Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAINŲ KRAITIS IŠ TĖVYNĖS PDF Spausdinti El. paštas
Tęsinys

žiūr. "Aidų" 1955 Nr. 1.

23. JOKIM, BROLUŽIAI
1.    Jokim, brolužiai,
Vienu kelužiu,
Nepalikim jauniausio. (2)

2.    O kai paliksim
Jauną brolužį —
Netropysim kelužį.

3.    O kai prijosim
Žalią giružę,
Laušim beržo rykštužę.

4.    Kai pasilaušim
Beržo rykštužę,
Pamudrysim žirgužį.

5.    O kai prijosim
Lygią lankelę,
Paganysim žirgelius.

6.    O kai prijosim
Strovią upelę,
Pagirdysim žirgelius.

7.    O kai prijosim
Vuošvės dvaružį,
Šauksim vienu balsužiu:

8.    — Labs ryts, labs vakars, V
uošve močiute!
Ar yr namie dukrelė?

9.    — Mano dukrelė,
Tavo mergelė
Sėdi (j)augštam svirnely.

10.    Oi sėdi sedi
(j)Augštam svirnely,..
Siuva šilkais skuskelę.

11.    — Mergele mano, J
aunoji mano,
Išsiūk ir ma skuskužę.
 
12.    — Berneli mano,
Jaunasai mano,
Aš tau jąją nesiūsiu.

13.    Išsiūt išsiūčiau,
Rašyt rašyčiau,
Šandys  mano darbelį.

14.    Martelė šiokia,
Martelė tokia,
Marti darbo nemoka.

* Reiškia "gėdins", "peiks", germanizmas, vok.
"Schande"—"gėda".
Dain.: Magdalena Takažauskienė, g. 1877.
Gimt.: Versnupių km., Alvito par.
Atv.: 1904. Gyv.: Pittsburgh, Pa.
Užr.: 1950. VII. 12. Arch.: R 65-12.

24. O IR PASTATE MARGĄ DVARELĮ
1.    Oi ūžkit, gauskit,
Girios medeliai,
Maži mūsų broleliai.

2.    Oi užaugs užaugs
Mūsų broleliai,
Iškirs girios medelius.

3.    Girelę kirto,
Pagiry tašė,
Ant vieškelėlio statė.

4.    O ir pastatė
Margą dvarelį,
Ant aštuonių kentelių.*

5.Ant kožno kento
Po gegužėlę,
Kukuoj ryts vakarėlis.

6.    Patol kukavo,
Kol iškukavo
Nuo motušės dukrelę.

7.    Nuo motušėlės
Vienturt' dukrelę,
Šešių brolių seselę.

* Reiškia turintį aštuonis kampus.
Dain.: Magdalena Sibitiene, 66.
Gimt.: Kalnėnų k.. Jurbarko par.
Atv.: 1907. Gyv.: So. Boston, Mass.
Užr.: 1950. VII. 5. R 58-22.

Labai panašus variantas (trūksta tik paskutinio posmo) užrašytas ir iš Girkalnio apyl.: R 46-31.

24A (variantas)
1.    Ant tėvelio dvaro
Jievaras stovėjo. (2x2)
Tam jievarėly
Šimtas šakelių.  (2x2)

2.    O kas šakelė —
Aukso spurgelė,
O viršūnėlėj
Kukau gegulė.

3.    Kukavo rytelį
Ir vakarėlį,
Kol iškukavo
Motkos dukrelę.

4.    Močiutės dukrelę,
Tėvo slūgelę,
Jaunųjų brolelių
Jauną seselę.

Dain.: J. Pajaujis, g. 1893.
Gimt.: Cyrailių km., Būdviečio par.
Užr.: 1954. Arch.: D VI-6.
 
25. OI AR SUGRĮŠI, DUKRYTELE
1.    Močiutė ateidama,
Skepetėlę gaubdama:
— Oi ar sugrįši, mano dukrytėle,
Ar mane aplankysi?

2.    — Grįžte sugrįšiu,
Lankyt aplankysiu,
Žinai, mano motinėle,
Tau gera nedarysiu.

3.    Jau nekelsiu rytelį,
Jau nekursiu ugnelės,
Jau nebeausiu plonųjų drobelių
Su naujosiom staklelėm.

4.    Tėvelis ateidamas,
Širdelė ateidamas:
— Oi ar sugrįši, mano dukrytėle,
Ar mane aplankysi?

5.    — Grįžte sugrįšiu,
Lankyt aplankysiu.
Žinai, mano tėveli,
Tau gera nedarysiu.

6.    Jau nekelsiu rytelį,
Jau nekursiu ugnelės,
Jau nebegrėbsiu lankoj šienelio
Su marguoju grėbleliu.

7.    Sesutė ateidama,
Rūtelę atnešdama:
— Oi ar sugrįši, mano sesele,
Ar mane aplankysi?

8.    — Grįžte sugrįšiu,
Lankyt aplankysiu,
Žinai, mano sesele,
Tau gera nedarysiu.

9.    Jau neisiu į darželį,
Jau nesėsiu rūtelių,
Jau nenešiosiu rūtų vainikėlį
Ant gelsvųjų kaselių.

(Trūksta: Brolelis ateidamas...)
Vestuvių daina: kai duktė skirias nuo tėvų, ateina motina ir užgaubia  skepetą; tada merginos taip dainuoja.

Dain.: Marijona Klimienė, 64.
Gimt.: Jurbarkas. Gyv.: Limont, 111.
Užr.: 1949. VII. 24. Arch.: DI-23.

26. TAI GRAŽIAI ARIA BERNELIS PŪDYMĖLĮ
1.    Kad aš turėčia
Pas tėvulį valelę,
Tai pastatyčia
Vidur dvaro klėtelę.

2.    Tai pastatyčia
Vidur dvaro klėtelę,
Tai išsikirsčia
Tris keturis langelius.

3.    Tai išsikirsčia
Tris keturis langelius,
Tai pažiūrėčia Į
 pūdymo šalelę.

4.    Ar gražiai aria
Bernelis pūdymėlį,
Ar gražiai eina
Jo palšieji jauteliai.

5.    Ar gražiai eina
Jo palšieji jauteliai,
Ar gražiai verčia
Plieninė palyčėlė.

6.    Ar gražiai verčia
Plieninė palyčėlė,
Ar gražiai švilpia
Šilkinis botagėlis.

7 Tai gražiai aria
Bernelis pūdymėlį,
Tai gražiai eina
Jo palšieji jauteliai.

8. Tai gražiai verčia
Plieninė palyčėlė,
Tai gražiai švilpia
Šilkinis botagėlis.

*Šitą posmą dainuotoja praleido. Artojai dainuoja.

Dain.: Pranė Igelevičienė, 65.
Gimt.: Metelicos k., Metelių par.
Atv.: 1907. Gyv.: Wilkes Barre, Pa.
Užr.: 1949. VIII. 25. Arch.: R33-34.

27. ATEIKI PAS MANI
1.    Išauš pavasaris,
Gegula užkukuos,
Išeis laukų arti
Jaunieji brolaliai.

2.    — Padėkdiev', berneli,
Lygiuos laukuos arti!
O ar nepailso
Širmieji žirgeliai?

3.    Paleiski žirgelius,
Kad nieks nematytų.
Ateik pas mani,
Kad pasiganytų;

Dain.: Br. Budriūnas, Detroit, Mich.
Išmoko nuo Kubertavičiūtės iš Kupiškio apyl.
Užr.: 1949. VIII. 12. Arch.: R17-40, DI-94.

28.    GANIAU JAUTELIUS
1.    Ganiau ganiau jautelis
Po pievelį,
Pravaikščiojau kojelas
Po raselį.

2.    Pravaikščiojau kojelas
Po raselį,
Prarymojau rankelas
An nendrelės.

3.    Prarymojau rankelas
An nendrelės,
Pražiūrėjau akelas
An mergelės.

4.    Graži mano mergelė,
Tai patogi,
Brangūs an jos rūbeliai,
Tai bagota.

Dainuodavo jaučius ganant.
Dain.: Viktorija žareikienė, 73.
Gimt.: Dusmenėlių k., Dusmenų par.
Atv : 1905. Gyv. So. Boston, Mass.
Užr.: 1950. VII. 6. Arch.: R 59-28.

29.    BĖKIT, BARELIAI
1.    Bėkit, bareliai,
Galana valakų,

2.    Gali valakų
Stov raitų pulkelis.

3.    Visi raiteliai
Ir geria, ir valgo.

4. Tik mano bernelis
Nei geria, nei valgo.

5.Pabarėmi jodo,
Mergelių dabavoja.

Rugiapjūtės daina.
Dain.: Marcelė Mackevičienė, 60.
Gimt.: Perloja. Atv.: 1909.
Gyv.: Elizabeth, N. J.
Užr.: 1950. IX. 2. Arch.: R 51-20.

30. TAI BERNELIO MANDRUMAI
1.    Tai genelio genumai,
Tai jo raibo raibumai,
Genumai jo, raibumai jo.

2.    Vienu saku šokinėj,
Kitu šaku lipinėj,
Genumai jo, ir t.t.

3.    Ir papūtė vėjelis,
Ir nupuolė genelis.

4.    Ir nupuolė genelis,
Ir pabėrė plunksnelas.

5.    Ir atlėkė gegutė,
Ir parinko plunksnelas.

6.    Tu gegute, tu mano,
Raiba plunksna tai tavo."

*

7.    Tai bernelio mandrumai,
Tai jo jauno puikumai,
 Mandrumai jo, puikumai jo.

8.    Vienu žirgu jodinėj,
Kitu žirgu mandravoj.
Mandrumai jo, ir t.t.

9.    Pasibaidė žirgelis
Ir nupuolė bernelis.

10.    Ir nupuolė bernelis,
Ir nupūtė kepurį.

11.    Ir atėjo mergelė,
Ir pajėmė kepurį.

12.    — Mergužėla tu mano,
Kepurėla tai tavo.

Turėtų būti "ne tavo". Plg. J. Šimtakojis, Trakiečių dzūkų dainos (1899) Nr. 47.

Advento daina
Dain.: Ona Dakanienė, 62.
Gimt.: Tamčionių  k., Merkinės par.
Atv.: 1910. Gyv.: Gary, Ind.
Užr.: 1951. IX. 2. Arch.: D VI-2.
Ta pati metrika ir dainoms 31, 34.

31. KADA MES MUDU UŽAUGSIME
1.    Augo putinas žalioj girioj,
O žalia vyšnia pagiružioj.    (2)

2.    Klausė putinas pas vyšnelį:
— Kadu mes mudu užaugsime?

3.    Kadu mes mudu užaugsime,
Tiesų liemenį ištiesime?

4.    Tiesų liemenį ištiesime,
Žalius lapelius sproginsime?

5.    Žalius lapelius sproginsime,
Juodas vuogelas nokinsime?

6.    — Oi pavasarį užaugsime,
Tiesų liemenį ištiesime.

7.    Tiesų liemenį ištiesime,
Žalius lapelius sproginsime.

8.    Žalius lapelius sproginsime,
Juodas vuogelas nokinsime.

*

9.    Augo mergelė pas močiutį,
Jaunas bernelis pas tėvelį.

10.    Klausė bernelis pas mergelį:
— Kadu mes mudu užaugsime.

11.    Kadu mes mudu užaugsime,
In bažnytelį važiuosime?

12.    In bažnytelį važiuosime,
Aukso žiedelius mainysime.

Dain.: Ta pati. Arch.: D VI-3.

32.  GRIKIŲ IR AVIŽŲ PJŪTIES DAINA
Vai per girių, per žaliųjų,
Lekia paukštelių didelis pulkas. (2)
Visi paukšteliai čiulbėdami, 2)
Viena gegula liūdėdama.
Da jai raibai daugelis rūpi,
Daugelis rūpi, nemažo reikia.
Reikia gegulai anksti rytų,
Anksti rytų atsikeltie, (2)
Žalia girelė išlakiotie, (2)
Drabni paukšteliai pribudytie. (2)
Po visas šalelas išsiųsdytie.

*

Vai per dvarą, per didįjį,
Eina mergelių didelis pulkas. (2)
Visos mergelės dainuodamos, (2)
Tiktai viena liūdėdama.

Ba jai jaunai daugelis rūpi,
Daugelis rūpi, nemažo reikia.
Reikia jai jaunai anksti rytų,
Anksti rytų atsikeltie, (2)
Šešero dvaras išvaikščiotie, (2)
Liūdna draugelė pribudytie, (2)
Sunkiem darbeliam išučytie.

Dain.: Elena Pigagienė, 65.
Gimt.: Perloja. Atv.: 1905.
Gyv.: Brockton, Mass.
Užr.: 1949. IX. 2. Arch.: R 39-12.

33. OI KO TU VERKI?
1.    Vai daugel daugel
Mūsų brolelių,
Ne visi pas tėvelį. (2)

2.    Vienas brolelis
Rytų šalelėj,
Antrasis vakaruose.

3.    O šitas trečias
O šitas trečias
Lankelėj šieną pjovė.

4.    Ne tiek jis pjovė,
Kiek graudžiai verkė,
Ant dalgelio rymojo.

5.    O ir ateina
Senas tėvelis,
Tai ir užklausė
Savo sūnelio:

6.    — Oi ko tu verki,
Ko tu nepjauni,
Ant dalgelio rymo ji?

7.    Vai ar tau gaila
Plieno dalgelio,
Ar baltų dobilėlių?

8.    — Vai man negaila
Plieno dalgelio,
Nei baltų dobilėlių.

9.    Vai tik man gaila
Trijų daiktelių
Iš tėvelio dvarelio:

10.    Tymo balnelio,
Bėro žirgelio,
Aukselio pentinėlių.
ift
11.    Vai daugel daugel
Mūsų seselių,
Ne visos pas močiutę.

12.    Viena seselė
Rytų šalelėj,
Antroji vakaruose.

13.    O ši trečioji
Mūsų seselė
Lankoj šienelį grėbė.

14.    Ne tiek ji grėbė,
Kiek gailiai verkė,
Ant grėblelio rymojo.

15.    Vai ir ateina
Sena močiutė,
Vai ir užklausė
Savo dukrelės:

16.    — Vai ko tu verki,
Ko tu negrėbi,
Ant grėblelio rymoji?

17.    Vai ar tau gaila
Klevo grėblelio,
Ar baltų dobilėlių?

18.    — Vai nei man gaila
Klevo grėblelio,
Nei baltų dobilėlių.

19.    Vai tik man gaila
Trijų daiktelių
Iš močiutės dvarelio:

20.    Rūtų darželio,
Žalios rūtelės,
Šilkelių kaspinėlių.

Dain.: Marė Baltulionienė, 57.
Gimt.: Grigaliūnų k., Skriaudžių parap.
Atv.: 1912. Gyv.: Hartford, Conn.
Užr.: 1950. VII. 10. Arch.: R 64-20

34. NEIŠRENKU SAU PANOS

1.    Aš užgimiau Lietuvoj
Ir užaugau toj pačioj,
Tik nežinau kur panelė,"
Ar Varšavi, ar Maskvoj. (2x2)

2.    Tėvužėlio žemelėj
Ištekėjo seselė,
O broliukas iškeliavo
In tolimą šalalį.

3.    Aš iš visos Lietuvos
Neišrenku sau panos,
Kuri būtų man prie širdies,
Aš nejieškau turtingos.

4.    Aš žirgelį balnojau,
Saulei tekant išjojau.
— Sudiev Lietuvos girelėms,
Visoms jaunoms panelėms.

* Var.: Tik nežinau kur reiks mirti.
Dain.: Ona Dakaniene iš Merkinės par. R11-4.
Kitas variantas iš Marcinkonių: R 62-40.

M. Katiliūtė — Vinjetė

PASTABOS PRIE DAINŲ
 
Nr. 23. Tobulos dainos pavyzdys konstrukcijos atžvilgiu. Trijų eilučių posmai ir metras yra būdingi senosioms dainoms. Gera dainuotoja labai taisyklingai išlaikė skiemenų skaičių eilutėse arba skandavimą. Daina turi savumus, būdingus Maž. Lietuvos dainoms (dainuotoja ilgesnį laiką gyveno Virbalyje).

Nr. 24. Formos atžvilgiu tokia pat gražuolė, kaip 23. Būdingas yra vad. epinis gamtovaizdžio siaurinimas: nuo visos girios iki namo kampelio ir gegutės balso. Posmai 1-5 yra ilga įžanga, pati daina teturi vos du posmu (6-7).

Nr. 25. Tai taip vadinamo "grandines tipo" daina, kai labai panašiai traktuojama visa eilė asmenų.

Nr. 26-27. Abi dainos būdavo artojų dainuojamos laukuose. Turi romansinį atspalvį: artojui yra laiko pasvajoti, jaučiams lėtai arklą traukiant. Vėliau jaučius pakeitė arkliai ir artojai jodavo naktigonės.

Nr. 28. Seniau ariamus jaučius ganydavo merginos. Jų pareiga buvo gerai jaučius priganyti ir saulei patekėjus paduoti artojams į jungą. Paryčiais jas aplankydavo tie bernai, kurie bevelydavo nedamigti, bet savąją susitikti. Tais "paryčiais" arba "ryteliais" būdavo daug dainuojama.   Čia ir yra viena tų dainų.

Nr. 29. Viena iš gausių dzūkiškų rugiapjūtės dainų, turinti daug variantų.

Nr. 30-33. Dvilypės dainos, kuriose pilnai išvystytas paralelizmas tarp gamtos ir žmogaus, arba tarp dviejų asmenų skirtingos lyties. Tai kitas būdingas mūsų dainų ypatumas, arba paralelinės dainos. Pastebėtinas dainoje 32 ir minties . paralelizmas ("daugelis rūpi, nemažo reikia"), kuris yra labai būdingas suomių liaudies poezijoje. Dainoje 33 liūdesio priežastis greičiausia bus ta, kad vienam broliui reikia eiti į "rekrūtus" (kariuomenę), o seserei ištekėti.

Nr. 34. Forma ir turinys rodo, kad tai yra naujesnių laikų daina, tokia skirtinga nuo priešpaskutinės. Ji pridera "nuotaikos dainų" rūšiai, kai dainuotojas išreiškia savo elegišką nusiteikimą. Jaučiamas modernizmas, rimo jieškojimas, yra dirbtinumo. Turime daug ir tokių dainų, atsiradusių veikiant svetimai įtakai per bažnytines giesmes.

J. B.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai