Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
• Prez. D. Eisenhoweris ir valst. sekr. F. J. Dulles, Kalėdų proga sveikindami Rusijos pavergtus kraštus, išreiškė viltį, kad jie atgaus laisvę. Maskvai tai labai nepatiko. Amerikos prezidento ir valst. sekretoriaus kalėdiniai sveikinimai buvo palaikyti kišimusi į "liaudies demokratijų vidaus reikalus" ir net kurstymu. Toks komunistų užkabinimas JAV prezidento prieštarauja vadinamai "Ženevos dvasiai", kaip ir Buganino bei Chruščiovo agresyvios kalbos, lankant Indiją. Burmą ir Afganistaną. Po to gi Baltieji Rūmai pareiškė, jog "taikingas pavergtų tautų išlaisvinimas buvo, yra ir — ligi bus pasiektas — liks ir toliau Jungtinių Valstybių politikoje vienas iš svarbiųjų tikslų". Į Rusijos puolimą reagavo ir Jungt. Pavergtos tautos, įteikdamos Amerikos spaudai paaiškinimą, kuriuo iškeliama pavergtųjų tautų teisė į laisvę ir Rusijos smurtas. JAV prezidentui gi buvo pasiųsta padėkos telegrama.

• Kultūros Fondo pirm. Juozas Kreivėnas ir Liet. Rašyt. Dr-jos pirmininkas Benys Babrauskas, bendru atsišauk:mu kreipėsi į visus lietuvius bei jų organizacijas, kviesdami ateiti j pagalbą prof. Mykolui Biržiškai, ištiktam didelių šeimos nelaimių. Atsišaukime rašoma; "Garbingas lietuvis, didis mokslininkas, žymiausias lietuvių literatūros istorikas, pirmasis Vilniaus karys, Lietuvių Mokslu Akademijos pirmininkas, Vilniaus universiteto rektorius, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Mykolas Biržiška trijų mėnesių laikotarpyje liko ištiktas dvigubos nelaimės. Netekęs žmonos ir žento, be to. dukteriai palūžus ir gal ilgam atgulus ligoninėn, 73 metų amžiaus profesorius šiandien yra likęs trijų mažamečiu vaikučių — 5, 7 ir 9 metų — vieninteliu globėju ir tėvu". Atsišaukime aukas prašoma siųsti arba tiesiog nelaimės ištiktam profesoriui šiuo adresu: M. Biržiška, 1122 So. Magnolia Ave., Los Angeles 6, Calif., arba Kultūros Fondui, 1602 So. 48 Court, Cicero, 111. Aukotojai bus skelbiami spaudoje.

• Amerikos katalikų vyskupai Naujų Metų dieną skyrė maldai už komunistų pavergtus kraštus. Bažnyčiose buvo meldžiamasi, kad jie atgautų laisvę. Atsišaukime rašoma: "Mes, jų tikėjimo broliai, niekad negalime jų pamiršti ar negirdėti. Tikrai jaudinami jų likimo bei drąs;s, dažnai didvyriškos, akivaizdoje brutalios ir triuškinančios priespaudos, visi geros valios žmonės tęs savo protestus prieš tą didelę neteisybę ir rūpinsis Dievo ir žmonių akyse, kad ji greičiau pasibaigtų".

• Švenčių proga ateitininkai studentai ir moksleiviai turėjo studijų dienas Brooklyne, Toronte, Kennebunkporte ir Čikagoje.

•    Vliko spsiioie New Yorke buvo iškeltas pasnul:o lietuvių seimo klausimas. Konstatuota, kad Pasaulio Lietuvių Seimo šaukimas yra pačių Liet. Bendruomenių reikalas ir kad Pasaulio Lietuvių Seimui šaukti Vyr. T okas sudaryti paliekama JAV ir Kanados Liet. Bendruomenių vadovaujantiems organams.

•    Prof. Praną Skardžių ištiko skaudi nelaimė. Gruodžio 13 d. jo žmona, sužeista automobilio, mirė Clevelande. Palaidota gruodžio 16 d. Marija Skardžiuvienė-Krigerytė Lietuvoje mokytojavo "Aušros" gimnazijoje.

•    Gruodžio 30-31 d.d. Brooklyne i vyko "šviesos" sambūrio suvažiavimas. Jis baigtas Naujų Metų sutikimu Grand Paradise salėje.

•    Balfas lapkričio mėn. aukomis cavo 20,793,30 dol. Vasario 16 gimnazijai aukų gauta 4,102,95 dol. ir jos tuojau persiųstos. Balfo pirm. kan. J. B. Končius tebegyvena Europoje. lankydamas tremtinius ir skirstydamas jiems pašalpą. Kalėdų proga jig kreipėsi į Amerikos lietuvius ir prašė atsiminti Europoie gyvenančių savo tautiečių sunkią padėtį.

•    Iš Rusijos grįžusieji vokiečių karo belaisviai turi žinių ir apie lietuvius, esančius vergų stovyklose. Sovietų Mordovijoje, kur yra 20 stovyklų, esą daugiausia ukrainiečiu. Antroje vietoje stovį lietuviai. Tarp jų minimas kun. Juozas Želvys. Žaliakalnio klebonas Kaune ir Stasvs šilingas, buvęs teisingumo minister's. Paskutinysis 1953 m. buvęs perkeltas kitur. Varkutoje vokiečių belaisviai taip pat radę lietuviu. Vieni iu. atlikę bausmes, grąžinami Lietuvon, kiti įkurdinami toje ži"umus klimato Rus'jos srity.

•    Marijos Augštesn. Mokykla šiemet turi 1600 mokinių. Mokykla priklauso seserims Kazimierietėms.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai