: Das Geheimnis der Bosheit (Niekšybės paslaptis) — Dr. A. Baltinis ...................................... 383
Mikuckis Juozas: Lyrikos kraitis — Aug.  Raginis  ...................................................................................... 85
Rūta Alė: Trumpa diena — A. Tyruolis ..................................................................................................... 337
Šalkauskis St.: Ateitininkų ideologija — Dr. P. Celiešius ............................................................................ 242
Šešplaukis A., d r.: Pratiminė lietuvių kalbos gramatika — L.D  ................................................................. 191
Žiūraitis Tomas, O. P. — žodis ir gyvenimas — L. A  ............................................................................... 431
Žitkevičius Leonardas: Daiktai ir nuorūkos — Jurgis Blekaiits .................................................................... 240

LITERATŪRA
A. Tyruolis — Prof. J. Nadleris ir jo naujausioji literatūros istorija — 39. "Darbininkas" skelbia konkursą — 136. "Draugo" romano konkursas — 136. A. — Liet. Rašytojų Draugijos laureatas — 136. J. Kėkštas — "Planetos" laureatė — 189. Antanas Musteikis — Lietuviškieji "Džiunglių" herojai — 332. A. Tyruolis — Thomo Manno tragiką — 382.

MENAS
A. Tyruolis — Surrealizmas ir mūsų laikai — 92. Paulius Jurkus — Vytauto Augustino foto menas — 93. L. A. — R. Viesulo ir A. Elskaus paroda — 247. Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — Rūpintojėlis bažnyčioje — 291. L. A. — Mirė Petras Kiaulėnas — 293. Rapolas Serapinas—Platono pažiūros į meną—340. J. Grinius—Kokia M. K. Čiurlionio vieta Europos mene — 387. Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — Fra Angelico — 432.

MOKSLAS
J. Jakštas — Amerikos viduramžių akademija — 43. Sesuo M. Eucharista — Apie lietuvių kalbos dėstymą — 91. Jonas Rugis — Vienas didžiausių pasaulio atominių fizikų — 137. Zenonas Ivinskis — Pabaltijo istorija — 137. Elena Vasyliūnienė — Montessori principai kasdienybėje — 192. Jonas Rugis — Albertas Einšteinas — 194. Dr. A. Baltinis — Lietuvių enciklopedija — 243. Jonas Rugis — Paul Ehrlich — 289. Dr. Jonas Balys — Estų tautotyra — 290. R. Rėklaitis — Baltų Instituto metraštis — 434.

RELIGINIS GYVENIMAS
Kun. Vald. Cukuras — žmonijos likimo apmąstymas — 87. Dr. A. Juška — Trisdešimt šeštasis Tarptautinis Eucharistinis Kongresas — 338. L. Andriekus — Kultūrinės veiklos baruose — 339. K. Mockus — Nek. Pras. Seserų Kongregacija pašventino koplyčią — 386.

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. Mockus — Į artimąją praeitį žiūrint — 45. Vaclovas Sidzikauskas — Pavergtosios Jungtinės Tautos — 94. L. Andriekus — "Draugo premija" — 96. Juozas Girnius — Daugiau pagarbos žodžiui ir žmogui — 139. K. Mockus — Nemeskime kelio dėl takelio — 140. K. Mockus — Mūsų informacijos reikalai — 195. Prof. Kazys Pakštas — Geležinės uždangos kilmė ir esmė — 245. L. G. — Vinco Krėvės vardo premija — 246. Literatūros premijos — 247. K. Mockus — Po didžiųjų konferencijos — 294. Kiekvienam lietuviui žinotina — 295. J. Alaušius —    Nėra ko dangstyti begėdystę — 342. L. Andriekus — Dar nevėlu — 388. J. Budzeika — Atominė pramonė — antroji industrinė revoliucija — 389. Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — "Aidų" dešimtmečiui suėjus — 435. Salomėja Narkeliūnaitė — Kolonializmas: vakarietinis ir sovietinis — 436.

PASTABOS
L. A. — Šių metų Vasario 16 — 141. J. Balys — Daugiau santūrumo — 142. V. G. — Amerikos lietuvių katalikų istorija — 142. Atsišaukimas Lietuvių Katalikų Akademijos atkūrimo reikalu — 143. A. Mst. — Nutraukiamos stipendijos — 143. L. A. — Aidų premija ir koncertas — 198. Pr. Skardžius — Tai Nenukalbėjimas—198.

ĮVYKIAI
Šiuose puslapiuose — 47, 96, 143, 199, 248, 296, 343, 391, 438.

ILIUSTRACIJOS
A. Valeška: Natiurmortas — nr. 1 virš. 1 pusi. A. Marčiulionis — M. K. Čiurlionis (piešinys) — 3. A. G. Santagata — Kristus tildo audrą — 19. K. Varnelis — Vitražo eskizas — 23. A. Kašubienė — Balandžiai (glazūra) — 25. T. Zikaras — Poilsis (terracota) — 30. č. Janusas — Bažnytkaimis žiemą — 35. E. šidlaitė-Docie-nė — "šalta" — 38. V. Grybas: Pabaltijys — nr. 2 virš. 1 pusi. Rūpintojėjis — 51. Kapinių koplytėlė — 54. Pun-dzius — Vandentekio fasadas — 57. Klaipėda — 62. Augštaitijos gamtovaizdis — 63. Lietuvos naujakurio sodyba — 65. Į gegužinę — 71. Gedimino pilis Vilniuje — 76. Kaime — 77. Neries pakrantėse — 82. Kauno apylinkės (V. Augustino nuotraukos) — 84. Kun. Vytauto Bagdonavičiaus, M. I. C. nuotrauka — 88. V. Augustino nuotrauka — 93. Adomo Varno darbai: Mindaugo vainikavimas (detalė) — nr. 3 virš. 1 pusi. Dail. P. Penčylos šaržas — 102. Mindaugo vainikavimas — 105. Pavasaris Čikagoje — 108. Epušės pavasarį — 114. Vėtrai aptils-tant — 115. Bernardo Brazdžionio portretas — 117. Alyvos — 123. Vinjetė — 126. Bangose — 131. Paul Claudel nuotrauka — 99. Adomo Varno nuotrauka — 128. Juozo Kėkšto nuotrauka — 135. Jono Griniaus nuotrauka — 135. Jurgio Jankaus nuotrauka — 136. Adomas Galdikas: šv. Kazimieras (Pranciškonų vienuolyno koplyčios altoriui Brooklyne) — nr. 4-5 virš. 1 pusi. Eleonora Marčiulionienė — Gegužės Madona (majolika) — 147. Giorgione — Audra — 150. V. K. Jonynas — Vaclovo Biržiškos portretas (piešinys) — 155. Amedeo Modigliani — Sėdinti moteris — 162. P. Kiaulėnas — Natiurmortas (V. Maželio nuotr.) — 169. Lyduvėnų apylinkė (V. Augustino miotr.) — 157. Jacąues Maritain nuotrauka — 175. A. Kašubienė — Glazūrinė plytelė — 179. Telesoras Valius — žvejai (V. Maželio nuotr.) — 183. Rodin — Brolis ir sesuo — 185. Zenono Ivinskio nuotrauka — 193. Prel. Pr. Juro nuotrauka — 193. Alberto Einšteino nuotrauka — 194. Kun. Juozo Prunskio nuotrauka — 197. Vincent Van Gogh: Į darbą nr. 6 virš. 1 pusi. Vytautas Kašubą — Tryliktoji kryžiaus kelio stotis — 203. Kopos Kuršių mariose (V. Augustino nuotr.) — 207. Žygimanto Augusto rūmai ir katedra — 213. Augštutinės pilies planas — 216. Keramikos likučiai ir Vidurinio geležies amžiaus radiniai — 217. V. Dobužinskis — Piiies gatvelė Vilniuje — 219. Romas Viesulas — Pjūtis (litografija) — 225. Albinas Elskus — Pilka diena — 228. Viktoras Vizgirda — Freiburgo apylinkės — 241. Leonardo Žitkevičiaus nuotrauka — 241. Vytautas Kašubą: Rūpintojėlio detalė (V. Maželio nuotr.) — nr. 7 virš. 1 pusi. V. Kašubą: Rūpintojėlis (Statula Prisikėlimo bažnyčiai Toronte) — 253. Gertrūdos von Le Fort nuoirauka — 263. Bernardinų bažnyčios bokštas Vilniuje — 264. šv. Onos bažnyčia Vilniuje — 265. Petras Kiaulėnas — Natiurmortas — 269. E. Marčiulionienė — Keram ka — 272. V. Kašubą — Rūpintojėlis iš profilio — 276. Kun. dr. P. Gaidamavičiaus nuotrauka — 287. Rūpinto "eli i (liaud'es menas) — 292. Petro Kiaulėno nuotrauka — 293. A. Tamošaitienė: Kilimas — virš 4 pusi. T. Valius — Laikrodis (Lino rėžinys) — nr. 8 virš. 1 pusi. Adomas Galdikas — Celės — 299. Videniškio kaimas (V. Augustino nuotr.) — 303. Elena Urbaitytė — Natiurmortas — 307. Iliustracijos iš M. Gimbutienės rinkinio — 210-315. Prel. Kazimiero Jasėno apybraiža — 316. šv. Pranciškus Asyžietis (Liaudies menas) — 319. L. Vilimas — Prie knygos — 327. Upton Sinclair — 333. Tėv. Jurgio Gailiušio nuotrauka — 339. Jonas Mulokas: Lietuvių bažnyčia Marąuette Parke Čikagoje — nr. 9 virš. 1 pusi. Marijos bažnyčia Cosmodine Romoje — 347. Strasbourgo katedrom detalė — 349. šv. Petro bazilika Romoje — 351. M. Novarina — Assy bažnyčia Prancūzijoje — 352. Petras ir Vašia Kiaulėnai — Bažnyčios eskizinis modelis — 355. V. K. Jonynas — Lietuvių bažnyčios Marąuette Parke Čikagoje altorių projektai — 356. Kazys Varnelis — Nekalto Prasidėjimo Seserų koplyčios vidus Putname — 357. T. Valius — Vinjetė 359. A Blatas — Aikštė — 363. T. Zikaras — Kompozicija — 367. V. K. Jonynas — Joanėlė—372. Pranas Lapė — Namas prieš saulę — 379. Adomo Mickevičiaus atvaizdai — 395-415. Adomo Mickevičiaus namai — 397-399. Vilnius 19 amž. pr. — 402. Lelevelio salė — 406. Farys — 409. Bazilionų vartai Vilniuje — 417. M. Vereščakaitė — 422.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai