Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
DABARTIS
Suirę plytos.
Pamatai netekę atsvaros dainuoja . . .
Ir debesys, prinokę lietumi,
Nuplauna degančius raudonus stogus.
Ramybė uždengia žaizduotas
Kryžkelių šviesas,
Ir takas spindi
Dabarties tyloj.

LIŪDESYS
Pilkoje eisenoj su rudenio žiedais
Dainuoja medžiai
Ir jų daina — vaikystės vakaro
Malda saulėleidy,
Kuomet bangose skęsta
Valandos —
Ir laikas supasi dienų
Glėby.
Kaip gera medžiams vėl
Gyventi nežinojime,
Paklyst minioj, tarp alkanų . . .
Ir mirt skausmingoj
Vakaro agonijoj,
Kur pilna vėjo, saulės ir žiedų.

ALKANIEJI
Paimkit, ką davė man geroji žemė.
Paimkit!
Apsėdę, kaip varnėnai, grobį padalinkit,
Ir bus jums šventė.
Jūsų gyslose teka besotis kraujas
Ir mediniai dantys prašo aukų!
Paimkit, alkanieji, nepasotinamą
Mano alkį,
Skeveldrų nuotrupas ir
Mane.

ATSISVEIKINIMAS
Prie laiko upės neseniai dainavome
Dainas vaikystei —
Ir skynėm nepražydusias gėles.
Šiandien žiema.
Nuvytę gėlės verkia ir vėjas
Skrisdamas peisažą apdengia
Miglom.
Nebedainuok, kažkas man tyliai
Sako, nes mirę gėlės,
Šaknis suleidę į derlingą žemę
Ilsis.
Nebedainuok! Daina baigta.

SUSITIKIMAS
Jums prisiekiu malda ir žemės duona:
Gyvenimą.
Jums atiduodu savo mažą turtą.
Ir žemėje palikus viską,
Kas mane nuo amžių riša — išeinu.

Išeinu, ir kelias tiesiasi tarp dabarties
Ir amžinybės.
Aš klaidžioju, kol sutinku
Tave Alyvų Kalne.

Tu toks ramus — ir mane ramumu užlieji.
Beprasmių valandų galerijos tuštėja —
Numiršta laikrodis, bestumdamas mane į kasdienybę.
Aš pakylu virš apdulkėjusių griuvėsių
Ir su Tavim grįžtu
Maldon.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai