Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
BENDRUOMENE SVEIKINA IR KVIEČIA PDF Spausdinti El. paštas
1955 metai mums, lietuviams, praėjo tų pačių rūpesčių ženkle. Tarptautinė padėtis palengvėjimo nebeatnešė. Priešingai, Vakarų pasukimas iieškoti sugyvenimo su komunistiniais vergėjais atsiliepė dideliu nerimu lietuvių širdyse, nes toks sugyvenimas ilgintų Lietuvos ir lietuvių tautos vergijos dienas, pratęstų kančias, alintų dvasines ir fizines jėgas.

Iš kitos pusės visu aštrumu jautėme ties laisvajame pasaulyje atsidūrusių lietuvių galvomis pakibusia nutautimo grėsmę. Juo skaudžiau, kad šitos grėsmės pavojus nuolat didėja dėl vis ryškiau įsigalinčio mūsų abejingumo tautiniams reikalams, dėl mūsų užsidarymo asmeninių savo reikalų bei patogumų rate.

Visa tai kėlė didelio susirūpinimo.

Iš kitos pusės galėjome džiaugtis tuo, kas žadino ir stiprino lietuvių dvasią. Šiuo žadinimo keliu garbingai ėjo mūsų vargo mokyklos, lietuviška knyga ir laikraštis, ansambliai ir chorai, mūsų teatrai ir kiti lietuvių kultūros ugdytojai bei skleidėjai. Malonu mums pastebėti, kad savo jau juntamą dalį lietuvių kultūros darbui atidavė ir Lietuvių Bendruomenė, nuolat stiprėjanti ir vis daugiau gyvenime prigyjanti.

Gegužės 1 d. įvykdyti Bendruomenės Tarybos rinkimai atbaigė organizacinę Bendruomenės stadiją Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Iš kitos tačiau pusės jie parodė, koks dar palyginti mažas lietuvių skaičius tėra sąmoningai apsisprendęs už savąją Bendruomenę ir jos idealus bei siekimus. Tos 60 JAV veikiančių apylinkių bei seniūnijų ir tie nepilni 7000 balsuotojų Bendruomenės rinkimuose — juk tai tik lašas šio krašto lietuvių jūroje. Tai dar labai toli iki tos organizuotos lietuvių jėgos, kokia turi tapti Bendruomenė.

O šios jėgos reikia Kultūros Fondo, tautinio švietimo, kultūrinės informacijos, lietuviškos knygos ir laikraščio atramai — visiems tiems pagrindiniams Bendruomenės uždaviniams, kuriuos ji planuoja ir imasi vykdyti. Šios jėgos taip pat reikia atramai ir tokių užsimojimų, kokie bus Pasaulio Lietuvių Bendruomenių seimas. Dainų šventė, Kultūros Kongresas ir kt. Šios jėgos pagaliau reikia ir sėkmingai Lietuvos laisvės kovai.

Štai kodėl taip svarbu j Lietuvių Eendruomenę susitelkti ko didžiausiam lietuvių skaičiui. Pasiekime ateinančiais metais bent 50 tūkstančių! Šitoks mūsų skaičius jau būtų ta moralinė ir fizinė jėga, apie kuria,- mes svajojame ir kurios mums reikia. Iš 50 tūkstančių lietuvių, kasmet sudedančių į vieną bendrą bendruomeninį iždą nors po 1 dol., jau susidarytų 50 tūkstančių dolerių suma, kuri įgalintų mus imtis visų didžiųjų tautinių mūsų darbų.   Skiiš šios sumos 30% centrui, Bendruomenės Valdyba gautų 15,000 dol., skiriant 20c/r Kultūros Fondui — jam kasmet atitektų 10,000 dol. ir tt. Lietuvių Bendruomenės veikla iš karto įgytų ir reikiamą svorį, ir norimą apimtį! Užtat reikia, kad Bendruomenės apylinkės ir seniūnijos nusėtų visą Ameriką ir kad joms priklausytų visi gyvieji lietuviai!

Bendruomenės Valdyba, sveikindama visus Bendruomenės veikėjus ir visus seros valios JAV lietuvius Naujųjų Metų proga ir linkėdama kiekvienam asmeninės laimės bei sėkmės, kartu visus kviečia stabtelėti ir ties čia keliamais Bendruomenės reikalais. Bendruomenei reikia Jūsų visų! Reikia Jūsų moralinės ir materialinės paramos! Reikia Jūsų lietuviškos širdies ir meilės!
Tad telkimės visi po Lietuvių Bendruomenės vėliava!

Stasys Barzdukas — Bendruomenės Valdybos pirmininkas, Ign. Malėnas, Alfonsas Mikulskis, Algirdas Nasvytis, Julius Stanlškis, Juozas Stempužis — nariai, Kazys Augulis — sekretorius.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai